Q-27/2010 Instruks om behandling av søknader om statsborgerskap etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 (1950-loven) fra personer med tidligere MUF-tillatelse,

og om behandling av søknader om statsborgerskap, fremmet etter gjeldende statsborgerlovs ikrafttredelse, fra personer med tidligere MUF-tillatelse

Utlendingsdirektoratet

Q-27/2010 Instruks om behandling av søknader om statsborgerskap etter lov av 8. desember 1950 nr. 3 (1950-loven) fra personer med tidligere MUF-tillatelse,og om behandling av søknader om statsborgerskap, fremmet etter gjeldende statsborgerlovs ikrafttredelse, fra personer med tidligere MUF-tillatelse