Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapittel: 800–868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859

Til innhaldsliste

Forslag

Under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blir i Prop. 1 S (2014–2015) statsbudsjettet for budsjettåret 2015 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 800–868, 2530, 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

800

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

01

Driftsutgifter

162 715 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 929 000

174 644 000

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

193 093 000

193 093 000

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overførast

39 530 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast

47 498 000

50

Noregs forskingsråd

6 798 000

60

Integreringstilskot, kan overførast

6 793 969 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving

433 934 000

62

Kommunale innvandrartiltak

232 146 000

70

Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging

1 989 000

71

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd

48 119 000

72

Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.m.

3 671 000

73

Tilskot

4 248 000

7 611 902 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overførast

28 086 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

11 910 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 566 481 000

1 606 477 000

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 124 000

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving

79 980 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv., kan nyttast under kap. 858 post 01

37 982 000

121 086 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving

13 185 000

22

Opplæring, forsking, utvikling mv.

6 927 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving

7 330 000

70

Tilskot til samlivstiltak, kan nyttast under kap. 858 post 01

4 132 000

31 574 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70

250 157 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 415 000

70

Tilskot til kyrkja si familievernteneste mv., kan nyttast under post 01

147 975 000

426 547 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

4 843 000

4 843 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving

1 777 500 000

1 777 500 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving

15 235 000 000

15 235 000 000

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50

13 664 000

50

Forsking, kan nyttast under post 21

3 109 000

70

Tilskot

10 426 000

72

Tiltak for lesbiske og homofile

10 755 000

73

Tilskot til Likestillingssentre

6 227 000

79

Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overførast

3 352 000

47 533 000

847

Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

13 857 000

70

Tilskot til funksjonshemma sine organisasjonar

178 567 000

71

Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming, kan overførast, kan nyttast under post 21

16 229 000

72

Tilskot

14 968 000

223 621 000

849

Likestillings- og diskrimineringsombodet

50

Basisløyving

54 035 000

54 035 000

850

Barneombodet

01

Driftsutgifter

13 621 000

13 621 000

852

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving

10 663 000

10 663 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

01

Driftsutgifter

166 609 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast

7 257 000

173 866 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

92 373 000

22

Barnesakkunnig kommisjon

6 656 000

50

Forsking og utvikling

13 122 000

60

Kommunalt barnevern

607 183 000

61

Utvikling i kommunane

31 702 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving

1 202 158 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21

39 949 000

72

Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet

66 855 000

2 059 998 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60

4 359 542 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 227 000

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 01

1 772 356 000

60

Tilskot til kommunane, kan nyttast under post 01

198 358 000

6 352 483 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter

201 877 000

201 877 000

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71

3 479 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overførast

28 175 000

61

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

114 934 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar

117 900 000

71

Utviklingsarbeid, kan nyttast under post 21

1 572 000

72

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn

11 500 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overførast

10 321 000

287 881 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 01

242 410 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 181 000

255 591 000

859

EUs ungdomsprogram

01

Driftsutgifter, kan overførast

8 038 000

8 038 000

860

Forbrukarrådet

50

Basisløyving

125 673 000

51

Marknadsportalar

18 110 000

143 783 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskot til offentleg stiftelse for positiv miljømerking

7 145 000

7 145 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

4 561 000

70

Tilskot

1 300 000

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk, kan overførast

5 646 000

11 507 000

866

Statens institutt for forbruksforsking

50

Basisløyving

27 039 000

27 039 000

867

Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukartvistutvalet

01

Driftsutgifter

10 403 000

10 403 000

868

Forbrukarombodet

01

Driftsutgifter

23 266 000

23 266 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving

18 093 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving

397 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving

465 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving

55 000 000

19 010 000 000

Sum Utgifter

56 105 016 000

Sum departementets utgifter

56 105 016 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

01

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter

157 590 000

02

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter

33 321 000

190 911 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA- godkjende utgifter

121 037 000

121 037 000

3842

Familievern

01

Diverse inntekter

658 000

658 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter

14 331 000

02

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale eigendelar

1 278 508 000

1 296 798 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

112 370 000

112 370 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Diverse inntekter

433 000

433 000

3859

EUs ungdomsprogram

01

Tilskot frå Europakommisjonen

2 300 000

2 300 000

Sum Inntekter

1 724 507 000

Sum departementets inntekter

1 724 507 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar:

II

Stortinget samtykkjer i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2015 kan:

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 820 post 01

kap. 3820 post 01

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 859 post 01

kap. 3859 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Satsar for barnetrygd

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2015 i medhald av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan betale ut barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Einslige forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0-3 år, har rett til eit småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per einsleg forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0-3 år vedkomande faktisk forsørgjer.

IV

Satsar for kontantstøtte

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2015 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med desse beløpa:

Avtalt opphaldstid i barnehage per veke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13-23 månader

Ikkje bruk av barnehageplass

100

6 000

Til og med 19 timar

50

3 000

20 timar eller meir

0

0

V

Sats for eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2015 i medhald av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut:

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon

38 750 kroner per barn

Til forsida av dokumentet