Prop. 28 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Landbruks- og matdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingar under enkelte kapittel og postar i statsbudsjettet for 2014.