A-29/2007 Statsbudsjettet 2007 Kap 651 post 61 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - Fordeling av engangstilskudd og presisering av kriterier for tildeling av skjønnstilskudd

Kommuner som har mellom 10 og 200 deltakere med rett og plikt eller eventuelt bare rett til opplæring registrert i Nasjonalt introduksjonsregister og som organiserer opplæring mottar 400 000 kroner i engangstilskudd. I tillegg er det avsatt inntil 25 millioner kroner i skjønnstilskudd. Nærmere i informasjon er gitt i rundskriv til kommunene.

Kommunene


 

Nr.

Vår ref

Dato

A-29/2007

200606427-/OOP

12.07.2007

Statsbudsjettet 2007 Kap 651 post 61 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - Fordeling av engangstilskudd og presisering av kriterier for tildeling av skjønnstilskudd

 

1. Innledning

Fra 1. september 2005 ble tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap lagt om fra en timebasert og aktivitetsbasert tilskuddordning til en rammebasert ordning basert på objektive kriterier. Tilskuddet består av et tilskudd per person (per capitatilskudd), et skjønnstilskudd og et resultattilskudd.

Utilsiktede konsekvenser av den nye tilskuddsordningen har medført at mange kommuner får mindre i tilskudd enn tidligere. Reduksjonen i tilskuddet er større enn nedgangen i antall deltakere og utfasing av overgangsordningen skulle tilsi. Mange kommuner har varslet at de har vanskeligheter med å gjennomføre en norskopplæring med forsvarlig kvalitet og tilstrekkelig omfang.

I samsvar med budsjettvedtaket i revidert nasjonalbudsjett for 2007 vil det bli fordelt 75 millioner kroner til styrking av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne voksne innvandrere, jf. St.prp. nr. 69 (2006-2007) og Innst. S. nr. 230 (2006-2007). Midlene fordeles gjennom et engangstilskudd fastsatt til 400 000 kroner i henhold til rundskrivets tildelingskriterier. I tillegg styrkes skjønnstilskuddet med 5 millioner kroner.

2. Fordeling av engangstilskudd

2.1. Formål
Engangstilskuddet skal avhjelpe de utilsiktede konsekvensene som har oppstått i forbindelse med innføring av per capitatilskudd. Engangstilskuddet skal gjøre kommunene bedre i stand til å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i 2007. Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 vurdere innretningen av tilskuddet nærmere.

2.2. Målgruppe
Engangstilskudd tildeles kommuner som har mellom 10 og 200 deltakere med rett og plikt eller eventuelt bare rett til opplæring registrert i Nasjonalt introduksjonsregister per 18. juni 2007 og som organiserer opplæring. Dette innebærer at ved interkommunalt samarbeid skal ett engangstilskudd utbetales til vertskommunen. Ved interkommunalt samarbeid skal personer som kommer fra andre kommuner inkluderes ved fastsetting av antall deltakere kommunen gir opplæring til. Det er kun de som deltar i opplæring på tellingstidspunktet som danner grunnlag for utbetaling av engangstilskudd.

2.3. Tilskuddets størrelse
Engangstilskuddet er fastsatt til 400 000 kr.

2.4. Tildelingsregler
Engangstilskuddet utbetales til kommuner som er i målgruppen. Engangstilskuddet gis uavhengig av hvilke kommuner deltakerne kommer fra.

I et interkommunalt samarbeid vil det kun være kommunen som gir opplæring som mottar engangstilskudd.

Det gis ett engangstilskudd uavhengig om kommunen har deltakerne i opplæring på flere steder i kommunen. Kommuner som gir opplæring ved flere opplæringssteder, men samlet har mer enn 200 deltakere i opplæring, mottar ikke engangstilskudd.

2.5. Fylkesmannens forvaltning av tilskuddet
Engangstilskudd utbetales av Fylkesmannen. Kommunene skal ikke søke om engangstilskudd.

Oversikt innhentet fra Nasjonalt introduksjonsregister 18. juni 2007 legger grunnlag for utbetaling av engangstilskuddet sammen med oversikt over kommuner der deltakere med rett og plikt/rett til opplæring får opplæring i en annen kommune. Fylkesmannen vil kontrollere at listen over kommuner der deltakere får opplæring i en annen kommune er korrekt.

3. Presisering av kriterier for tildeling av skjønnstilskuddet

Departementet vil her presisere gjeldende retningslinjer i rundskriv H-21/05 for tildelingen av skjønnstilskudd i forbindelse med bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett.

Det er avsatt inntil 25 millioner kroner til skjønnstilskudd i 2007.

3.1. Målgruppen

Alle kommuner kan søke om skjønnstilskudd.

Kommuner som ikke omfattes av engangstilskudd og som har færre enn 10 deltakere, samt kommuner som ikke kan inngå i interkommunalt samarbeid på grunn av at daglig skysstid vil bli for lang, er prioritert. Hva som er rimelig skysstid må vurderes ut fra hva som er gjengs i regionen og den enkeltes livssituasjon. Departementet vil ikke fastsette en absolutt norm for hva som er rimelig skysstid, men vil anta at en daglig skysstid på ca to timer bør kunne aksepteres i de fleste tilfeller.

3.2. Søknad om og utbetaling av skjønnstilskudd
Kommunen fremmer søknad til Fylkesmannen innen 15. august. Fylkesmennene vil vurdere søknadene og gi sin tilrådning til departementet. Departementet vil foreta en samlet vurdering av alle søknader om skjønnstilskudd og på bakgrunn av denne vurderingen vil Fylkesmennene få en ramme for skjønnstilskudd.

Der en kommune som mottar engangstilskudd allerede har søkt om skjønnstilskudd, men ikke har fått søknaden behandlet, anses søknaden som behandlet gjennom tildelingen av engangstilskudd. Kommunen har anledning til å søke om skjønnstilskudd på nytt på samme måte som andre kommuner som mottar engangstilskudd.

Hvis det søkes om skjønnstilskudd fra kommuner som har mottatt engangstilskudd, vil Fylkesmannen i behandling av søknaden ta hensyn til allerede utbetalt engangstilskudd i vurderingen av behovet for skjønnstilskudd.

I vurderingen av om en kommune skal få innvilget skjønnstilskudd vil kommuneøkonomien kun bli trukket inn i vurderingen dersom det må prioriteres innenfor de midler som er avsatt til skjønnstilskudd.

Med hilsen


Barbro A. Bakken (e.f)
ekspedisjonssjef

Kjell Østby
underdirektør