Aker Kværner og Guantanamo Bay

Det norsk kontaktutvalget for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper har avgitt uttalelse om Aker Kværners virksomhet på Guantanamo Bay. Etter utvalgets mening er det flere uklarheter knyttet både til arten og omfanget av selskapets aktiviteter. (29.11)

Uttalelse fra det nasjonale kontaktutvalg for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Henvendelse fra ForUM vedrørende Aker Kværners virksomhet på Guantanamo Bay

Det norske kontaktutvalget for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper mottok 20. juni 2005 en henvendelse fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) vedrørende Aker Kværner ASAs virksomhet på Guantanamo Bay. ForUM mener at Aker Kværner gjennom sitt heleide amerikanske datterselskap Kværner Process Services Inc. (KPSI) bryter med retningslinjenes kap. 2 pkt. 2 om respekt for menneskerettighetene ved at de yter assistanse til fengslingsfasiliteter på Guantanamo Bay.

Bakgrunn:
OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper gir anbefalinger fra regjeringene i OECD-landene til flernasjonale selskaper i disse landene. De inneholder frivillige prinsipper og standarder for ansvarlig forretningsførsel på mange ulike områder, og gir anvisning på hvordan selskaper bør opptre i de landene de har etablert seg i. Retningslinjene tar sikte på å fremme en bærekraftig utvikling gjennom oppfordringer til virksomhetene om bl. a. å respektere menneskerettigheter, ta ansvar for miljø og sosial utvikling og arbeide mot korrupsjon.

Den aktuelle bestemmelsen i denne sak er kap. 2 pkt. 2 som sier at selskapene bør: ”respektere menneskerettighetene til dem som berøres av virksomheten deres, i samsvar med vertsregjeringens internasjonale forpliktelser”.

Retningslinjene etablerer Nasjonale kontaktutvalg som har til oppgave å gjøre retningslinjene kjent, håndtere forespørsler i tilknytning til dem og å bidra til å løse saker som bringes inn for dem vedrørende etterlevelse av retningslinjene. Kontaktutvalgene kan f eks tilby et forum for diskusjoner mellom interesserte parter, diskutere forhold som faller inn under retningslinjene og løse problemer som skulle oppstå mellom selskaper og arbeidstakere eller andre på områder som dekkes av disse.

I Norge er Det nasjonale kontaktutvalget sammensatt av representanter fra Utenriksdepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, Landsorganisasjonen og Næringslivets Hovedorganisasjon.

Kontaktpunktet hadde møter med Aker Kværner og ForUM 5. september og 26. oktober 2005 for å drøfte ForUMs klage og bistå partene med å komme frem til en løsning på spørsmålet.

Selskapets virksomhet:
Aker Kværner har gjennom sitt heleide amerikanske datterselskap Kværner Process Services Inc. (KPSI) utført arbeider for det amerikanske forsvarsdepartementet på den store amerikanske marinebasen i Guantanamo Bay, Cuba siden 1993.

De oppgavene som utføres av KPSI ved marinebasen er, etter hva som er opplyst, av vedlikeholdsmessig karakter, herunder å sørge for at strøm, vann og avløp fungerer. Etter 11. september 2001 ble det i tilknytning til marinebasen bygget en leir for terrormistenkte, den såkalte Camp x-ray for internering av personer som er tatt til fange i forbindelse med militære operasjoner blant annet i Afghanistan. Leiren er bygget av andre bedrifter gjennom egne kontrakter med amerikanske myndigheter. KPSI har ikke kontrakt på driften av fengselet, men på forespørsel har selskapet løpende assistert ved feil på vannrør, strømnett eller lignende som er felles for marinebasen og fengslet.

KPSIs kontrakt utløper om kort tid. Selskapet la våren 2005 inn anbud på videre arbeid ved Guantanamo Bay-basen, men fikk ikke tilslag. Selskapet avslutter dermed sitt engasjement på Guantanamo Bay innen mars/april 2006. Som følge av dette vil KPSI bli nedlagt.

Partenes argumenter:
ForUM er av den oppfatning at Aker Kværner gjennom KPSI driver en virksomhet som strider mot retningslinjenes kap. 2 pkt. 2. Det vises til at Den internasjonale Røde Kors Komiteen, Human Rights Watch og Amnesty International alle har påpekt at fasilitetene drives på en måte som strider mot internasjonale humanitærrettslige og menneskerettslige normer, herunder forbudet mot tortur og annen form for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, og beskyttelsen av grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. ForUM ønsker at Aker Kværner ASA og KPSI som en følge av dette legger ned sin virksomhet på Guanatanmo Bay.

Aker Kværner peker på at selskapet fortløpende har vurdert de etiske hensyn virksomheten reiser, men har ikke funnet dem tungtveiende nok til å avslutte arbeidet. Det vises til at fengselsfasilitetene ble opprettet ti år etter at KPSI begynte sin virksomhet på marinebasen. Selskapet har ikke noe med driften av fengslet å gjøre. Fordi flere av de drifts- og forsyningsmessige funksjonene er felles har KPSI på forespørsel likevel tidvis bidratt til vedlikehold i tilknytning til driften av fasiliteter som strøm, vannforsyning, avløp etc. også i fengselsdelen, herunder i celler. Aker Kværner mener at KPSIs virksomhet på Guantanmo Bay ikke er i strid med OECDs retningslinjer.

Kontaktutvalgets vurdering:
I denne saken er det ikke spørsmål om Aker Kværner har brutt menneskerettighetene. Det er kun stater som er direkte forpliktet etter menneskerettighetskonvensjonene og selskaper kan derfor ikke selv holdes ansvarlige for menneskerettighetsbrudd. Imidlertid vil selskaper, gjennom handlinger eller unnlatelser, kunne medvirke til, eller profitere på, at stater begår menneskerettighetsbrudd. Det er en etisk vurdering av dette forholdet som er bakgrunnen for retningslinjenes kap. 2 pkt. 2. Spørsmålet som må stilles i tilknytning til denne sak er dermed om selskapet gjennom sin virksomhet ikke har ”respekter[t] menneskerettighetene til dem som berøres av virksomheten deres, i samsvar med vertsregjeringens internasjonale forpliktelser”.

Kontaktutvalget viser til en rekke rapporter fra internasjonale organisasjoner og organer som uttrykker sterk bekymring for at fengselsfasilitetene på Guantanamo Bay drives på en måte som er i strid med menneskerettighetene. Selv om virksomheten ved selve marinebasen ikke rammes av denne kritikken, har endringene for så vidt gjelder fengslet de siste årene vært alment kjent.

Aker Kværner/KPSI er primært engasjert i driften av basen, men har tidvis bidratt til vedlikehold av drifts- og forsyningsmessige funksjoner som er felles for fengslet og basen. Retningslinjenes ordlyd er at selskap bør ”respektere menneskerettighetene til dem som berøres av deres virksomhet”. Det er Kontaktutvalgets vurdering at den virksomheten selskapet har utøvet, i hvert fall delvis, må kunne sies å ha berørt innsatte ved fengslet. Driften av fengslet er avhengig av vedlikehold av infrastruktur av den type det her er snakk om.

Det er etter Kontaktutvalgets oppfatning uklarhet knyttet både til arten og omfanget av Aker Kværners aktivitet. I løpet av behandlingen har selskapet på tross av flere forespørsler ikke lagt fram materiale som konkret belyser selskapets virksomhet på Guantanamo Bay. Det er Utvalgets vurdering at slik dokumentasjon i atskillig omfang kunne vært fremlagt uten at dette ville ha kommet i strid med Aker Kværners konfidensialitetsforpliktelser overfor sin kontraktspart. Selskapet har heller ikke fremlagt dokumentasjon på hva slags etiske vurderinger som er foretatt internt i bedriften med hensyn til aktiviteten på Guantanamo Bay, herunder eventuell styrebehandling av problemstillingene. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på hva slags formaliserte, konkrete rammeverk, retningslinjer, regler eller liknende som er anvendt ved vurderinger av de etiske sidene av virksomheten. Det er imidlertid klarlagt at OECDs retningslinjer ikke har inngått i grunnlaget for Aker Kværners vurderinger.

Konktaktutvalget understreker at det er viktig at norske selskaper kontinuerlig vurderer sine engasjementer i relasjon til menneskerettighetene. Levering av varer eller tjenester i situasjoner som den som foreligger på Guantanamo stiller særlige krav til årvåkenhet med hensyn til det samfunnsmessige ansvaret. Det ville på denne bakgrunn vært naturlig at selskapet i forbindelse med sitt anbud på fornyet kontrakt fra 2005 hadde undergitt de etiske sider ved fortsatt virksomhet en grundig og dokumenterbar vurdering.

Kontaktutvalget har merket seg at selskapet ikke synes å ha utarbeidet etiske retningslinjer for sin virksomhet. Utvalget oppfordrer selskapet til å utarbeide slike retningslinjer og til å anvende disse i alle land der Aker Kværner har aktivitet. Kontaktutvalget understreker at de normer som det vises til i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kap. 2 pkt. 2 er internasjonale og derfor har like stor relevans og vekt i alle land.

Mer informasjon om OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper :