Amersham Health AS - konsekvensutredning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2003

Til høringsinstanser ifølge liste (se nederst)

Vår ref.: 200300148-20/ENR

Dato: 15082003

Konsekvensutredning etter kap. VII-a i plan- og bygningsloven fra Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker om bygging av ny fabrikk på Spangereid i Lindesnes kommune

Vedlagt følger til uttalelse konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 33-5 fra Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker som planlegger å bygge ny fabrikk for produksjon av mellomprodukt på sitt industriområde i Spangereid i Lindesnes kommune.

Tiltaket omfatter planer om bygging av ny produksjonslinje for mellomprodukter som skal brukes i fremstillingen av røntgen kontrastmidler. Den nye fabrikken planlegges å være i produksjon i første kvartal 2005. Investeringsrammen for totalprosjektet er på ca. 600 mill. kroner.

Formålet med plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger er å klargjøre virkninger av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

En melding om tiltaket etter plan- og bygningsloven § 33-3 ble sendt på høring 21.11.2002 og lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Lindesnes kommune. På grunnlag av meldingen og uttalelsene til denne har Nærings- og handelsdepartementet, i samråd med Miljøverndepartementet, fastsatt et utredningsprogram for konsekvensutredningen. Det ble fastsatt 10.3.2003 og er sendt de av høringsinstansene som gav uttalelse til meldingen.

Konsekvensutredningen skal gjøre rede for tiltaket og dets virkninger på miljø, naturressurser og samfunn og hva som kan gjøres for å avbøte eventuelle skader og ulemper som tiltaket kan medføre. På bakgrunn av høringsuttalelsene til konsekvensutredningen vil Nærings- og handelsdepartementet avgjøre om kravet til konsekvensutredning i plan- og bygningsloven er oppfylt.

I brev 25.6.2003 anmodet Amersham Heath AS, Lindesnes fabrikker om at det gis unntak fra kravet i plan- og bygningsloven § 33-6 første ledd om å holde offentlig møte i forbindelse med høring av konsekvensutredningen. Dette var begrunnet i at tiltakshaver hvert år gjennomfører møte med alle naboer for å informere om pågående aktivitet og fremtidige planer. Det ble gjennomført slike møter 3.7.2002 og 18.6.2003. I brev fra Nærings- og handelsdepartementet til tiltakshaver 9.7.2003 samtykket departementet i at det i dette tilfellet gjøres unntak fra plikten til å holde offentlig møte. Departementet ikke tror at et nytt informasjonsmøte vil bringe frem vesentlig ny kunnskap om tiltaket. Det ble videre lagt vekt på at bedriften allerede har etablert rutiner for informasjon med beboere i nabolaget om bedriftens virksomhet.

Flere eksemplarer av konsekvensutredningen kan fås ved henvendelse til 22 24 05 03.

Spørsmål under høringen kan rettes til Nærings- og handelsdepartementet ved seniorrådgiver Einar N. Ruud, tlf. 22 24 67 39, e-post: einar.ruud@nhd.dep.no. I tiden 25.8.2003-12.9.2003 vil kontaktperson være avdelingsdirektør Randi Wilhelmsen,

tlf. 22 24 66 32, e-post: randi.wilhelmsen@nhd.dep.no.

Vi ber om eventuelle merknader til konsekvensutredningen innen 13. oktober 2003.

Departementet ber av hensyn til fremdriften i saken om at høringsfristen overholdes. Dersom enkelte av høringsinstansene ikke kan gi høringsuttalelse innen fristens utløp, bes dette tatt opp med Nærings- og handelsdepartementet på forhånd.

Med hilsen
Randi Wilhelmsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Einar N. Ruud
seniorrådgiver

Kopi:

Miljøverndepartementet
Amersham Health AS, Tor Strandmyr
Norsk institutt for by- og regionforskning

Vedlegg:

Konsekvensutredning fra Amersham Health AS, Lindesnes fabrikker

Høringsliste:

Kommunal- og regionaldepartementet
Helsedepartementet
Fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for sivilt beredskap
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Statens forurensningstilsyn
Statens nærings- og distriktutviklingsfond
Vegdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Fylkesmannen i Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Lindesnes kommune
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges Naturvernforbund
Norges miljøvernforbund
Natur og ungdom
Bellona