Amersham Health AS - fastsettelse av utredningsprogram

Til Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker
v/HMS-sjef Tor Strandmyr

Vår ref.: 200300148-15/ENR

Dato: 10032003

Fastsettelse av utredningsprogram etter § 33-4 i plan- og bygningsloven i forbindelse med planer om ny fabrikk i Lindesnes

Vi viser til melding om planer om bygging av ny fabrikk for mellomprodukter fra Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker som ble sendt på høring fra Nærings- og handelsdepartementet 21.11.2002.

Tiltaket omhandler planer om bygging av ny fabrikk i Lindesnes kommune. Fabrikken planlegges å produsere et mellomprodukt for røntgenkontrastmidlene Omnipaque, Visipaque og Imagopaque. Utbyggingen vil finne sted på bedriftens industritomt. Den samlede investeringen i nyanlegget er beregnet til ca. 600 mill. kroner. Anlegget er beregnet ferdigstilt og produksjonsklart 1.1.2005.

Saksbehandling
Meldingen om det planlagte tiltaket ble sendt på høring 21.11.2002 og lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Lindesnes kommune. Offentlig ettersyn ble annonsert i Lindesnes Avis og Fædrelandsvennen 2.12.2002. Høringen av meldingen ble avsluttet 14.1.2003.

Da meldingen om tiltaket ble sendt på høring ba Nærings- og handelsdepartementet i høringsbrevet om at høringsinstansene i sine høringsuttalelser begrunner hvordan deres innspill vil ha betydning for senere beslutninger om tiltaket. Dette vil være sentralt for at høringsuttalelsene skal kunne bli fulgt opp. Høringsinstansene har i liten grad fulgt opp departementets anmodning om å begrunne sine innspill. Dette har vanskeliggjort behandlingen av mottatte høringsuttalelser. Begrunnede uttalelser er sentralt for å få en mest mulig beslutningsrelevant konsekvensutredning.

Høringsuttalelser og vurdering
Helsedepartementet viser til kommunehelsetjenesteloven kapitel 4a og at Lindesnes kommune som ivaretar kommunens oppgaver innen miljørettet helsevern trekkes inn i arbeidet med konsekvensutrednigen. Olje- og energidepartementet har ingen merknader til meldingen. Arbeidstilsynet viser til at det etter § 19 i arbeidsmiljøloven skal gi samtykke til nybygg før oppstarting av byggearbeidene. Direktoratet for naturforvaltning har meddelt at de ikke vil komme med noen spesiell uttalelse i denne saken. Direktoratet for sivilt beredskap viser til den uttalelse som fylkesmannen vil komme med knyttet til samfunnssikkerhet.

Fiskeridirektoratet, Fiskerikontoret i Flekkefjord uttaler at Fiskeridirektoratet, Region Skagerrakkysten ikke har innvendinger mot bygging og etablering av tiltaket. Riksantikvaren viser til nye retningslinjer for behandling av konsekvensutredningssaker og vil ikke gi høringsuttalelse til denne saken. Statens helsetilsyn har ingen merknader til forslaget til utredningsprogram.

Næringslivets Hovedorganisasjon har meddelt at de ikke ønsker å avgi uttalelse.

Transport
Nasjonalt folkehelseinstitutt viser til at siden ikke økt trafikk grunnet transport av personell og maskiner omtales videre i utredningsprogrammet forutsetter de at det i konsekvensutredningen vil foreligge en vurdering av betydningen av denne trafikken for eventuelt berørt befolkning.

Statens vegvesen ber om at risiko i tilknytning til veitransport vurderes i Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det vises til at dersom sjøtransport ikke er helt utelukket av geografiske eller andre tungtveiende grunner, bør slik transport utredes som alternativ transport på vei. Statens vegvesen forutsetter at virkninger av betydning for vei- og veitrafikkinteressene omfattes av konsekvensutredningen og ikke i en egen melding i en senere fase til veimyndighetene.

Fylkesmannen i Vest-Agder er av den oppfatning at det må kartlegges nærmere hvilke konsekvenser økt transport av kjemikalier og farlig gods vil kunne få for miljøet og samfunnssikkerheten. Vest-Agder fylkeskommune mener at konsekvensutredningen må kartlegge omfang og konsekvenser av økt transport både av kjemikaler og farlig gods for miljøet og samfunnet for øvrig. Fylkeskommunen mener vider at sjøtransport må utredes ikke bare for det nye tiltaket, men for det samlede transportbehovet til bedriften.

Lindesnes kommune mener at trafikkforholdene både med hensyn til persontransport og godstransport bør vurderes bedre, bl.a. om det er mulig for felles persontransport med buss fra omkringliggende nærområder for å avlaste trafikkforholdene. Kommunen viser til at eventuell transport av farlig gods med båt bør utredes.

Vi er enige med Statens vegvesen, Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune i at risiko knyttet til økt transport av kjemikalier og farlig gods skal inngå i konsekvensutredningen. Dette skal gjøres i pkt. 19 og omhandle risiko for miljø og samfunn. Vi antar at dette også er dekkende for merknaden fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og Lindesnes kommune knyttet til vurdering av godstransport. I meldingen om tiltaket fremgår det at tiltakshaver legger opp til at alle produkter skal transporteres på vei. Departementet ser det derfor ikke som beslutningsrelevant å utrede transport til sjø. Virkninger av økt transport til vei vil bli vurdert i pkt. 21.

Vi er enige med Lindesnes kommune i at konsekvensutredningen skal omtale muligheten knyttet til felles persontransport med buss fra omkringliggende områder. Dette skal inngå i pkt. 21.3.

Utslippsmessige forhold
Statens forurensningstilsyn (SFT) ønsker at følgende nye punkt føyes til utredningsprogrammet under pkt. 13.4: ”Teknologivurderinger, en vurdering av bruken av beste tilgjengelige teknikker (BAT) og hvorvidt dette er lagt til grunn for beregnede utslippsnivåer.”

Etter departementets vurdering vil utslippsmessige forhold være en sentral del av konsekvensutredningen. Vi slutter oss derfor til innspillet fra SFT og legger til grunn at de forhold som SFT viser til skal vurderes i pkt. 6.1.

Helsemessige forhold
Sosial- og helsedirektoratet viser til at ved oppstart av ny virksomhet er planlegger pålagt å vurdere hvilke konsekvenser den planlagte driften vil få for helsen til de som oppholder seg i virksomheten og for de som oppholder seg i miljøet rundt den nye virksomheten. For sentrale problemstillinger innen miljørettet helsevern vises det til en generell oversikt. Det fremgår at forslaget til utredningsprogram dekker de fleste områder med mulig unntak av: forebygging av ulykker/håndtering av skader (ute og inne), lukt, inneklima og renhold samt eventuell effekt på sosiale forhold.

Vi er enige med Sosial- og helsedirektoratet i at de forhold de viser til er sentrale å få belyst i forbindelse med planleggingen av den nye fabrikken til Amersham Health AS på Lindesnes. En grundig behandling av de områdene det vises til vil etter vår vurdering kreve at prosjektet er kommet lenger i detaljplanleggingen enn prosjektet vil være på konsekvensutredningsstadiet. Vi antar at de områdene det vises til blir nærmere belyst i forbindelse med behandlingen av offentlige tillatelser til prosjektet i en mer detaljert fase av prosjektet, f. eks. i forbindelse med utvidet lagringstillatelse for brannfarlige varer og melding til Arbeidstilsynet. Tiltakshaver legger imidlertid opp i sitt forslag til utredningsprogram å gi en beskrivelse av arbeidsmiljø i konsekvensutredningen. Dette skal gjøres i pkt. 12.

Infrastruktur og boligbygging
Vest-Agder fylkeskommune mener at nødvendige arealer for boligbygging samt økt behov for offentlige tjenester som skole og barnehager må utredes. Lindesnes kommune ønsker at forholdene til nødvendig brannvann vurderes og beskrives samt kommunens kapasitet til levering. Kommunen viser til at nødvendig utbygging av områder for boligbygging med skoler, barnehager, friområder m.m. utredes.

Vi ser det ikke som oppgaven til tiltakshaver å utrede nødvendige arealer for boligbygging og økt behov for offentlige tjenester i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen vil klargjøre hvilke konsekvenser tiltaket har, bl.a. antallet nye arbeidsplasser. På bakgrunn av de virkningene som konsekvensutredningen klargjør, vil det etter vår vurdering være en kommunal oppgave å foreta en nærmere vurdering av egnede arealer for boligbygging og behovet for offentlige tjenester.

Når det gjelder spørsmålet om brannvern på bedriften forutsetter vi at risiko knyttet til brann inngår i pkt. 19.1. Når det gjelder utredning av kommunens kapasitet til levering vil dette etter vårt syn være et tema som det vil være naturlig at kommunen selv håndterer.

Andre spørsmål
Vest-Agder fylkeskommune mener at konsekvensutredningen må vurdere behovet for avbøtende tiltak. Det vises videre til at dersom det skal foretas tiltak i områder som ikke tidligere er planert/påfylt masse, må det utføres nye registreringer av automatisk fredede kulturminner. Fylkeskommunen mener videre at utredningen må belyse hvilken kompetanse det vil være behov for samt hvor en kan skaffe arbeidskraften fra. Det anbefales at det utarbeides reguleringsplan for området.

Når det gjelder behovet for vurdering av avbøtende tiltak i konsekvensutredningen har tiltakshaver i forslaget til utredningsprogram lagt opp til at dette skal være et tema i konsekvensutredningen, jf. pkt. 13.11. Nærings- og handelsdepartementet er enig i at det er viktig å få vurdert behovet for avbøtende tiltak i forbindelse med prosjektet til Amersham Health AS. Vi legger derfor opp til at dette skal være et tema i konsekvensutredningen og at vurderingen skal gjøres i forbindelse med pkt. 22 i utredningsprogrammet. Når det gjelder spørsmålet om hvilken kompetanse arbeidskraften skal ha og hvor arbeidskraften skal rekrutteres fra legger vi opp til at dette skal omtales i pkt. 12.

Forelegging av utredningsprogram for Miljøverndepartementet
I samsvar med forskrift om konsekvensutredninger § 7 forela Nærings- og handelsdepartementet 17.2.2003 utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet. I brev 3.3.2003 meddelte Miljøverndepartementet:

”Miljøverndepartementet har, på bakgrunn av det tilsendte materiale, ingen kommentarer til utkastet til fastsatt utredningsprogram.”

Utredningsprogram for konsekvensutredningen
På bakgrunn av forslag til utredningsprogram for konsekvensutredningen fra Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker i meldingen og høringsuttalelsene til denne har Nærings- og handelsdepartementet fastsatt utredningsprogrammet for konsekvensutredningen.

Innholdet i utredningsprogrammet fremgår av punktene 1-24 og departementets kommentarer til høringsinstansenes uttalelser.

1. Innledning

2. Beskrivelse av bedriften og nåværende situasjon

3. Lokalisering av de nye anleggene på tomten og utforming av bygningsmassen (illustreres)

4. Begrunnelse for tiltaket

4.1 Etterspørsel etter bedriftens røntgenkontrastmidler

4.2 Alternative leverandører av mellomproduktet

4.3 Beskrivelse for valg av etablering av nyanlegg på Lindesnes

5. Plansituasjonen på området og arealbruk

6. Beskrivelse av teknologi og eventuelle aktuelle alternative tekniske løsninger

6.1 Teknologivurderinger – en vurdering av bruken av beste tilgjengelige teknikker (BAT) og hvorvidt dette er lagt til grunn for beregnede utslippsnivåer

6.2 Produksjonsprosess

6.3 Råvarer

6.4 Energibehov

7. O-alternativet (antatt fremtidig utvikling dersom tiltaket ikke gjennomføres)

8. Tidsplan for gjennomføring av tiltaket og investering

8.1 Investeringer

8.2 Tidsplan

8.3 Byggetrinn

9. Oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring

10. Nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter

11. Forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer og statlige retningslinjer

12. Arbeidskraft i anleggs- og driftsfasen samt arbeidsmiljø

13. Utslipp til luft

13.1 Kvantifisering av utslipp fra fabrikkanlegget før og etter gjennomføringen av tiltaket

13.2 Konsekvenser av endrede utslippsmengder i forhold til dagens situasjon ved fabrikkanlegget, spesielt i forhold til nabobebyggelsen

13.3 Beskrivelse av nåværende måleprogrammer ved bedriften og oppfølging av disse

14. Utslipp til vann

14.1 Kvantifisering av utslipp til vann før og etter gjennomføring av tiltaket

14.2 Konsekvenser av endrede utslippsmengder i forhold til dagens situasjon ved fabrikkanlegget

15. Vurdering av behovet for overvåkningsprogram for ytre miljø og forslag til program

16. Avfall

16.1 Beskrive mengder og behandling av avfall som følge av tiltaket i anleggs- og driftsfasen

17. Støy

17.1 Beskrivelse av støynivået i området i anleggs- og driftsfasen, spesielt i forhold til beboere i området, herunder støynivå dag og natt

18. Kraft

18.1 Kraftbehovet ved bedriften som følge av tiltaket

18.2 Muligheten for energisparing

19. Risikovurderinger

19.1 Konsekvenser for ulykkesrisiko og beredskap, herunder konsekvenser for transport på vei som følge av det planlagte tiltaket

20. Anslag over leveranser til tiltaket i anleggs- og driftsfasen fra lokalt og nasjonalt næringsliv

21. Trafikk

21.1 Nyskapt trafikk på vei som følge av tiltaket

21.2 Beskrivelse av nåværende kapasitet på det offentlige veinettet

21.3 Vurdering av konsekvensene for veisystemet som følge av tiltaket

22. Vurdering av behovet for avbøtende tiltak

23. Sammenstilling og vurdering av konsekvensene av tiltaket

24. Tiltakshavers anbefaling

Nærings- og handelsdepartementet legger til grunn at konsekvensutredningen for tiltaket gjennomføres i samsvar med det fastsatte utredningsprogrammet, jf. plan- og bygningsloven § 33-5.

Dersom Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker ser det hensiktsmessig, er departementet innstilt på et felles møte for nærmere å se på omfanget av de utredninger som skal gjennomføres og gjøre eventuelle presiseringer og avklaringer av utredningsprogrammet. Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen vil bli sendt de høringsinstanser som har avgitt uttalelse til meldingen.

Med hilsen
Tron Bamrud (e.f.)
avdelingsdirektør

Einar N. Ruud
seniorrådgiver

Kopi:
Helsedepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for sivilt beredskap
Fiskeridirektoratet, Fiskerikontoret i Flekkefjord
Nasjonalt folkehelseinstitutt – folkehelseinstituttet
Riksantikvaren
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Lindesnes kommune
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norsk institutt for by- og regionforskning