Malerhaugveien 15 AS

1.             Innledning

Vi viser til brev datert 30. august 2013 fra Dalan Advokatfirma DA på vegne av Svendsen og Fougli Eiendom ANS vedrørende søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd. Vi viser til ytterligere opplysninger mottatt 16. september og 18. november 2013 og beklager lang saksbehandlingstid.  

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor.

2.             Hva saken gjelder

Svendsen og Fougli Eiendom ANS, org. nr. 982 767 378 (kjøper) inngikk den 4. juli 2013 avtale om erverv av samtlige aksjer i Malerhaugveien 15 AS, org. nr. 992 081 783 (målselskapet) fra E. Kirkeby Invest AS, org. nr. 990 081 821 (selger).

Målselskapet eier eiendommene gnr. 130, bnr. 87 i Oslo kommune, med påstående bygningsmasse. Kjøpesummen er satt til [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] kroner. Kjøper skal finansiere ervervet gjennom låneopptak på [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] kroner i [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] og egenkapital. Det søkes om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd slik at målselskapet kan stille sikkerhet i form av pant i eiendommen til fordel for kjøpers långiver [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2]. Det søkes ikke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene i § 8-10 andre til fjerde ledd.

Det fremgår av søknaden at det antas at eiendommen har betydelig utviklingspotensial ved [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2]. Kjøper planlegger en [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2]. Søker opplyser at det foreløpig ikke er foretatt noe konkret arbeid i forbindelse med utviklingen ut over at områdets planstatus er gjennomgått.

3.             Rettslig grunnlag

Ny § 8-10 i lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) trådte i kraft 1. juli 2013. Ved lovendringen ble den tidligere forbudsbestemmelsen i aksjeloven § 8-10 opphevet og erstattet med en bestemmelse som på visse vilkår åpner for at selskapet kan yte bistand. Aksjeloven § 8-10 første ledd lyder: ”Selskapet kan stille midler til rådighet eller gi kreditt eller stille sikkerhet i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter § 8-1. § 8-2 a første og annet ledd gjelder tilsvarende. Selskapets bistand skal ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, og det skal stilles betryggende sikkerhet for kravet på tilbakebetaling eller tilbakesøkning. Det kan bare ytes bistand til erverv av aksjer som er fullt innbetalt.”

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra reglene i § 8-10 første til fjerde ledd, jf. § 8-10 femte ledd. I forbindelse med unntak fra første til fjerde ledd kan det samtidig gjøres unntak fra §§ 8-7 til 8-9. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 14. juni 2013 nr. 636 delegert myndighet etter denne bestemmelsen. Departementet har gitt et generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften). I forarbeidene til ny § 8-10 (Prop. 111 L (2012-2013) pkt. 5.9.5) uttalte Justisdepartementet følgende om unntaksbestemmelsen i femte ledd: ”I departementets lovforslag er et foreslått å videreføre forskriftshjemmelen i nåværende annet ledd. Departementet foreslår også at den nåværende dispensasjons­hjemmelen i annet ledd videreføres. Den foreslåtte lovbestemmelsen i § 8-10 oppstiller nokså strenge vilkår for at selskapet skal kunne yte finansiell bistand til erverv av aksjer, og det kan etter departementets vurdering fortsatt være behov for en adgang til å gi dispensasjon fra reglene. Forskrifts­hjemmelen og dispensasjonshjemmelen er tatt inn i femte ledd i lovforslaget.”  

I forarbeidene til den tidligere dispensasjonshjemmelen i aksjeloven § 8-10 andre ledd fremgår det at dispensasjon ved enkeltvedtak kan gis dersom transaksjonen har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48, at det mest grunnleggende hensynet bak forbudet i § 8-10 er ”hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse.” Dette begrunnes nærmere med at det er en klar fare for at aksjeerverv som er finansiert av selskapet selv, ”ikke vil innebære noen reell tilførsel av kapital til selskapet og dermed en svekkelse av selskapets kapitalgrunnlag”. Det uttales også at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne gi grunnlag for spekulasjonsoppkjøp av selskapets aksjer, og at dette igjen kan lede til disposisjoner som er til skade ikke bare for kreditorer og aksjeeiere, men også for arbeidstakere og andre interesse­grupper. Justisdepartementet legger i Prop. 111 L til grunn at de hensynene den tidligere forbudsregelen i aksjeloven § 8-10 var ment å ivareta, vil være tilstrekkelig ivaretatt også med den nye bestemmelsen. På denne bakgrunn legger Nærings- og handelsdepartementet til grunn at selv om det ikke lenger er et forbud mot finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet, vil de hensynene som den tidligere forbudsbestemmelsen søkte å ivareta, fortsatt være relevante ved en vurdering av om det skal gis dispensasjon fra reglene om finansiell bistand i aksjeloven § 8-10 første til fjerde ledd.

4.             Departementets vurdering

Unntaksforskriften kommer ikke til anvendelse i denne saken, fordi kjøper er et ansvarlig selskap (ANS) og ikke et aksjeselskap (AS), jf. unntaksforskriften § 3 og § 11. Spørsmålet er derfor om pant i eiendommen er egnet til å svekke vernet av selskapskapitalen, og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesser.

Egenkapitalandelen sier noe om selskapets evne til å tåle tap uten kapitaltilskudd eller kreditt fra andre aktører. Egenkapitalandelen er viktig for å vurdere selskapets evne til å tåle et eventuelt tap dersom pantet i eiendommen realiseres. En større egenkapitalandel og dermed tapsbuffer bidrar til å redusere kreditorenes risikoeksponering. Det er lånet i [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] som skal ha sikkerhet i målselskapet. Dette lånet utgjør etter departementets beregning ca. [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] pst. av kjøpesummen ved ervervet av målselskapet. Egenkapitalandelen i ervervet er dermed, etter departementets beregning, på ca. [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] pst. Eiendomsselskaper har ofte en lav andel løpende driftskostnader sammenlignet med verdiene i selskapets eiendeler, som normalt består av tomt, bygninger eller annen fast eiendom. I dette tilfellet utgjør driftskostnadene i målselskapet (tall fra 2012) etter departementets beregning ca. [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] av kjøpesummen. Eventuelle krav fra kreditorer knyttet til løpende drift vil dermed være begrenset sammenlignet med selskapets verdi og egenkapitalandelen. På denne bakgrunn vurderer departementet en egenkapitalandel på ca. [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] pst. som tilstrekkelig til å dekke målselskapets løpende driftskostnader i dette tilfellet.

Departementet har lagt vekt på at banken har gitt tilsagn om lån, og at banken dermed har vurdert det slik at de økonomiske forpliktelsene som lånet innebærer vil bli dekket. Det fremgår av søknaden at lånet [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] og at lånet skal betjenes med leieinntekter fra eiendommen som målselskapet eier. På denne bakgrunnen legger departementet til grunn at målselskapet vil ha finansiell kapasitet til å betjene oppkjøpsgjelden.

Kjøper vil etter ervervet eie 100 pst. av aksjene i målselskapet. Kjøper har med dette kontroll over samtlige aksjer i målselskapet. Etter departementets vurdering er målselskapet et eiendomsselskap i henhold til unntaksforskriften § 10 første ledd, nr. 1. Det fremgår av søknaden at målselskapet planlegger en ”[Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2]”. Det fremgår imidlertid av søknaden at det ”foreløpig ikke er foretatt noe konkret arbeid i forbindelse med utviklingen utover at områdets planstatus er gjennomgått”. På denne bakgrunn mener departementet at selskapet på det nåværende tidspunkt må anses for å være et eiendomsselskap i henhold til unntaksforskriften. Videre har målselskapet ingen ansatte, og forholdet i søknaden ligger tett opp til vilkårene i unntaksforskriften. Etter departementets vurdering bidrar dette til å sikre vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjeeiernes interesser. Kjøpesummen for aksjene i målselskapet opplyses å være markedsverdi, og det fremstår som at det er likevekt i kontraktsforholdet når det gjelder partenes ytelser og vilkår ellers. Videre er sikkerhetsstillelsen i målselskapets/konsernets interesse. På denne bakgrunn mener departementet at ervervet og sikkerhetsstillelsen er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Etter departementets vurdering gjør hensynene bak reglene i aksjeloven § 8-10 seg i liten grad gjeldende i denne saken. Departementet har derfor kommet til at det kan innvilges dispensasjon.

5.             Vedtak

I forbindelse med Svendsen og Fougli Eiendom AS’ erverv av aksjer i Malerhaugveien 15 AS som beskrevet i søknaden, gir Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 femte ledd, jf. kgl. res. 14. juni 2013 nr. 636, dispensasjon fra forbudet i aksjeloven § 8-10 mot at et selskap stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Malerhaugveien 15 AS kan stille sikkerhet i form av pant i eiendommen til fordel for Svendsen og Fougli Eiendom AS’ långiver [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] i forbindelse med erverv av aksjene i Malerhaugveien 15 AS.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at ved­taket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.