Prop. 80 L (2009-2010)

Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon. Endringen innebærer at kravet om at mor må ha arbeidet minst halv stilling i opptjeningstiden for at det skal foreligge rett til fedrekvote, faller bort. Dette vil gi flere fedre rett til fedrekvote. Det foreslås at endringen gis virkning for fødsler eller omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2010. Endringen innebærer ingen utvidelse av fedrekvoten eller den samlede stønadsperioden for foreldrepenger. Forslaget om å gi flere fedre rett til fedrekvote ble tatt inn i Prop. 1 S (2009-2010) Barne- og likestillingsdepartementet. Stortinget sluttet seg til forslaget under budsjettbehandlingen, jf. Innst. 14 S (2009-2010). Denne proposisjonen inneholder de nødvendige lovendringene for gjennomføring av budsjettvedtaket.

Proposisjonen inneholder også forslag til endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven. I Prop. 14 L (2009-2010), jf. Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) foreslår departementet å endre lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) slik at retten, dersom det foreligger særlige grunner, kan avgjøre at barnet skal bo fast hos begge foreldrene. Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) har en bestemmelse om at foreldrene kan få utbetalt kontantstøtten med en halvpart på hver dersom de er enige om det, forutsatt at de har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet. Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven) har bestemmelse om at hver av foreldrene kan få rett til 50 prosent av den barnetrygden hver av dem har rett til hvis de har skriftlig avtale om at barnet skal ha delt bosted. Departementet foreslår oppdateringer i barnetrygdloven og kontantstøtteloven som følge av forslaget om at delt bosted også skal kunne pålegges. Det vises til proposisjonens kapittel 5.