Valora Holding Norway AS

Vi viser til søknad datert 4. mars 2014. Valora Holding Norway AS søker om unntak fra bostedskravet for styret i aksjeloven § 6-11 første ledd, slik at tre av selskapets fire styremedlemmer kan være bosatt i Sveits. Selskapet har ikke daglig leder.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

1.        Om søknaden

Valora Holding Norway AS (heretter ”selskapet”) er et holdingselskap som eier samtlige aksjer i de norske selskapene Valora Trade Norway AS og Engelschiøn Marwell Hauge AS. Selskapets formål er å forestå investeringsvirksomhet i næringsmiddelindustrien og beslektede virksomheter. Selskapet har ingen selvstendig drift, ingen ansatte og har ikke driftsinntekter, kun finansinntekter. Selskapet eies av Valora Holding Sweden AB som igjen endelig eies av Valora Holding AG i Sveits. Valora Holding AG er børsnotert med en konsernomsetning på 2,5 milliarder sveitsiske franc (CHF) og har over 6 000 ansatte.

Selskapet er i dag registrert med daglig leder og et styre bestående av fire styremedlemmer. Daglig leder og to av styremedlemmene oppfyller bostedskravet, mens de to resterende styremedlemmene er bosatt i Sveits. Eksisterende styre er således i samsvar med kravene i aksjeloven § 6-11.

Begrunnelsen for søknaden om unntak fra aksjeloven § 6-11 er å knytte selskapet nærmere opp til konsernet. Det søkes derfor om at selskapet kan ha tre av fire styremedlemmer med direkte konserntilknytning. Selskapet skal ikke ha daglig leder. Bjørgun Hysing vil imidlertid være registrert som selskapets kontaktpunkt i Norge. Hysing er norsk statsborger bosatt i Norge og er finansdirektør (CFO) i Valora Trade Norway AS. 

Det søkes om at Adriano Margiotta, italiensk statsborger bosatt i Sveits, kan erstatte Peder Madsen i styret. Margiotta er dr.juris/advokat og General Counsel & Corporate Secretary i Valora Holding AG og er registrert styremedlem i Valora Trade Norway AS. De øvrige styremedlemmene fortsetter i styret. Det søkes således om at selskapet kan ha følgende styre:

Paul Michael Müller, sveitsist statsborger bosatt i Sveits
Remo Gazzi, sveitsist statsboger bosatt i Sveits
Adriano Margiotta, italiensk statsborger bosatt i Sveits
Thomas Pavstrup, dansk statsborger bosatt i Danmark

2.        Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

3.        Vurdering

Tre av fire styremedlemmer i selskapet skal være bosatt i Sveits. Det vil derfor være nødvendig med unntak fra bostedskravet for styremedlemmer i aksjeloven § 6-11 for at styret skal være lovlig sammensatt. Vi viser til opplysningene om at konsernet ønsker at tre av fire styremedlemmer skal ha direkte tilknytning til konsernet.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, legger vi vekt på at selskapets virksomhet er begrenset og at selskapet ikke har ansatte. Styremedlemmene er bosatt i Danmark og Sveits, to land som har en forholdsvis nær geografisk beliggenhet og gode kommunikasjons­forbindelser med Norge. Departementet legger også vekt på at selskapet har et norsk kontaktpunkt som kan ivareta behovet for tilgjengelighet i forbindelse med praktiske formål. Dette taler for at behovet for tilstedeværelse i Norge er lite.

Når det gjelder spørsmålet om jurisdiksjon så er både Norge, Danmark og Sveits part i Luganokonvensjonen. Dette betyr at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Danmark og Sveits. Det er dermed mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar mot alle styremedlemmene i selskapet. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for styret i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Etter departementets vurdering er unntaket i tråd med departementets praksis.

4.        Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: Valora Holding Norway AS, org.nr. 983 350 062, kan ha følgende styre:

Navn

Stilling

Statsborgerskap

Bostedsland

Paul Michael Müller

Styrets leder

Sveitsisk

Sveits

Remo Gazzi

Styremedlem

Sveitsisk

Sveits

Adriano Margiotta

Styremedlem

Italiensk

Sveits

Thomas Pavstrup

Styremedlem

Dansk

Danmark

 

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret og daglig leder fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager.