Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 122 L (2009–2010)

Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Proposisjonens innhold

Lovforslaget gjelder små justeringer og presiseringer i byggesaksdelen til plan- og bygningsloven.

1.2 Bakgrunn for lovforslaget

Stortinget vedtok 8. mai 2009 byggesaksdelen til plan- og bygningsloven. Endringene skal tre i kraft 1. juli 2010. De foreslåtte lovendringene i denne proposisjonen skal avklare enkelte punkter som har vist seg uklare i forbindelse med utarbeidelse av forskriftene til byggesaksdelen til plan- og bygningsloven. Endringene går delvis ut på å presisere forskriftshjemler og klargjøre enkelte begreper for å skape samsvar med intensjonene med ny lov. Forskrifter til ny lov som skal tre i kraft sammen med loven, bygger i noen tilfeller på justeringene som foreslås i denne proposisjonen.

Endringsloven bør tre i kraft sammen med ny byggesaksdel.

1.3 Høringen

Lovforslaget ble sendt på høring 22. mars 2010, med høringsfrist 19. april. Følgende instanser fikk forslaget til uttalelse:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Advokatforeningen

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Arkiktektenes Fagforbund

 • Arkitekthøgskolen i Oslo

 • Asplan Viak AS

 • Bedriftsforbundet

 • Betongelementforeningen

 • Boligbyggelaget USBL

 • Boligprodusentenes Forening

 • Brannfaglig fellesorganisasjon

 • Brannvernsamarbeidet Mur og Betong

 • Bygg- og tømmermestrenes forening

 • Byggekostnadsprogrammet

 • Byggenæringens Landsforening

 • Den norske Advokatforening

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

 • EL & IT-Forbundet

 • Energibedriftenes Landsforening

 • Enova SF

 • Entra Eiendom AS

 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

 • FAFO

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Forbrukerrådet

 • Forening for Byggesak og Samarbeid

 • Foreningen Næringseiendom

 • Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for Kommunale Planleggere

 • Forum for plan- og bygningsrett

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorg. (HSH)

 • Helsedirektoratet

 • Heisleverandørenes Landsforening

 • Heismontørenes fagforening

 • Husbanken

 • Huseiernes Landsforbund

 • Hørselhemmedes Landsforbund

 • Jernbaneverket

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Konkurransetilsynet

 • Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasbedr. Forening

 • Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening

 • Kystdirektoratet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Mesterbrevnemnda

 • Mesterhus Norge

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Nordlandsforskning

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Bondelag

 • Norges Bonde- og småbrukarlag

 • Norges Brannskole

 • Norges Bygg- og eiendomdsforening

 • Norges Byggmesterforbund

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Huseierforbund

 • Norges Hytteforbund

 • Norges Informasjonsteknologiske høg­skole(NITH)

 • Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

 • Norges Jordskiftekandidatforening

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Statsbaner (NSB)

 • Norges Takseringsforbund

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norges Velforbund

 • Norgips Norge AS

 • Norsk Akkreditering

 • Norsk Anleggsgartnermesterlag

 • Norsk Bergindustri

 • Norsk Bioenergiforening

 • Norsk Brannbefals Landsforbund

 • Norsk Brannvern forening

 • Norsk Dør- og Vinduskontroll

 • Norsk Elvarmeforening

 • Norsk Fjernvarmeforening

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk forening for farlig avfall

 • Norsk form

 • Norsk Gartnerforbund

 • Norsk Gassenter

 • Norsk Heiskontroll

 • Norsk Industri

 • Norsk institutt for by- og regionsforskning

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

 • Norsk institutt for luftforskning

 • Norsk Institutt for vannforskning

 • Norsk Klimaskjerm

 • Norsk Kommunalteknisk forening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Limtrekontroll

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norsk Puss- og Mørtelforening

 • Norsk Rådmannsforum

 • Norsk solenergiforening

 • Norsk Teknologi

 • Norsk Trelastkontroll

 • Norsk Treteknisk Institutt

 • Norsk VA-verkforening

 • Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening

 • Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening

 • Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling

 • Norske Arkitekters Landsforbund

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Byggvareprodusenters Forening

 • Norske Landskapsarkitekters Forening

 • Norske Murmestres Landsforening

 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

 • Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS

 • Norske Samers Riksforbund

 • Norske Sivilingeniørers Forening

 • Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

 • Norske Varme Isolatørers Forening

 • NOVA

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Plastindustriforbundet

 • Reiselivsbedriftenes Landsforening

 • Prosessindustriens Landsforening

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

 • SINTEF Byggforsk

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens forurensningstilsyn (SFT)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens landbruksforvaltning (SLF)

 • Statens råd for funksjonshemmede

 • Statens seniorråd

 • Statens strålevern

 • Statens vegvesen

 • Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn.

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Tekniske Entreprenørers Landsforening

 • Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Treforedlingsindustriens Bransjeforening

 • Trelast og Byggevarehandelens Felles­organisasjon

 • Trelastindustriens Landsforening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det har kommet inn få høringsuttalelser, og de fleste har ikke merknader. Merknadene behandles i hovedsak nedenfor, i tilknytning til de enkelte temaene.

Norsk Vann ber i sin høringsuttalelse om en lovendring som ikke inngikk i lovforslaget. Det pekes på at dimensjonen på de vann-, avløps- og overvannsanleggene som kan kreves opparbeidet i forbindelse med byggetiltak er for små, slik at bestemmelsen ikke legger opp til hensiktsmessige anlegg. Departementet er enige i at de gjeldende begrensingene for opparbeidingsplikten, på henholdsvis 105 mm for vannledninger og 305 mm for avløpsledninger, bør vurderes nærmere. Endringer i reglene om opparbeidingsplikt får imidlertid konsekvenser for blant annet tiltakshavere og naboer som må betale refusjon. Konsekvensene må utredes før et forslag om endringer kan sendes på høring.

Skien kommune (Brann og feievesenet) viser til at feil i byggverk ofte er en følge av at prosjekteringen er lite helhetlig. Kommunen ber om at det innføres «en instans som har til oppgave å tolke gjeldende veiledninger, standarder osv. slik at fortolkningen blir innenfor gjeldende forskriftsnivå». Departementet viser til at dette forholdet ikke har vært på høring, og dessuten må utredes nærmere før en slik regel kan utformes og sendes på høring.

Til toppen
Til dokumentets forside