NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 23. august 2013 ble det oppnevnt et utvalg som skulle utrede bruk av tolk i offentlig sektor.

Tolkeutvalget legger med dette frem sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 24. september 2014

Anne Kari Lande Hasle (leder)

Bjørn Engum

Espen Frøyland

Lena Grønland

Süleyman Günenc

Nils Øivind Helander

Mariann Hval

Terje Karterud

Hanne Skaaden

Anne Liltved (sekretariatsleder)

Fatima Zohra El Boukri

Liv Kolstad Zehouo

Til forsiden