Amersham Health AS - godkjenning av konsekvensutredning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2003

Til Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker
v/HMS-sjef Tor Strandmyr

Vår ref.: 200300148-35/ENR

Dato: 23102003

Godkjenning av konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 33-6 fra Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker om bygging av ny fabrikk på Spangereid i Lindesnes kommune

Vi viser til konsekvensutredning om bygging av ny fabrikk for produksjon av mellomprodukt til bruk i produksjonen av røntgen kontrastmidler ved Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker. Utredningen ble sendt på høring fra Nærings- og handelsdepartementet 15.8.2003.

Saksbehandling
En melding om tiltaket etter plan- og bygningsloven § 33-3 ble sendt på høring fra Nærings- og handelsdepartementet 21.11.2002 og lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Lindesnes kommune. Offentlig ettersyn ble annonsert i Lindesnes Avis og Fædrelandsvennen. Høringen av meldingen ble avsluttet 14.1.2003.

På grunnlag av meldingen, høringsuttalelsene til denne og departementets egne vurderinger fastsatte Nærings- og handelsdepartementet, i samråd med Miljøverndepartementet, et utredningsprogram for konsekvensutredningen. Det ble fastsatt 10.3.2003 og er sendt de av høringsinstansene som gav uttalelse til meldingen.

Konsekvensutredningen ble sendt på høring 15.8.-13.10.2003 og lagt ut til offentlig ettersyn i Lindesnes kommune. Det ble ikke holdt offentlig møte etter § 33-6 i plan- og bygningsloven om tiltaket. Dette er begrunnet med at tiltakshaver hvert år gjennomfører møte med alle naboer for å informere om pågående aktivitet og fremtidige planer. Det ble gjennomført slike møter 3.7.2002 og 18.6.2003. Departementet mente at et nytt informasjonsmøte ikke ville bringe frem vesentlig ny kunnskap om tiltaket. Det ble videre lagt vekt på at bedriften allerede har etablert rutiner for informasjon med beboere i nabolaget om bedriftens virksomhet. Nærings- og handelsdepartementet innvilget derfor bedriften unntak fra kravet i plan- og bygningsloven § 33-6 første ledd om offentlig møte i brev 9.7.2003. Dette som svar på tiltakshavers anmodning om fritak i brev 25.6.2003.

Det er mottatt høringsuttalelser fra 12 av 29 høringsinstanser. Høringsuttalelsene er oversendt tiltakshaver.

Merknader fra høringsinstansene

Generelle merknader
Helsedepartementet og Olje- og energidepartementet har ingen merknader. Direktoratet for naturforvaltning meddelte at de ikke vil komme med noen spesiell uttalelse til denne saken. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tar utredningen til etterretning. Kystverket, Sørøst har ingen spesielle merknader, men viser til havne- og farvannsloven dersom det f. eks. i forbindelse med utvidelse av sjøvannshuset skal legges ut ledninger i sjøen eller at det eventuelt blir aktuelt med andre utbyggingstiltak utenfor høyvannslinjen.

Statens vegvesen, Region Sør gir en beskrivelse av forholdene på riksvei 460 på strekningen fra E39 til fabrikkanlegget ved Spangeried og har ingen vesentlige merknader til konsekvensutredningen.

Fylkesmannen i Vest-Agder har ingen spesielle merknader til konsekvensutredningen, men viser til at inngrepet som planlegges, bør gjennomføres på en slik måte at det ikke virker skjemmende. Ved å la et vegetasjonsbelte stå igjen mellom sjøen og nybygget, mener fylkesmannen at man vil få en skjermingseffekt slik at bygningsmassen blir mindre synlig.

Lindesnes kommune mener at konsekvensutredningen i tilstrekkelig omfang tar opp de temaer som er nødvendige i utbyggingssaken. Landsorganisasjonen i Norge viser til at LO i Mandalsregionen har behandlet saken og stiller seg positive til en utvidelse av Amersham Health AS, Lindesnes.

Arbeidskraft
Arbeidsdirektoratet viser til at det ikke er noe som tyder på at det er knapphet på tilgang på kvalifisert arbeidskraft verken i dag eller knyttet til det nye produksjonsanlegget.

Utslipp til luft
Nasjonalt folkehelseinstitutt uttaler at utslippene til luft etter all sannsynlighet ikke har helsemessig betydning.

Støy
Nasjonalt folkehelseinstitutt mener at de tiltakene som bedriften beskriver synes å ivareta befolkningens behov i forbindelse med støy nattestid og på dagtid. Dette gjelder også anleggsfasen.

Kulturminner
Vest-Agder fylkeskommune viser til at kulturminner er et tema som må bli vurdert nærmere under detaljplanleggingen. Det uttales at det kan bli aktuelt for fylkeskonservator å foreta videre arkeologiske undersøkelser.

Med sikte på en ressurseffektiv og forutsigbar behandling av saken, anbefaler Nærings- og handelsdepartementet at tiltakshaver tar snarlig kontakt med Vest-Agder fylkeskommune for å avklare forhold knyttet til videre arkeologiske undersøkelser på området.

Spørsmål om konsekvensutredningen kan godkjennes
I forbindelse med planene til Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker er det gjennomført en omfattende utredningsprosess og berørte naboer er orientert om bedriftens pågående aktivitet og fremtidige planer. Nærings- og handelsdepartementet kan ikke se at det gjennom høringen av konsekvensutredningen er avdekket vesentlige nye forhold som må belyses ytterligere ved en tilleggsutredning etter § 33-6 annet ledd i plan- og bygningsloven. Departementet legger i denne forbindelse vekt på at Lindesnes kommune i sin høringsuttalelse mener at den anser at konsekvensutredningen i tilstrekkelig omfang tar opp de temaer som er nødvendig i utbyggingssaken.

Nærings- og handelsdepartementet anser med dette kravet til konsekvensutredning til Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker i forbindelse med planer om etablering av nytt fabrikkanlegg i Spangeried som oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 33-6 annet ledd.

Vi gjør oppmerksom på at for saker hvor det er utarbeidet konsekvensutredning etter kap. VII-a i plan- og bygningsloven, inntrer plikten til å sende inn melding og foreta konsekvensutredning på ny hvis tiltaket ikke er påbegynt innen fem år etter at det foreligger bindende planvedtak eller tillatelse for tiltaket. Departementet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen, jf. plan- og bygningsloven § 33-10.

Med hilsen
Randi Wilhelmsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Brynjulv Steinnes
underdirektør

Kopi:

Helsedepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kystverket, Sørøst
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens vegvesen, Region sør
Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen
Vest-Agder fylkeskommune
Lindesnes kommune, Rådmannskontoret
Landsorganisasjonen i Norge
LO i Mandalsregionen
Norsk institutt for by- og regionforskning