Prop. 74 S (2013–2014)

Pensjonar frå statskassa

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I samsvar med Grunnlova § 75 bokstav i, legg departementet med dette fram for Stortinget ei liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og som ikkje blei reviderte av det førre Stortinget. Heile summen av pensjonar som blei utbetalte i 2013, var på kr 14.245.453.1 I statsbudsjettet for 2014 er det løyvt kr 18.500.000 på kapittel 611 Pensjoner av statskassen.

Fotnotar

1.

Det er ikkje funne grunnlag for å endre anslag for samla utgiftene i 2012, jf. omtale av dette i Prop. 151 S (2012–2013)
Til forsida av dokumentet