Prop. 82 L (2009-2010)

Endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen – tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeidsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny ­alderspensjon) og lov 11. desember 2009 nr. 112 om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen). Gjennom lov 5. juni 2009 nr. 32 ble det blant annet innført nye opptjeningsregler, levealdersjustering, fleksibelt uttak fra 62 år og nye regler for regulering av alderspensjon i folketrygden. Nye opptjeningsregler fases gradvis inn for personer født fra og med 1954 til og med 1962 og gjelder fullt ut for personer født fra og med 1963. Fleksibel alderspensjon fra 62 år og levealdersjustering gjelder for alle som er født fra og med 1943, og innføres med virkning fra 2011. Ny regulering innføres fra 2011 med virkning for alle alderspensjonister.

Innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden krever tilpasninger i folketrygdens uførepensjon. Et lovforslag om ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre planlegges fremmet i 2010, og ny uførestønad vil dermed ikke kunne tre i kraft samtidig med fleksibel alderspensjon fra 2011. I denne proposisjonen foreslås nødvendige tilpasninger angående forholdet mellom dagens uførepensjon og alderspensjon som skal gjelde fram til ny uførestønad trer i kraft. Det foreslås ingen endringer i dagens uførepensjon eller i uførepensjonisters opptjening til dagens alderspensjon. Se nærmere om bakgrunn for forslagene i kapittel 2.

I kapittel 3 foreslås det at dagens uførepensjon fortsatt skal ytes fram til 67 år. Videre foreslås det at personer med gradert uførepensjon skal kunne benytte seg av muligheten til å ta ut delvis alderspensjon før 67 år, men slik at samlet pensjonsgrad ikke overstiger 100 prosent. Ved fylte 67 år opphører uførepensjonen, og uføre omfattes fra dette tidspunktet av det allmenne regelverket for alderspensjon i folketrygden. For personer som kombinerer gradert uførepensjon med gradert alderspensjon, foreslås det at eventuelle rettigheter etter avdød ektefelle medregnes i den graderte uførepensjonen. Fra 67 år, når uførepensjonen opphører, regnes rettighetene med i alderspensjonen.

For personer som ved fylte 67 år mottar uførepensjon på grunn av yrkesskade, beregnes alderspensjonen i dag etter særlige regler dersom dette gir høyere pensjon (yrkesskadefordel). Det foreslås at denne garantien fortsatt skal gjelde fra 67 år og tilpasses fleksibel alderspensjon.

På grunnlag av uføreutvalgets utredning (NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre) og høringssvarene til denne arbeider departementet med et lovforslag om ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre. I denne sammenheng vil spørsmålet om levealdersjustering bli vurdert. Departementet tar sikte på å fremme en slik proposisjon i 2010. Departementet foreslår at uførepensjonister fra 2011 og inntil videre skal overføres til alderspensjon ved 67 år og omfattes av de generelle reglene om levealdersjustering.

I kapittel 4 foreslås det hvordan personer som mottar dagens uførepensjon, skal tjene opp rettigheter i ny alderspensjon. Lovforslagene sikrer at uføre med lik opptjening som arbeidsføre etter dagens opptjeningsregler i det vesentlige får lik opptjening også etter de nye opptjeningsreglene. Reglene vil bare ha virkning fram til ny uførestønad innføres.

I kapittel 5 foreslås enkelte presiseringer i folketrygdloven og i lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon).

Til forsiden