Statsbudsjettet 2011 - Behandling og samordning av samiske saker

Samtlige departementer og
Statsministerens kontor 

Nr.
P-3/2010

Vår referanse 
201000203-/NVO 
Dato
02.02.2010

Statsbudsjettet 2011 - Behandling og samordning av samiske saker

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er siden 1. januar 2010 over¬ført det overordnede samordningsansvar for statens samepolitikk. Fagdepartementene har ut fra sektorprinsippet det faglige an¬svaret for oppfølgingen av samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departe¬mentene og som Sametinget forvalter.

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2011 presenteres i Sametingets bud¬sjett 2010, jf. sak 45/09. Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Den delen av Sametingets budsjettvedtak som gjelder Sametingets budsjettbehov for 2011 følger ved¬lagt, men finnes også i sin helhet på www.samediggi.no, eller det kan bestilles fra Sametingets arkiv samediggi@samediggi.no, telefon 78 47 40 00.

I medhold av Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget av 11. mai 2005 er det nedsatt en faglig analysegruppe for samisk statistikk. Analysegruppen presenterte i oktober 2009 sin andre rapport om utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Rapporten vil være et viktig grunnlagsdokument for regjeringen og Sametinget, spesielt i forbindelse med konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaks-utvikling. Rapporten Samiske tall forteller II kan lastes ned på regjeringen.no.

I dette rundskrivet gir Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet retnings-linjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2011. Rundskrivet omtaler følgende temaer:

1. Forholdet til Sametinget 
2. Satsingsforslag 
3. Omtale i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets Prop. 1 S (2010-2011) 
4. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål 
5. Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet 
6. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer 
7. Oppsummering av frister 

1. Forholdet til Sametinget
Regjeringen vil føre en samepolitikk som skal tjene den samiske befolkningen, slik at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. Sametinget må ha innflytelse på saksområder som er viktige for samene, jf. ny politisk plattform for den rødgrønne regjeringen av 7. oktober. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, forutsettes det at konsultasjonsprosedyrene legges til grunn.

Regjeringen sier i St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken (sitat): ”Det er viktig at Sametinget i større utstrekning enn i dag blir involvert i arbeidet med å utarbeide bud-sjettet til samiske formål og til Sametinget. Regjeringen vil legge til rette for at det etableres en ordning med faste konsultasjonsmøter mellom finansministeren, statsråden med ansvar for samiske saker og Sametinget før regjeringens første budsjettkonferanse. Regjeringen vil invitere Sametinget til konsultasjoner om utformingen av slike budsjettprosedyrer.”

Sametinget ble forelagt en skisse til nye budsjett¬prosedyrer før det administrative konsultasjonsmøtet med Sametinget i september 2008. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil administrativt drøfte saken med Sametinget. Departementet og Sametinget er enig om at budsjettarbeidet for 2011 følger tidligere budsjettprosedyrer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren tar sikte på at det avholdes et møte mellom Sametinget, finansministeren og fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren og eventuelt andre fagstatsråder før regjeringens første budsjettkonferanse i 2010. På møtet vil mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag for 2011 drøftes. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til møtet.

Statssekretær for same- og minoritets¬saker inviterte sine kolleger til et eget møte 16. desember 2009 for å tydeliggjøre regjeringens profil i samepolitikken og koordinere budsjettarbeidet mht. samiske saker. Sametinget deltok under deler av dette møtet.

2. Satsingsforslag
Erfaring viser at nye tiltak som det er ønskelig å gjennomføre på det samepolitiske om-rådet, ofte kan være tiltak av begrenset økonomisk omfang, men likevel vanskelig å finne rom for innen eksisterende rammer. Det ble derfor, i forbindelse med at det ble etablert nye rutiner for arbeidet med disse sakene i 1999, besluttet at samiske saker skal ses i sammenheng i regjeringens behandling av statsbudsjettet.

Fagdepartementene bes derfor om å orientere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om satsingsforsalg på det samiske området som er spilt inn til Finansdepartementet, i god tid før regjeringens første budsjettkonferanse. Innspillene bes sendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ved Same- og minoritetspolitisk avdeling innen 10. februar 2010.

3. Omtale i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets Prop. 1 S (2010-2011)
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjettproposisjon skal gi en kort og samlet framstilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål under programkategori 01.33 Samiske formål. Omtalen skal synliggjøre hvilke departementer som bevilger midler til Sametinget og samiske formål. Bidragene fra departementene skal helt kort – opptil 700 tegn – beskrive hovedtrekkene i budsjettforslaget som gjelder samiske formål i 2011. Fristen for å levere bidrag er 6. august 2010.

4. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
Det har siden 1999 vært lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål. Dette vil bli gjort også for statsbudsjettet 2011. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Sametinget er enige om å gjennomgå publikasjonen for å gi denne en mer egnet form. Det tas sikte på at dette arbeidet ferdigstilles innen framleggelse av statsbudsjettet 2011. Publikasjonen vil bli utgitt på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departemen-tenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposisjo-nene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det samepoli-tiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:
• Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
• Målsetningen med bevilgningen
• Regnskapstall/rapport for 2009, bevilgning for 2010 og forslag for 2011

Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2010-budsjettet. Denne kan lastes ned fra Regjeringen.no. Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 3. september 2010.

5. Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet
Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Departementene bes derfor å utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Fornyings-, admi-nistrasjons- og kirkedepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Presse-meldingene legges ut på regjeringens nettsider og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Frist er 17. september 2010.

6. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
Sametinget som politisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets av-gjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Fra 1999 er Sametinget gitt unntak fra bevilgningsreglementets § 3 om bruttobud-sjettering og får sin bevilgning fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Sametinget mottar også en årlig bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomi-styring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvalt-ning i Sametinget, og Finansdepartementets rundskriv av 21. desember 2005 om øko-nomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R- 106/05).

I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fra og med budsjetterminen 2007 er alle tildelinger til Sametinget samordnet i ett til-delingsbrev, jf. pkt. 1.4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi ber om at nød-vendig informasjon om tildelinger til Sametinget for budsjetterminen 2011, med forbe-hold om behandlingen i Stortinget, oversendes Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet senest innen 15. oktober 2010.

Hvert departement har ansvar for å oversende egne brev med utbetaling av tilskudd.

7. Oppsummering av frister

10. februar 2010  Satsingsforslag (sendt Finansdepartementet)
6. august 2010  Kort bidrag til Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-mentets Prop. 1 S (2010-2011)
3. september 2010  Bidrag til publikasjonen Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2011
17. september 2010  Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger
15. oktober 2010  Innspill til tildelingsbrev til Sametinget for budsjetterminen 2011
Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Tekstbidrag bes levert på diskett/CD.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rund-skrivet, ber vi om at det tas kontakt med seniorrådgiver Nancy V. Olsen (e-post nvo@fad.dep.no telefon 47186) eller avdelingsdirek¬tør Ninni Kate Rognli (e-post nkr@fad.dep.no telefon 47096).

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber om å bli orientert dersom det legges opp til ev. endringer i bevilgninger til samiske formål i tilknytning til øvrige prosesser i løpet av budsjettåret, jf. Finansdepartementets rundskriv R-7/2007.

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor ”Om statsråd” (B-0501) punkt 14.5 Offentlighet i budsjettsaker.


Med hilsen

Ninni Kate Rognli (e.f.)
avdelingsdirektør 
Nancy Vibeke Olsen
seniorrådgiver

1 vedlegg (PDF)

Kopi: Sametinget