Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS

Vi viser til søknad 7. mai 2014 om unntak fra kravet om bosted i aksjeloven § 6-11 for daglig leder og enestyre i Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS. Vi viser til også til anmodning om hastebehandling av saken. Departementet har kommet til at søknadene kan innvilges med tidsbegrensning. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor. 

Om søknadene

I søknaden gjøres det rede for at selskapet Tøkje Solutions Ltd. NUF ønskes omdannet til norskregistrerte Tøkje Solutions AS innen 1. juli 2014 i forbindelse med at Finans­departementet har vedtatt forskrift om skattefri omdanning av NUF til AS. 

Tøkje Consulting AS søker om at det tidsbegrensede unntaket fra aksjeloven § 6-11 selskapet fikk i vedtak datert 30. april 2012 videreføres uten tidsbegrensning.

Selskapene søker om at eneeier Joar Tøkje som er norsk statsborger bosatt på Filippinene kan være daglig leder og enestyre i Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS. Varamedlemmet til styrene, Nils Roar Tøkje, er norsk statsborger bosatt i Norge.

Tøkje Consulting AS er en internettoperatør og skal drive med IT-drift og -support. Selskapet er 100 prosent eid av Joar Tøkje. Selskapet ble stiftet i 2012 og det har foreløpig vært svært be­grenset drift i selskapet. Planen er at selskapet skal drive med salgsvirksomhet i Norge og kjøpe tjenester fra Filippinene. På Filippinene utvikles nødvendige software­løsninger for sikkerhetssystemer.

Tøkje Solutions AS skal videreføre driften til nåværende Tøkje Solutions Ltd. NUF. Dette selskapet ble registrert i januar 2010, og er registrert med formål å drive konsulenttjenester til næringsmarkedet i Norge og internasjonalt der personellet jobber fra lavkostland. Det har foreløpig vært be­grenset drift i selskapet. Tøkje Solutions AS skal eies 100 prosent av Joar Tøkje, og har ’drift av webportaler’ som vedtektsfestet formål. 

Det opplyses i søknadene at Joar Tøkje vil tilbringe like mye tid i Norge og på Filippinene og at han vil besøke Norge seks ganger i året. Han vil da være tilgjengelig for kunder, norske myndigheter og eventuelle andre interessenter. Joar Tøkje er engasjert i et prosjekt på Filippinene, og det er i dag uklart når dette er ferdig. Videre er det aktuell fagkompetanse og et rimelig kostnadsnivå på Filippinene. Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS kan ellers nås på telefon, per post og på e-post. Selskapeness post følges opp av styrets varamedlem i Norge. 

Rettslig grunnlag

I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke stats­borgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.

Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i saker som gjelder unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11. Som hovedregel blir det gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav. I enkelte saker er det gitt dispensasjon for både daglig leder og enestyre. 

I departementets veileder til unntakssøknader etter aksjeloven fremgår det at:
I noen saker har vi imidlertid gitt dispensasjon for styret selv om det ikke er ansatt noen daglig leder (også enestyre). For små selskap med liten virksomhet har det også blitt gitt dispensasjon for både daglig leder og styret. Momenter ved en slik vurdering vil være størrelsen på selskapet, hvor omfattende driften er, om norsk dom kan gjøres gjeldende i bostedslandet, om det finnes advokat eller annen kontaktperson i Norge som kan ivareta selskapets interesser overfor norske myndigheter og om forholdet er midlertidig. I enkelte tilfeller vil det også være relevant om det er tegnet ansvarsforsikring for styret. 

Departementets vurdering

Filippinene er ikke omfattet av EØS-avtalen, og det er derfor nødvendig med unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6-11 (1). 

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at daglig leder skal til­bringe halvparten av arbeidstiden sin her i landet samt at selskapet har så liten virksomhet i Norge at behovet for tilstedeværelse ikke er stort. Varamedlemmet til styret er dessuten tilgjengelig i Norge og kan sørge for den nødvendige tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet. Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at tilgjengelighetshensynet anses som oppfylt i denne saken. 

Spørsmålet er så om jurisdiksjonshensynet taler for å gi dispensasjon. Norsk domstols­avgjørelse kan ikke automatisk gjøres gjeldende på Filippinene, da Norge og Filippinene ikke har noen avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Dersom selskapet eventuelt skal stilles til ansvar etter aksjeloven eller annen lovgivning, må derfor sak føres for en domstol på Filippinene. Departementet legger i sin vurdering av jurisdiksjonshensynet vekt på at selskapene ikke har noen aktuelle krav rettet mot seg, og at selskapenes virksomhet har et begrenset omfang. Det forhold at selskapene har meget begrenset virksomhet gjør at departementet har kommet til at jurisdiksjonshensynet er tilstrekkelig ivaretatt i dette tilfellet selv om en norsk domsavgjørelse ikke kan gjøres gjeldende på Filippinene. 

Etter departementets vurdering er tilgjengelighetshensynet og jurisdiksjonshensynet tilstrek­kelig ivaretatt i denne saken. Departementet finner det imidlertid nødvendig å tidsbegrense dispensasjonene til to år. Departementet kan med dette gjøre en fornyet vurdering av tilknytningshensynet og jurisdiksjonshensynet sett i sammenheng med utviklingen i selskapenes virksomhet i Norge. 

Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet gjør med dette unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl. res.
17. juli 1998 nr. 619. 

Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS kan ha Joar Tøkje som daglig leder og enestyre slik det fremgår av søknaden datert 7. mai 2014. Dispensasjonen er begrenset til to år fra vedtakets dato. 

Søknaden er innvilget, men vi gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klage­fristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltnings­loven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Nærings- og fiskeridepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.