Høring - forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til solkraftanlegg på land

Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet sender med dette forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (pbl.) på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2024

Vår ref.: 23/2502

Høringsnotat om endringer i forskrift om konsekvensutredninger for å innføre krav til meldeprosess før konsekvensutredninger for solkraftverk, samt enkelte andre endringer i KU-forskriften er sendt på høring som egen sak. Forslagene bør sees i sammenheng.

Departementene foreslår endringer i energiloven og pbl. som gjelder prosesser for etablering av konsesjonspliktige solkraftanlegg på land. Forslagene følger opp Stortingets anmodningsvedtak av juni 2023 der regjeringen bes om å fremme et forslag om hvordan bakkemonterte solkraftanlegg kan inkluderes i pbl. Forslagene innebærer en endring i beslutningsprosessene og er hovedsakelig etter samme mønster som ble vedtatt for vindkraftanlegg i juni i år, jf. Prop. 111 L (2022-2023).

Det er langt mindre erfaring med solkraftanlegg enn det var for vindkraftanlegg da endringene for behandling av vindkraftanlegg ble vedtatt i sommer. Departementene ser fordeler med like regler på tvers av teknologiene, men mener høringen er viktig for å avdekke om det er særlige forhold som tilsier andre regler for solkraftanlegg.

Hovedgrepet i forslaget er at det skal gjøres en overordnet avklaring av arealbruken etter pbl. gjennom områderegulering, før det kan gis konsesjon til solkraftanlegget etter energiloven. Dette vil gi mer forutsigbare rammer for utbygging av solkraft i et område. Konsesjons­behandlingen videreføres som en helhetlig samfunnsøkonomisk avveining av alle fordeler og ulemper ved prosjektet.

Det overordnede formålet med forslaget til lovendringer er å styrke kommunenes rolle i planlegging og utbygging av solkraft på land. Mål om effektive og ressursbesparende prosesser som bidrar til å redusere konfliktnivået, er viktige hensyn i forslaget. Dette vil gi grunnlag for videre utbygging av solkraft, som er viktig for å styrke kraftbalansen og nå de nasjonale klimamålene.

Departementene foreslår at de endringer i energiloven § 2-2 og plan- og bygningsloven §§ 3-7, 6-4, 12-1 og 12-2 som ble innført for vindkraftanlegg på land 1. juli 2023, også innføres for solkraftanlegg. I § 12-18 innføres en begrensning i adgangen til å oppheve og endre reguleringsplan for både solkraft- og vindkraftanlegg. For vindkraftanlegg er dette en endring fra gjeldende lov som er begrenset til områderegulering. Det foreslås også en ny pbl. § 34-2 tolvte ledd som vil gjelde både solkraft- og vindkraftanlegg. Endringene er beskrevet nedenfor. 

Departementene foreslår en endring i energiloven § 2-2 slik at konsesjon for solkraft på land ikke lenger kan gis før tiltaket er planavklart etter pbl. Hovedregelen er at dette skjer gjennom vedtak av en områderegulering, som skal være på et overordnet nivå. Den detaljerte planleggingen skjer gjennom konsesjonsbehandlingen og etterfølgende detaljplaner etter energiloven. Det stilles ikke krav om samtidig behandling av de to prosessene, men det legges opp til at slik samordning kan skje der dette er hensiktsmessig.

Departementene foreslår en endring i pbl. § 3-7 slik at konsesjonsmyndigheten for solkraftanlegg, etter samtykke fra kommunen, kan sende områdereguleringer for solkraft på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn, samtidig med høring av konsesjonssøknaden etter energiloven. Dette er begrunnet med hensynet til effektivitet, og med at kommuner kan ha begrensede ressurser til slike saker og derfor ønsker å overlate deler av arbeidet til konsesjonsmyndigheten. Kommunen er fortsatt planmyndighet, og de vanlige regler for planlegging etter pbl. gjelder.

Videre foreslår departementene at bestemmelsen i pbl. § 6-4 siste ledd om statlig arealplan, ikke lenger skal gjelde for solkraftanlegg. Endringen innebærer at Olje- og energi­departe­mentet ikke lenger kan beslutte at konsesjon for solkraftanlegg uten videre skal ha virkning som statlig plan. En eventuell statlig arealplan for solkraftanlegg skal etter forslaget følge de ordinære bestemmelsene for statlig arealplan i pbl. § 6-4.

Departementene foreslår å innføre et krav om områderegulering for konsesjonspliktige solkraftanlegg, gjennom en endring i pbl. § 12-1. Områdereguleringen skal være overordnet, og detaljeringsnivået skal begrenses til overordnede arealmessige forutsetninger som er relevante for kommunens beslutning om arealbruk. Det kan dispenseres fra krav om områderegulering der overordnede arealmessige forutsetninger er utredet og avklart på samme detaljeringsnivå som områderegulering i annen plan, f.eks. kommune(del)plan. Der det ligger til rette for det, bør områderegulering og konsesjonsprosess samordnes i tid med felles konsekvensutredning.

Departementene foreslår en endring i pbl. § 12-2, som gir kommunene rett til å kreve at private utarbeider områderegulering for solkraftanlegg. Etter dagens regelverk kan ikke kommunen pålegge andre myndigheter eller private å utarbeide områderegulering. Intensjonen med lovendringen er at i de tilfeller det foreligger en konkret tiltakshaver, kan kommunen be denne om å sette i gang områderegulering for å avklare om det kan etableres solkraftanlegg. Ved at reglene for private planforslag gjøres gjeldende for slike områdereguleringer, vil blant annet reglene om oppstartfasen og tidsfrister gjelde. Kommunene kan etter dette beslutte at et forslag til områderegulering for solkraft kan stoppes allerede i oppstartsfasen.

I § 12-18 innføres en begrensning i adgangen til å oppheve og endre reguleringsplan for både solkraft- og vindkraftanlegg. For vindkraftanlegg er dette en endring fra gjeldende lov som er begrenset til områderegulering. Endringen i § 12-18 har sammenheng med at særregelen om å kunne gi endelig konsesjon etter energiloven virkning som statlig arealplan oppheves.

Det foreslås i pbl. § 34-2 nytt tolvte ledd en overgangsbestemmelse som også skal gjelde for vindkraft på land. Bestemmelsen innebærer at regelen om at konsesjonspliktige vindkraft- og solkraftanlegg på land etter energiloven skal ha områderegulering, ikke gjelder for mindre konsesjonspliktige endringer innenfor eksisterende solkraft- og vindkraftanlegg bygget ut i medhold av konsesjon gitt før krav om områderegulering ble innført. Forutsetningen er at kommunen ikke finner at en områderegulering likevel bør gjennomføres.

Det foreslås ingen endringer i adgangen til å utarbeide regionale planer for solkraft, eller i reglene om kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. Avklaring i kommune(del)plan vil som tidligere være aktuelt når kommunene ønsker å avklare om det er egnede områder for solkraft i kommunen, og om de i så fall ønsker å legge slike områder inn i kommuneplanens arealdel. Det er ikke et krav om at kommunen avklarer solkraft gjennom kommuneplanprosessen før områderegulering gjennomføres.

Frist for å gi høringsuttalelse er 31. januar 2024.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no. Der ligger også høringsnotat og høringsliste.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør legges fram for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til avdelingsdirektør Knut Grønntun i Kommunal- og distriktsdepartementet, tlf. 22 24 56 66, eller underdirektør Tollef Taksdal i Olje- og energidepartementet, tlf. 22 24 61 71.

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                                     Kjersti Halmrast

                                                                                                    seniorrådgiver

Samtlige kommuner  

1,5 Advokatfirma AS

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Akershus Energi AS

Aneo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektenes fagforbund

ASKO Norge

Asplan Viak AS - KanEnergi

Avinor AS

Bane Nor SF

BA-nettverket

Barne- og familiedepartementet

Cicero

COWI

Den norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DistriktsEnergi

Distriktssenteret

DNV AS

Domstoladministrasjonen

Dæhlin Sand advokatfirma

Eidsiva Vekst

Elektroforeningen (EFO)

Elmera Group ASA

Elvia AS

Endra AS

Energeia AS

Energi Teknikk AS

Enova SF

Entra

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Fagforbundet

Fagne AS

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finnmarkseiendommen

Forbrukerrådet

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Forum for natur og friluftsliv

Fosseberg Kraft AS

Framtiden i våre hender

Friluftsrådenes Landsforbund

GeoForum

Geomatikkbedriftene

Glitre Nett

Greenpeace Norge

GRID-Arendal

Hafslund E-CO AS

Hafslund Magnora Sol AS

Hagal AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi

Hydro REIN

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høland og Setskog Elverk SA/Skodre

IFE

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning ISF

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klima- og miljødepartementet

Oslo kommune Klimaetaten

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

La naturen leve

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landinfra Energy AB

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Lede AS

l-nett

Lyse Energi AS

Maskinentreprenørenes Forbund

Mattilsynet

Midtnett AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Multiconsult Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møreforskning

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nelfo

New-Tech

NHO Reiseliv

Norconsult AS

Nord Universitet

Nordkraft AS

Nordland fylkeskommune

Nordlandsforskning

Nordskog

Norge Fjellstyresamband

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Hytteforbund

Norges ingeniør og teknologorganisasjon - NITO

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges Juristforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges televisjon AS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk byggtjeneste AS

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk friluftsliv

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sentrumsutvikling

Norske arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelag Landsforbund SA

Norske Landskapsarkitekters forening

Norske reindriftssamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Norwegian Research Centre AS (NORCE)

Novå AS

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

NØK

Olav Thon Gruppen

Oslo kommune

Oslobygg KF

OsloMet - storbyuniversitetet

PQA

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksarkivaren

Rogaland fylkeskommune

Rådgivende Ingeniørers Forening

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN)

Samenes Folkeforbund

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

SINTEF Byggforsk

SINTEF Energi AS

Sivilombudet

Skanska

SMB Norge

Småkraftforeninga

Småkraftkonsult AS

Solcellespesialisten

Solenergi FUSen

Solenergiklyngen

Solgrid AS

Statens Helsetilsyn

Statens naturoppsyn

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft AS

Statnett SF

Statsbygg

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statskog SF

Sustainable Materials AS

Sweco Norge AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telenor

Tensio AS

Transportøkonomisk institutt

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Vattenfall AB

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestlandsforskning

VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur

Viken fylkeskommune

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Zero Emission Resource Organisation

Østlandsforskning

Å Energi AS