Amortiseringspremie og premieavvik

Sandefjord kommune

Postboks 2025

Sandefjordsveien 3

3247 SANDEFJORD

Deres ref

Vår ref

Dato

EF

04/1700-6 BED

25.01.2005

Amortiseringspremie og premieavvik

Jeg viser til brev av 27.12.2004, samt tidligere korrespondanse i saken.

Saken gjelder om amortiseringspremie knyttet til underdekning i kommunens pensjonsordning skal kunne inngå i premieavviket.

Bakgrunnen for reglene for regnskapsføring av pensjon var som kjent den særlige økningen i kommunenes pensjonspremier i 2001/2002. Det ble lagt til grunn at pensjonsutgifter er kommunenes eget ansvar. For å håndtere svingninger i premiene, ble imidlertid ordningen med å jevne ut pensjonsutgiftene gjennom premieavviket innført. Årlige svingninger i premiene er i første rekke knyttet til varierende finansavkastning og lønnsvekst. Med utgangspunkt i at pensjonsutgiftene er kommunenes eget ansvar, kan dette tale for at utjevningsmekanismen burde være forbeholdt den delen av premien som er utsatt for varierende avkastning og lønnsvekst.

Slik er imidlertid regnskapsforskriften ikke utformet, og et skille mellom ulike deler av pensjonspremiene er ikke etablert praksis. Det synes heller ikke hensiktsmessig å innføre et slikt skille. Etter en nærmere vurdering finner jeg at det ikke er grunnlag for å behandle amortiseringspremien annerledes enn andre tilleggspremier.

Med hilsen

Erna Solberg

Kopi til:

Fylkesmannen i Vestfold