Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk

Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk

Den 13. mai 2004 avholdt Kommunal- og regionaldepartementet og Olje- og energidepartementet et seminar for fagkyndige og berørte interessegrupper i anledning direktivet om bygningers energibruk 2002/91/EC. Formålet med seminaret var å innhente synspunkter på direktivet og å informere om den nasjonale oppfølgingen av direktivet.

Presentasjoner fra seminaret (i pdf format)

Direktiv om bygningers energibruk
Olje- og energidepartementet

Krav til energiytelse i nye og rehabiliterte bygg
Britt Dagestad, Statens byggtekniske etat

Energisertifisering av bygg
Enova

Energiinspeksjoner av kjøle- og ventilasjonsanlegg
NVE

Nasjonal oppfølging av mandaterte europeisk standarder
Thor E. Lexow, Standard Norge