NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

Referanse- og litteraturliste

Abuelmagd, Walaa (2013): Norske allmennlegers erfaringer med og holdninger til pasienter med innvandrerbakgrunn. Masteroppgave, Universitetet i Oslo

Aden, Amal (2014): Kommunane sviktar dei eldre flyktningane, Dag og Tid, 31. januar 2014

Almqvist, I. og A. L. Gemming (2012): Public Service Interpreter Training in Sweden, I: Skaaden, H. og Felberg, T. R. (red.), Nordic seminar on interpreter training and testing (Vol. 12/2012). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus

Andenæs, Kristian et al (2000): Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Institutt for lingvistiske fag UiO, Institutt for rettssosiologi UiO, Norsk Institutt for by- og regionforskning

Andenæs, Kristian (2001): Språk og rett – om utlendingers og språklige minoriteters møte med rettsvesenet, I: Tvers igjennom lov til seier

Andrews, Therese, C. Anvik og M. Solstad (2014): Mens de venter. Hverdagsliv i asylmottak. NF-rapport nr. 1/2014

Angell, Elisabeth, Á. M. V Balto, E. Josefsen, P. Pedersen og V. Nygaard (2012): Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren, Norut Alta – Áltá, rapport nr. 2012:5

ASOK (2006): Evaluering av prosjektet Nettbasert grunnutdanning for tolker i offentlig sektor. Rapport produsert på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Bendixen, Michala C. og J. Scmidt-Nielsen (2012): Dødsensfarlig tolking, Politiken, 7. september 2012

Berg, Berit, V. Paulsen og K. Thorshaug (2013): Tidsbruken i bosettingsarbeidet – en studie av prosessen fra positive vedtak til bosetting, NTNU Samfunnsforskning. Rapport

Berre, Ingrid, T. W. Dæhli og A. Nordløkken (2010): Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse? – En kartlegging av medisinstudiet i Oslo. Prosjektoppgave, Universitetet i Oslo

Blom, Svein (2008): Innvandreres helse 2005/2006. Statistisk sentralbyrå, rapporter 2008/35

Blom, Svein (2011): Dårligere helse blant innvandrere, Samfunnsspeilet 2011/2

Braun, Sabine and J. L. Taylor (2012): Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings, Intersentia, Cambridge

Brenna, Wenke (2005): Samene i rettssystemet, Čálliidlágádus forlag, Karasjok

Brochmann Grete (2003): Innvandring og innvandrere på 1970-tallet. I: Knut Kjeldstadli (red.) Norsk innvandringshistorie – i globaliseringens tid, bind 3, Pax forlag

Brunborg, Helge (2013): Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013

Christensen, Tina P. og B. Martinsen (2012): Retstolkens rolle, Aarhus universitet

Corsellis, Ann (2008): Public Service Interpreting. The First Steps. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Dahl, Tor Arne (2001): Web – hva – hvor? Utforming av nettsteder fortolket ved norske utdanningsinstitusjoner: et profesjonsperspektiv. Hovedoppgave i informatikk for cand. scient. graden. Insitutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Danbolt, Anne Marit Vesteraas, T. O. Engen, A. Hagen, L. A. Kulbrandstad, S. Sand, H. Speitz, I. Straume og Å. Streitlien (2010): Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige innen barnehage og grunnopplæring. Telemarkforsking, rapport 01/2010

Danielsen, Kirsten, A.I. Engebretsen og J.E. Finvold (2011): For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her. Helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel. NOVA rapport 22/11

Devoteam Consulting (2012): Et verdinettverk for tolketjenester: sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Djuve Anne Britt, M. L. Sandbæk og H. Lunde (2011): Likeverdige tjenester? Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning. Fafo-rapport 2011:35

Falck, Sturla (1987): Rett tolk? En undersøkelse av tolker, språk, rettssikkerhetsproblemer og rollekonflikter innen politi og domstoler, Universitetsforlaget

Felberg, Tatjana (2013): Kommunikasjon via tolk for offentlig ansatte. Rapport nr. 7/2013. Høgskolen i Oslo og Akershus

Fiva, Hilde (2006): In Other Words. A study of interpreting and power in Oslo. Masteroppgave. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Forfang, Frode (2013): Når oppfattes asylavslag som endelig? NRK – Ytring 29.1.2013

Furskognes, Ann-Karin, I. Eliassen, B. Molund og E. K. Christiansen (2013): Prosjektrapport Tolkeprosjektet, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge

Gerwing, Jennifer og T. Indseth (2010): Kommunikasjon med fremmedspråklige innringere i medisinske nødsamtaler. Anbefalinger til AMK-operatører og ledelse, Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Giambruno, Cynthia (red.) (2013): Assessing legal interpreter quality through testing and certification: The Qualitas project, Universidad de Alicante

Gjervan, Marit (red.) (2006): Temahefte om språklig og kulturelt mangfold, Kunnskapsdepartementet

Gotaas, Nora, A.B. Nilsen, K. Papendorf og K. Andenæs (2000): Kommunikasjon og rettssikkerhet – utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler, Unipub forlag

Gotaas, Nora (2007): Bruk av tolk i barnevernet. I: J. Holm-Hansen, T. Haaland og T. Myrvold T. (red.): Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. NIBR-Rapport 2007:10

Grimen, Harald (2008): Profesjon og kunnskap. I: A. Molander og L. I. Terum (red.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget.

Haabeth, Anne-Lill og W. Karlsen (2000): Telefontolking som alternativ tolketjeneste, tidsskriftet Sykepleien nr 2-2000

Hagen, Kåre P. (2000): Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, Cappelen

Hampers, L. C. og J. E. McNulty (2002): Professional interpreters and bilingual physicians in a pediatric emergency department: Effect on resource utilization. I: Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2002, Nov 156 (11)

Handulle, Ayan (2013): Du vet de tenker jeg bare er en stor afrikansk mann, ikke pappa. Masteroppgave ved Universitetet i Stavanger

Hernes, Helge (2002): Perspektiver på profesjoner. I: Nylehn, Børre og A. M. Støkken (red.): De profesjonelle: Relasjoner, identitet og utdanning, Oslo: Universitetsforlaget

Hildén, Tuija, S. Mäkiranta og E. Tsavro (2012): The Current System of Education and Accreditation of Interpreters for the Public Sector in Finland. I: Skaaden, H. og Felberg, T. R. (red.), Nordic seminar on interpreter training and testing (Vol. 12/2012). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus

Holm-Hansen, Jørn, T. Haaland og T. Myrvold (2007): Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. NIBR-Rapport 2007:10

Høydal, Even (2013): Innvandrere i by og bygd, Samfunnsspeilet 2/2013

Håkonsen, Helle og E.-L.Toverud (2012): Cultural influences on medicine use among first-generation Pakistani immigrants in Norway. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970

Ingebretsen, Reidun (2010): Omsorg for eldre innvandrere – samlede prosjekterfaringer, NOVA rapport 15/10

Ingebretsen, Reidun (2011): Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn – en kartlegging i norske kommuner, NOVA rapport 28/11

Jareg, Kirsti (2014): Oppsummering av den nasjonale erfaringskonferansen Offentlige tjenester på hundre språk? Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Josefsen, Eva (2006): Selvopplevd diskriminering blant samer i Norge, Norut NIBR Finnmark, rapport 2006:3

Jussboka.no: Tolking i helse- og omsorgstjenesten – en fare for pasientsikkerheten til fremmedspråklige og funksjonshemmede

Kale, Emine (2006): Vi tar det vi har – om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo, NAKMI 2/2006

Kale, Emine og T. Holt (2011): Hva lærer psykologistudenter om kultur- og migrasjonspsykologi? NAKMI

Kalve, Trygve og T. Dyrhaug (2011): Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009. SSB Rapporter 39/2011

Kermit, Patrick (2002): Hva gjør en tolk og hva gjør en god tolk? Om tolkens yrkesetikk. I. D. Mortensen (red.). Tolking – et øvingsopplegg for tolker som skal ta autorisasjonsprøven. Oslo: Universitetet i Oslo.

Kilpeläinen, Kaisa (1997): Språkliga tjänster för invandrare i Sverige, Norge, Danmark och Finland, TemaNord (Vol. 596/1997). Köbenhavn: Nordisk ministerråd

Kirmess, Melanie (2013): Klinisk forskning: Afasi og tilbakeføring til arbeidslivet. Innlegg på konferansen Sykehuset, samfunnet og språket, OUS 11.10.13

Kriz, Katrin og M. Skivenes (2009): Lost in Translation: How Child Welfare Workers in Norway and England Experience Language Difficulties when Working with Minority Ethnic Families. British Journal of Social Work, Volume 40, Issue 5

Kumar, Bernadette N. m. fl. (2008): The Oslo Immigrant Health Profile, Folkehelseinstituttet, Rapport 2008:7

Kvalnes, Tülin (2005): Utvikling av tolkerollen. I: Alhberg, Nora (red.): Utfordringer innen helse og omsorg blant minoriteter. Tilbakeblikk og erfaringer. NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse 1/2005

Le, Christopher (2013): Når er «litt norsk» for lite? En kvalitativ undersøkelse av tolkebruk i helsetjenesten. NAKMI rapport 2/2013

Leland, H.E. (1979): Quacks, Lemons and Licensing: A Theory of Minimum Quality Standard, The Journal of Political Economy Vol. 87, No. 6. (1328–1346)

Lindholm, M., J. L., Hargraves, W.J. Ferguson and G. Reed (2012): Professional Language Interpretation and Inpatient Length of Stay and Readmission Rates, PubMed.gov, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health

Linnestad, Hege og H. Fiva Buzungu (2012a): Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet, Oslo kommune og Helse Sør-Øst

Linnestad, Hege og H. Fiva Buzungu (2012b): Akkurat slik vi gjør med andre spesialister – anbefalinger for fremtiden: tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet, Oslo kommune og Helse Sør-Øst

Magelssen, Ragnhild (2012): Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse? NAKMIS skriftserie om minoriteter og helse 1/2012

Molander, Anders og L. I. Terum (2008): Profesjonsstudier. Universitetsforlaget

Moser-Mercer, Barbara (1994): Aptitude testing for conference interpreting: Why, when and how? In S. Lambert and B. Moser-Mercer (Eds.), Bridging the Gap. Empirical research in simultaneous interpretation.. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Nergård, Trude Brita (2008): Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester. Rapport fra fem norske storbykommuner. NOVA rapport 10/08

Nilsen, Anne Birgitta (2005): Flerspråklig kommunikasjon i rettssalen. En kasusstudie av en flerspråklig rettsforhandling. Unipub forlag

Norske kveners forbund (2014): Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur (2013)

Ozolins, Uldis E. (1991): Interpreting, translating and language policy

Ozolins, Uldis E. (1998): Interpreting & Translating in Australia: Current issues and international comparisons. Melbourne: Language Australia

Ozolins, Uldis E. (2010): Factors that determine the provision of Public Service Interpreting: comparative perspectives on government motivation and language service implementation. The Journal of Specialised Translation, vol. 14, 2010

Parsons, Talcott (1968): Professions. In D. L. Sills (Ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences (Vol.12). New York: The Free Press

Rambøll Management Consulting (2010): Evaluering av Nasjonalt tolkeregister

Rydving, Håkan (2013): Words and Varieties. Lexical Variation in Saami. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 269. Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki

Saastad, Eli, S. Vangen og J. F. Frøen (2007): Suboptimal care in stillbirths – a retrospective audit study in Acta Obstetricia & Gynecologica. Volume 86, Issue 4

Samisk høgskole, Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Oslo (2011): Vårt felles ansvar. Oppbygging av et robust fagmiljø for tolking på samiske språk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk

Sindre, Gyda M. og H. F. Buzungu (2011): Det vi virkelig er der for å lære – å bli gode tolker. En rapport om lærernes og studentenes erfaringer fra tolkeutdanning i Norge

Skaaden, Hanne (2001): On-Screen Interpreting. I: K. Nordby og M. Krosby (red.) Human Factors in Telecommunication. Proceedings from the 18th International Symposium, Bergen

Skaaden, Hanne og M. Wattne (2009): Teaching interpreting in cyber space. The answer to all our prayers? In R. De Pedro Ricoy, I. Perez & W. C. (Eds.), Interpreting and Translating in Public Service Settings. Policy, Practice, Pedagogy. Manchester: St. Jerome Publishing.

Skaaden, Hanne (2012): Nettbasert tolkeutdanning. I: Skaaden, H. & Felberg, T. R. (Red.), Nordic seminar on interpreter training and testing. HiOA rapport 12/2012.. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus

Skaaden, Hanne (2013): Den topartiske tolken. Lærebok i tolking. Universitetsforlaget

Skaten, Ingeborg (2005): Tolk, døvetolk – eller tegnspråktolk? En diskursanalytisk undersøkelse av identitetskonstruksjon hos tolkestudenter. Hovedfagsoppgave i sosiologi Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen Våren 2005

Skålnes, Sigrid og M. Gaski (2000): Tospråklig tjenesteyting – brukerundersøkelse i forvaltningsområdet for samelovens språkregler. NIBR prosjektrapport 2000: 17

Smeby, Jens-Christian (2008): Profesjon og utdanning. I: Molander, A. og L. I. Terum (red.), Profesjonsstudier. Universitetsforlaget

Solstad, Karl Johan (red.), Á. M. V Balto, V. Nygaard, E. Josefsen, og M. Solstad (2012): Samisk språkundersøkelse, Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 7/12

Spilker, Ragnhild Storstein (2014): Eldre innvandrere og demens – hva vet vi og hva bør vi tenke på? Innlegg på NSHs konferanse om innvandrerhelse 13.5.14

Stuland Larsen, Hild og E. Melby (1997): Offentlige tolketjenester i Norge, Rogalandsforskning, rapport 97/129

Søbjerg, Lene M., S. Lou, G. H. Valentin og K. B. Brandt (2013): Evaluering av Teletolkeprojektet – Implementering af et telemedicinsk redskab på danske hospitaler. Aarhus: Region Midtjylland CFK. Folkesundhed og kvalitetsudvikling, MTV og sundhedstjenesteforskning

Sønsterudbråten, Silje (2012): Lovlig med forbehold. Fafo-rapport

Thorshaug, Kristin, S. Svendsen og B. Berg (2010): Barnevern i et minoritetsperspektiv. Evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern. NTNU Samfunnsforskning AS

Tønnessen, Marianne, Å. Cappelen og T. Skjerpen (2014): Befolkningsframskrivningene 2014–2100: Inn- og utvandring, foreløpig versjon publisert 17. juni 2014, Statstisk sentralbyrå

Unde, Bengt og C. Wadensjö (2012): Om bedömning av tolkning inom grundutbildningen till kontakttolk. I: H. Skaaden og T.R. Felberg (red.) Nordic Seminar on Interpreter Training and Testing. HiOA Rapport nr. 12, 2012. S.111–129

Valen, Line (2014): Språktjenester på anbud. Kronikk, Aftenposten 4.8.14

Valio, Tommy (2009): Integrering av tolk i helsetjenesten. Analyse av bruk av tolk ved helsetjenester drevet av Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Institutt for helseledelse og helseøkonomi

Verstraete-Hansen, Lisbeth og R. Phillipson (2008): Fremmedsprog til fremtiden: sprogpolitiske udfordringer for Danmark. Handelshøjskolen i København, Institut for internationale sprogstudier og vidensteknologi, København 2008

Wallace, Melissa (2013): Rethinking Bifurcated Testing Models in the Court Interpreter Certification Process. I: D. Tsagari og R. van Deemter (red.) Assessment Issues in Language Translation and Interpreting. Frankfurt am Main: Peter Lang

Wattne, Maria (2006): Kvalitetskriterier i tolkeformidlersektoren: utredning av grunnlag for fastsettelse av kvalitetskriterier ved kjøp og salg av tolketjenester i offentlig sektor. IMDi-rapport

Wilhelmsen, Marit, B. A. Holth, Ø. Kleven og T. Risberg (2013): Minoritetsspråk i Norge. En kartlegging av eksisterende datakilder og drøfting av ulike fremgangsmåter for statistikk om språk, SSB-notat 8/2013

Zehouo, Liv K. (2011): Rettssikkerhet og likeverd ved språkbarrierer i Etniske minoriteter og hørselstap/nedsatt funksjonsevne. Nedre Gausen kompetansesenter. Konferanserapport

Aadnesen, Bente Nes (2012): Jeg kan ikke være den afrikanske mammaen i Norge. De må også skjønne at min bakgrunn er en del av meg. En studie av samhandling i barnevernet mellom saksbehandlere og foreldre med minoritetsetnisk og muslimsk bakgrunn, NTNU

Offentlige publikasjoner

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2009): Handlingsplan for samiske språk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2009): Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2008): Tolkeutredningen 2008: Framtidens tolke- og kommunikasjonstjenester for døve, døvblinde og hørselshemmede

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2013): Retningslinjer for bruk og bestilling av språktolk i NAV

Barne- og likestillingsdepartementet (2007): Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet, rundskriv Q-06/2007

Barne- og likestillingsdepartementet (2009): Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 2009–2012

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2013): Oppfølging av Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009–2012). Statusrapport for 2011/2012.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014): Høring – endring i forvaltningsloven, innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk, høringsbrev av 28.5.14

CERD (2011): Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination – Norway

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2013): Concluding observations on the fifth periodic report of Norway

Direktoratet for forvaltning og IKT (2009): Mens de venter … En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010): Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2010

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2012): Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2013): Kommunikasjon og risikogrupper for brann. Grunnlagsdokument for oppfølgingen av Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet

Domstoladministrasjonen (2010): Bestilling og bruk av tolk – noen anbefalinger

Domstoladministrasjonen (2014): Strategisk plan 2014–2020

Domstolsverket (2010): Kvaliteten på tolkning i domstolar, m. m., Domstolverkets rapportserie 2010:4, Sverige

EU-kommisjonen (2011): Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Service. Final Report 2011

Europa-parlamentet (2010): Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council, of 20 October 2010, on the right to interpretation and translation in criminal proceedings

European Commission against Racism and Intolerance (2009): Report on Norway. CRI(2009)4

Finansdepartementet (2005): Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2007): Veileder til utredningsinstruksen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2009): Statens kommunikasjonspolitikk. Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16. oktober 2009

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2013): Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet og Sametinget (2014): Handlingsplan for samiske språk – statusrapport 2011–2013

Forskningsrådet (2014): Årsrapport 2013

Helsedirektoratet (2011): Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet (2013): Samdata – Spesialisthelsetjenesten 2012

Helsedirektoratet (2013): Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Helsedirektoratet (2013): Kartlegging av tolkebruk i kommunehelsetjenesten, TNS Politikk og samfunn

Helsedirektoratet (2013): Mot lysere tider – medisinsk nødmeldetjeneste 2020. Rapport fra den andre nasjonale utviklingskonferansen for medisinsk nødmeldetjeneste. Bergen. 14. og 15. mars 2013

Helsedirektoratet (2014): Nasjonale mål og prioriterte områder for 2014, rundskriv IS-1/2014

Helse- og omsorgsdepartementet (2013): Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013–2017

Helse- og omsorgsdepartementet (2014): Oppdragsdokument 2014 Helse Nord RHF

Helsetilsynet (2014): Helsestasjonen: Hjelp i rett tid? Landsomfattende tilsyn 2013

House of Commons, Justice Committee (2013): Interpreting and Translation Services and the Applied Language Solutions contract. Sixth Report of Session 2012–13

Høgskolen i Oslo og Akershus (2013): Sluttrapport – Kommunikasjon via tolk for offentlig ansatte 2011–2012

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2007): Tolkeformidling i offentlig sektor. Etterspørsel og tilbud. Spørreundersøkelse

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2007): Fastleger og tolketjenester, IMDi-rapport 6-2007

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2007): Når du trenger tolk. Veileder for kjøp av tolketjenester til offentlige virksomheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2008): Bruk av tolk i barnevernet, IMDi-rapport 5-2008

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2009): Bedre forvaltningspraksis for bruk og bestilling av tolk. Forslag til tiltak fra tverretatlig arbeidsgruppe

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2009): Bruk av tolk i straffesakskjeden, IMDi-rapport 6-2009

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2011): Mora mi forstår ikke når lærerne snakker, IMDi-rapport 2-2011

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2011): Rett til informasjon ved språkbarrierer. Bruk av tolk i arbeids- og velferdsforvaltningen, IMDi-rapport 3-2011

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2012): Undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2012. Er kvalifisering lønnsomt?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2013): Forstudie om overføring av ToSPoT. Rapport

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2014): Undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2013, IMDi-rapport 2014

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2014): Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 31.12.2013

Justis- og beredskapsdepartementet (2013): Økonomisk analyse av reformalternativer for Førstelinjeprosjektet i Utlendingsforvaltningen

Justis- og politidepartementet (2003): Tolkningsuttalelse om forvaltningsloven §§ 11 og 17, 30.01.2003 (nr. 2002-6741)

Justis- og politidepartementet (2005): Rett til tolk. Tolking og oversettelse i norsk straffeprosess. Rapport

Kammarkollegiet (2012): Vägledning för avrop av tolkförmedlingstjänster. Dnr 96-7-2012

Kommunal- og arbeidsdepartementet (1997): Retningslinjer for god tolkeskikk

Kommunal- og regionaldepartementet (2007): Nytt kapittel 10 A i kommuneloven – statlig tilsyn med kommunesektoren, Rundskriv H-03/07

Kongsvinger fengsel (2013): Rapport etter 1 års drift: opprettelse av Kongsvinger fengsel som fengsel for utenlandske innsatte

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) (2011): Behov og tiltak for å sikre adekvat tolketjeneste og informasjon til innsatte og domfelte som ikke snakker eller forstår norsk. Forslag til tiltak fra en arbeidsgruppe nedsatt av KSF 2009

Kriminalomsorgen (2012): VEIEN UT – Oppfølging av Stortingsmelding 37 (2007–2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn

Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kunnskapsdepartementet (2007): Utdanning – fra barnehage til voksenopplæring

Meld. St. 7 (2009–2010) Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene, Kommunal- og regionaldepartementet

Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet, Justis- og beredskapsdepartementet

Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol – narkotika – doping, Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig integreringspolitikk, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar, Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 48 (2012–2013) Sametingets virksomhet 2012, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (2011): Hjem–skolesamarbeid. Rapport fra prosjekt 2009–2011, NAFO, Høgskolen i Oslo

NAV (2014): Visuell kommunikasjon i NAV, sluttrapport for FARVE-prosjektet

NOU 1973: 17 Innvandringspolitikk

NOU 2000: 24 Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren

NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst.Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

NOU 2007: 7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid

NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere

NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

NOU 2012: 17 Om kjærlighet og kjøletårn – Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005): Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven), Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 27 (2005–2006): A) Om lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg B) Om lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover, Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 97 (2005–2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren)

Politidirektoratet (2012): Politiets omverdenanalyse

Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet (2013): Anbefalinger knyttet til forkynnelse av positive vedtak fra rapporten: Tidsbruken i bosettingsarbeidet – en studie av prosessen fra positive vedtak til bosetting. Oppdragbrev 5/2013

Prop. 141 L (2009–2010) Endringer i straffeprosessloven mv., Justis- og politidepartementet

Prop. 1 S (2013–2014) Arbeidsdepartementet

Prop. 1 S (2013–2014) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 1 S (2013–2014) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 1 S (2013–2014) Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 1 S (2013–2014) Justis- og beredskapsdepartementet

Rasjonaliseringsdirektoratet (1974): Organisering av en tolketjeneste. Notat

Regeringen, KL og Danske regioner (2013): Digitalisering med effekt. Nasjonal strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013–2017. Informasjonshefte.

Riksrevisjonen: Dokument 1 (2010–2011) Justis- og politidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009

Riksrevisjonen (2014): Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet, administrativ rapport 2 2014 (2013–2014)

Sametinget (2012): Sametingsmelding om samiske språk

Samisk høgskole (2011): Sluttrapport – bevilgning til samarbeid for å utvikle tolkeutdanning på samisk

SOU 2004: 15 Tolkförmedling – kvalitet, registrering, tilsyn. Betänkande av Tolkförmedlingsutredningen

SOU 2005: 37 Tolkutbildning – nya former för nya krav. Betänkande av utredningen om kontakttolkar

SOU 2010: 29 En ny förvaltningslag

SOU 2012: 49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden: genomförande av EUs tolknings- och översättningsdirektiv

Statens Havarikommisjon for Transport (2013): Rapport om sjøulykke mv Full City grunnstøting ved Såstein 31. juli 2009

Statskonsult (2000): Organisering av statlig tilsyn i Norge, Notat 2000:8

Statskonsult (2003): Nasjonalt tolkeregister, Notat 2003:15

Statskontoret (2012): En tolkningsfråga. Om auktorisation och åtgärder för flere och bättre tolkar. Rapport 2012:2

Stortinget (2003): Innstilling fra Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen om statlige tilsyn, Innst. S. nr. 222 (2002–2003)

Stortinget (2014): Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets verksemd 2012, Innst.125 S. (2013–2014)

St.meld. nr. 39 (1987–88) Om innvandringspolitikken, Kommunal- og arbeidsdepartementet

St.meld. nr. 17 (2000–2001) Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg, Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 17 (2001–2002) Samfunnssikkerhet – veien til et mindre sårbart samfunn, Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 39 (2003–2004) Samfunnssikkerhet og sivilt militært samarbeid, Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 37 (2004–2005) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering, Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 22 (2007–2008) Samfunnssikkerhet – samvirke og samordning, Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining, Kulturdepartementet

St.meld. nr. 37 (2007–2008) Straff som virker – Mindre kriminalitet – Tryggere samfunn, Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 35 (2008–2009) Brannsikkerhet – Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver, Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 1 (1998–99), Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 1 (2008–2009), Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 91 (1986–87) Opprettelse av Utlendingsdirektoratet og avdeling for innvandrersaker i Kommunal- og arbeidsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet

Tolk Sør (2012): Årsrapport 2012. Kristiansand kommune

UNHCR (2014): Global Trends 2013

Universitetet i Oslo (2012): Autorisasjonsprøven i tolking 1995–2012. Avsluttende rapport

Utlendingsdirektoratet (1989): Kartlegging av kommunenes tolketjeneste. Delrapport nr. 1, Tolke- og informasjonsavdelingen

Utlendingsdirektoratet (1998): Tolking via telematikk. En utredning om muligheter og konsekvenser ved skjermtolking i Norge

Utlendingsdirektoratet (2000): Tolkevirksomhet i offentlig sektor – en statusrapport

Utlendingsdirektoratet (2003): Skjermtolking. Fra prosjektet Tolk og telematikk. Sluttrapport. UDI og Hordaland fylkeskommune

Utlendingsdirektoratet (2003): Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT). En evalueringsrapport

Utlendingsdirektoratet (2004): Kommunikasjon via tolk, temahefte II

Utlendingsdirektoratet (2004): Veiledning i bruk av tolk i statlige mottak

Utlendingsdirektoratet (2005): Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT). Evalueringsrapport 2

Utlendingsdirektoratet (2008): Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak, RS 2008-029

Utlendingsdirektoratet (2009): Årsrapport 2008

Utlendingsdirektoratet (2010): Årsrapport 2009

Utlendingsdirektoratet (2011): Retningslinjer for utenriksstasjonene om håndtering av tvangsekteskapssaker, RS 2011-021

Utlendingsdirektoratet (2011): Bruk av tolk i utlendingssaker, RS 2011-039

Utlendingsdirektoratet (2011): Rekruttering av tolk til søknad om beskyttelse (asyl), IM 2011-025

Utlendingsdirektoratet (2011): Bestilling og honorering av tolk ved søknad om beskyttelse (asyl), IM 2011-026

Utlendingsdirektoratet (2011): Kvalitetssikring av tolking ved søknader om beskyttelse (asyl), IM 2011-027

Utlendingsdirektoratet (2012): Årsrapport 2011

Utlendingsdirektoratet (2013): Årsrapport 2012

Til dokumentets forside