NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

7 Tolkesentralen Rammeavtale om frilansoppdrag som tolk

i perioden fra og med 1. september 2014 til og med 31. desember 2015

Tolkesentralen kan i perioden si opp avtalen med en måneds varsel

Navn: ____________________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________

Personnummer: ___________________________________________________________________________

tar tolkeoppdrag som frilans (heretter benevnt oppdrag) for Tolkesentralen og godtar betingelsene i denne rammeavtalen. Betingelsene er avgrenset til å gjelde hel- og halvdagsoppdrag som blir avtalt mellom tolk og Tolkesentralen, og partene er ikke forpliktet overfor hverandre utover de enkelte oppdrag. Tolkeoppdrag løses som frilans, og det etableres derfor ikke et arbeidsforhold ved rammeavtalen.

Om Tolkesentralen

Tolkesentralen er et ressurs- og kompetansesenter for tolking i helsevesenet. Tolkesentralen er ansvarlig for kvalitet i tolking formidlet gjennom Tolkesentralen. Dette medfører at Tolkesentralen vil bistå tolkene og kvalitetssikre tolkenes faglige og etiske standard gjennom dialog, samt gi råd og veiledning i tolkefaglige spørsmål.

Tolkesentralen formidler oppdrag til frilanstolker som har rammeavtale med Tolkesentralen.

Om tildeling av tolkeoppdrag

Tolkesentralen står fritt til å vurdere hvilken tolk som skal tilbys ethvert tolkeoppdrag, og vil fortrinnsvis velge statsautoriserte tolker og tolker med tolkeutdanning når disse er habile, kvalifiserte, egnet og tilgjengelige.

Tolken er ansvarlig for at tolkingens kvalitet under utførelsen av tolkeoppdrag til enhver tid er tilfredsstillende samt holder høy etisk standard.

Tolken har i henhold til denne avtalen ikke adgang til å kreve honorar fra Tolkesentralen for tolking utført etter direkte avtale med helsepersonell eller pasienter. Alle oppdrag som skal honoreres av Tolkesentralen, skal være tildelt av Tolkesentralen.

Tolkeoppdrag godtgjøres som følger (2014 og 2015):

Hel dag (8 timer): Kr. 2 400–3 600 avhengig av tolkens kvalifikasjoner (se under). Tolken får ikke honorar for medgått reisetid. Forberedelser til tolkeoppdragene er inkludert i oppdragets varighet. Innenfor oppdragets varighet skal det settes av tilstrekkelig tid til forberedelser, pauser og forflytning mellom oppdragssteder ved fremmøtetolking.

Halv dag (inntil 4 timer): Kr. 1 200–1 800 avhengig av tolkens kvalifikasjoner (se under). Inkludert i denne tiden er tolkens reisetid og forberedelsestid, i tillegg til selve den tiden som settes av til tolkeoppdraget. Minstetid for et enkelt tolkeoppdrag utgjør en halv dag.

Kvalifikasjonskategori

Hel dag

Halv dag

Statsautorisert tolk

3 600 kr

1 800 kr

Tolk med tolkeutdanning

3 000 kr

1 500 kr

Øvrige personer

2 400 kr

1 200 kr

Honoraret er uendret til utgangen av 2015. Deretter justeres det med samme prosentvise økning som et gjennomsnitt av hovedoppgjør for stat og kommune. Det foretas skattetrekk av honorar for frilansere. Honorar utbetales i henhold til enhver tid gjeldende utbetalingsrutiner for oppdrag ved Oslo universitetssykehus. Oppdraget må være utført innen fristen for kjøring av utbetaling foregående måned for å komme med på påfølgende måneds utbetaling. Det tilkommer ikke feriepenger. Forskudd utbetales ikke. Tolkesentralen kan kreve tilbakebetaling av for mye utbetalt honorar. Tolken må selv sørge for nødvendige forsikringer og pensjonsopptjening.

Reiseutgifter og reisetid

Reiseutgifter og reisetid ved oppmøte innenfor Oslo kommune dekkes ikke.

Ved oppmøte utenfor Oslo kommune, dekkes reiseutgifter utenfor tolkens bostedskommune, med fast sats tilsvarende pris på forhåndskjøpt billett med kollektivtransport. Kvitteringer skal ikke leveres, og reiseutgifter ut over pris på forhåndskjøpt billett dekkes ikke.

Det kan i tillegg vurderes å honorere særskilt for reisetid og reiseutgifter dersom det på visse språk ikke finnes tolker med ønskede kvalifikasjoner i nærområdet til Tolkesentralen.

Honorar for slik særskilt avtalt reisetid er 50 % av det ordinære timehonoraret.

Reisetid/reiseutgifter godtgjøres/godtgjøres ikke (stryk det som ikke passer).

Dersom reisetid og/eller reiseutgifter godtgjøres, beskrives avtalte betingelser her:

Avtalen gjelder følgende tolkespråk:

Språk: ___________________________________ honoreres i kategori ______________________________

Tolken honoreres fra avtalt oppmøtetidspunkt for tolkeoppdraget, og for hele den tiden som er avtalt (halv dag eller hel dag). For timer som eventuelt medgår ut over avtalt tid, honoreres for hver påbegynte halvtime med den sats som følger av tolkens kategori.

Avbestilling og avlysning av oppdrag

Av hensyn til forutsigbarhet og stabilitet mellom partene for det enkelte oppdrag, gjelder følgende regler for avbestilling:

  • Gjensidig forpliktelsesfrist er 40 timer før avtalt fremmøtetid.

  • Dersom Tolkesentralen avbestiller oppdraget tidligere enn 40 timer før avtalt fremmøte, utbetales ikke honorar.

  • Dersom Tolkesentralen avbestiller oppdraget senere enn 40 timer før avtalt fremmøte, honoreres oppdraget i sin helhet.

  • Dersom tolker avlyser tidligere enn 40 timer før avtalt fremmøte, skal avlysningsgrunn oppgis og registreres.

  • Tolker kan ikke avlyse senere enn 40 timer før avtalt fremmøtetid av andre grunner enn lovfestede fraværsgrunner (sykdom m.v.).

  • Hyppige avlysninger fra tolkens side, innenfor eller utenfor 40-timersgrensen, vil være grunnlag for samtale og eventuell videre oppfølging fra Tolkesentralens side.

Etiske retningslinjer, taushetsplikt, m.v.

For samarbeidsforholdet gjelder taushetsplikt som følger av gjeldende regelverk. Undertegnede tolk er kjent med «Retningslinjer for god tolkeskikk» og «Informasjon for tolker som utfører oppdrag for Tolkesentralen» og plikter å utføre sin tjeneste i henhold til disse.

Tvister

Dersom Tolkesentralen finner at en tolk ikke har etterlevd et eller flere av punktene i denne avtalen, kan Tolkesentralen gjennomføre følgende tiltak:

  • Innkalle til, og gjennomføre, samtaler

  • Oppheve avtalen

  • I alvorlige tilfeller, også gi melding til Nasjonalt tolkeregister v/Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Tvister skal løses på lavest mulig nivå. Tolken har i denne prosessen rett til innsyn i sakens dokumenter, og rett til å la seg bistå av en person tolken selv har valgt i eventuelle samtaler.

Ved en eventuell oppsigelse av denne avtalen kan tolken søke om inngåelse av ny avtale tidligst etter 6 måneder.

Dato:

__________________________________________ ____________________________________________

Tolkesentralen Tolk

Informasjon for tolker som utfører oppdrag som frilans for Tolkesentralen

1. Oppdrag

Tolker får forespørsler om oppdrag fra en formidler ved Tolkesentralen. Formidleren gir opplysninger om oppdragets art, tid og sted. Tolken skal forberede seg til oppdraget, samt holde seg oppdatert med den språklige utviklingen/ny terminologi i språkene han/hun tolker i. Utgifter og tidsbruk til dette er regnet som dekket av honoraret.

2. Oppmøte

Tolken skal møte opp til avtalt tid og sted, og blir honorert for denne tiden. Ved oppmøte skal tolken henvende seg til oppgitt kontaktperson. Tolkene blir registrert i et tidsregistreringssystem for tolker og har selv ansvaret for å melde seg ved riktig oppmøtested til avtalt tid.

3. Under oppdraget

Tolken skal følge Retningslinjer for god tolkeskikk. Tolken skal redegjøre for sin funksjon, arbeidsmåte og taushetsplikt i starten av enhver tolket samtale. Mobiltelefoner og annet som kan forstyrre kommunikasjonen skal slås av. Tolken skal ikke ta på seg andre oppgaver enn å tolke.

4. Pauser

Tolken skal selv gi signal om det dersom han/hun trenger pause utenom det som er avtalt. Tolken kan forlate rommet for en kort pause mens de andre venter i rommet. Andre pauser, som avtales, skal legges til egnet rom slik at pausen blir reell. Det vil si at tolken ikke skal samtale med pasient/pårørende eller helsepersonell i denne tiden.

5. Skriftlige dokumenter

Tolken kan avtale med helsepersonell at skriftlige dokumenter oversettes ved at tolken leser (prima vista) eller ved at helsepersonell leser dokumentet og tolken tolker det som leses høyt av helsepersonell. Helsepersonell skal alltid være til stede under oversettelse av skriftlige dokumenter, og eventuelle kommentarer og spørsmål fra pasient/pårørende skal rettes til helsepersonell som skal besvare disse. Det understrekes at tolken ikke skal gi utfyllende informasjon eller svare direkte på spørsmål knyttet til innholdet i dokumenter.

6. Generelt

Tolken skal være vennlig, men ikke venn med samtalepartnerne. Tolken skal vise smidighet og fleksibilitet uten å gå utover sin funksjon. Tolken skal behandle alle med respekt, uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, seksuell legning, etnisk bakgrunn, tro og livssyn, funksjonsevne og helsemessig tilstand.

7. Faglig utviklingsarbeid

Når tolken ikke utfører tolkeoppdrag innenfor oppdragets varighet, kan tolken få andre oppgaver knyttet til faglig utviklingsarbeid. Aktuelle oppgaver kan være (listen er ikke uttømmende): Arbeid med medisinsk og helsefaglig terminologi på tolkespråkene. Arbeid med innhenting og systematisering av informasjon og kontekstkunnskap for tolking i helsevesenet. Arbeid med skriftlig oversettelse av tekster (for tolker som har kompetanse i skriftlig oversettelse). Undervisning i tolkefaglige tema for Tolkesentralen eller ansatte på sykehusene (for tolker med kompetanse i tolkefagets pedagogikk).

Til dokumentets forside