NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

8 Forutsetninger for samfunnsøkonomisk analyse av skjermtolking

Beskrivelse av parametre

Verdi

Kilde/ kommentar

Kalkulasjonsrente

4 %

Rentesats fastlagt av Finansdepartementet, se Rundskriv 109, 2014

Analyseperiode

2015–2023

Antall tolkeoppdrag i offentlig sektor i 2013

343 000

Se nærmere forklaring av anslaget i kap. 18

Prosentvis økning i årlige tolkeoppdrag

4,1 %

Det antas at antall tolkeoppdrag øker i takt med forventet økning i antall innvandrere, se kap. 7 om befolkningsfremskrivninger.

Andel av tolkeoppdrag som gjennomføres via skjermtolking i analyseperioden

5–50 %

Gradvis økning fra 5 % i 2015 og til 50 % i 2023

Antall arbeidstimer i ett år

1 400

Gjennomsnittlig årslønn inkl overhead i 2014 kroner

802 953

Basert på gjennomsnittlig lønn for statsansatte for tredje kvartal 2013, jf SSBs lønnsstatistikk. Lagt til grunn en overhead på 50 prosent

Antall timer spart per tolkeoppdrag som fjerntolkes

3 timer

For hvert tolkeoppdrag som fjerntolkes, antas det at tolken sparer gjennomsnittlig 3 timer i reisetid (1,5 time hver vei). Utvalget har ikke detaljert kunnskap om gjennomsnittlig reiseavstand for ulike tolkeoppdrag. Dette anslaget er således svært usikkert, og er konservativt satt.

Brukere av skjermtolking

Antall

Kilde/kommentar

Antall tolker

3 000

Legger til grunn at alle tolker er potensielle brukere av skjermtolking slik at de skal ha opplæring mm.

Antall brukere av fjerntolking på brukersteder

31 996

Lagt til grunn at 4 personer per terminal må ha opplæring

Antall terminaler totalt

8 559

Antall terminaler i de ulike sektorene samt terminaler på skjermtolkingsknutepunkt

Justissektoren

Politiet

270

Lagt til grunn at 27 politidistrikt har 10 terminaler hver

Fengsler

88

Lagt til grunn at 44 fengsler har 2 terminaler hver

UDI

20

Lagt til grunn 2 brukersteder har 10 terminaler hver

Helsesektoren

Fastlegekontor

1 304

Lagt til grunn 1 terminal per fastlegekontor

Sykehus

250

Lagt til grunn 10 terminaler per sykehus

Helsestasjoner

687

Lagt til grunn 1 terminal per helsestasjon

Kommunal/fylkeskommunal sektor»

NAV

912

Lagt til grunn 2 terminaler per NAV-kontor

Grunnskole

2 957

Lagt til grunn 1 terminal per skole

Videregående skole

435

Lagt til grunn 1 terminal per skole

Annet kommunalt behov

856

Lagt til grunn 2 terminaler per kommune for å dekke opp andre kommunale behov

Barnevern

Statlige barnevernsinstitusjoner

220

Antall barneverninstitusjoner er anslått til 110. 2 terminaler per institusjon

Skjermtolkingsknutepunkt

600

Lagt til grunn 100 terminaler for hver av de 6 knutepunktene

Investeringskostnader (1000 kroner)

Verdi

Kilde/kommentar

Prosjekt- og planleggingskostnader

10 400

Sum bestående av utgifter til anbudskonkurranse og kravspesifikasjon, reise- og møteutgifter og utgifter til eksterne konsulenter.

Systemutviklingskostnader

20 000

Kostnader til systemutvikling. Skjønnsmessig anslått

Innkjøpskostnader

95 000

Produkt av antall terminaler og kostnad per terminaler

Innkjøpskostnad for terminal til bruker

10

Estimat basert på priser fra pilotbrukere av fjerntolking.

Innkjøpskostnad for terminal til tolk

25

Estimat basert på priser fra pilotbrukere av fjerntolking.

Opplæringskostnader

64 520

Lagt til grunn at alle som skal benytte fjerntolkning, får 3 timers opplæring

Driftskostnader (1000 kroner)

Verdi

Kilde/kommentar

Årlige lisenskostnader

20 640

Produktet av lisenskostnader per terminal og antall terminaler

Lisens per terminal. Kroner per måned

200

Årlige opplæringskostnader

21 510

Lagt til grunn at alle som skal benytte fjerntolkning, får 1 timers årlig opplæring

Årlige leiekostnader bygg

12 000

Leiekostnader av 6 regionale fjerntolkeknutepunkt. Hvert fjerntolkeknutepunkt har en størrelse på 500 kvadratmeter og en gjennomsnittlig leiepris på 4 000 kroner per kvadratmeter.

Årlige kostnader til drift av skjermtolkingsknutepunkt

48 200

Lønnskostnader til 10 administrativt ansatte for hver av de 6 fjerntolkeknutepunkt. Årslønnsanslag inkl. overhead, se ovenfor

Til dokumentets forside