AK Båt og Bil AS

Vi viser til klage av 26. mai 2012 som er oversendt med brev fra Foretaks­registeret av 20. juni 2012.

Om klagen
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 25. mai 2012 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for selskapet AK Båt og Bil AS, org.nr. 981 410 883 med virkning for årsregnskap for 2011. Vedtaket er begrunnet med at meldingen er kommet inn for sent. I tillegg var det mangler ved vedleggene, det forelå følgelig ikke tilstrekkelig dokumentasjon for beslutning om fravalg. I brev av 20. juni 2012 til departementet viser Foretaks­registeret til at Brønnøysundregistrene har gode rutiner for postmottak, slik at det er overveiende sannsynlig at når meldingen ikke er blitt registrert, er det fordi den faktisk ikke er mottatt.

Klager ber om at det tas hensyn til at feil i postgangen er grunnen til at meldingen ikke ble registrert innen fristen. Klager avviser at det var mangler ved dokumentene.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Det følger av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 første ledd at generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven dersom bestemte vilkår er oppfylt. I henhold til § 7-6 femte ledd, siste punktum får beslutning om fravalg av revisjon ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret.

I samsvar med dette har Finansdepartementet presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangs­ordninger for fravalg av revisjon.

Departementets vurdering
Melding om fravalg av revisjon for AK Båt og Bil AS ble journalført i Foretaksregisteret 18. mai 2012.  Meldingen er dermed kommet for sent til at den kunne blitt registrert innen fristen.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her fremgikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i mediene og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

Klager hevder at det må ha vært en feil i postgangen som gjør at meldingen kom inn så sent. Brønnøysundregistrene har gode rutiner for postmottak. Registrene mottar mange tusen brev i året, og brev blir svært sjelden borte i posten. Dermed ser vi det som overveiende sannsynlig at årsaken til at meldingen først ble mottatt i mai 2012, er at den først ble sendt i mai 2012. Eventuelle feil hos Posten er videre ikke noe Brønnøysundregistrene kan stå ansvarlig for. Klagers påstand om at posten var forsinket med fem måneder, er derfor vanskelig å vektlegge. Likebehandlings­hensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om feil i postgangen som ikke kan verifiseres, skal kunne føre til fristutsettelse.

De fleste som velger organisasjonsformen aksjeselskap, gjør det for at eier (aksjonær) ikke skal ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser, noe eier vil ha ved valg av organisasjonsformen enkeltpersonforetak. Eierne av et aksjeselskap har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen. Når man velger denne selskapsformen, må man imidlertid også forholde seg til et omfattende regelverk nedfelt i aksjeloven. På grunn av ansvarsbegrensningen er det flere formaliteter knyttet til aksjeselskaper enn andre organisasjonsformer.

Reglene for hva en melding til Brønnøysundregistrene skal inneholde, er nedfelt i lover.

I henhold til aksjeloven § 7-6 er det generalforsamlingen som skal vedta å gi styret fullmakt til å fravelge revisjon. Etterpå skal det avholdes styremøte hvor styret tar stilling til om fullmakten skal benyttes. Reglene for signering av generalforsamlings- og styremøteprotokoller i aksjeloven §§ 5-16 og 6-29 må også følges for at melding og vedlegg skal kunne registreres.  Etter § 5-16 (3) og § 6-29 (3) skal både general­forsamlings- og styremøteprotokoller være signert. I denne saken var det klart at det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon for fravalg av revisjon, blant annet var det uklart hvilket møte protokollen er ment å referere fra. Meldingen var derfor også mangelfull.

Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er selskapet selv som må ta ansvaret for at det kjenner til hvilke regler som gjelder for aksje­selskaper.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 25. mai 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.