Arbeidet mot handel med mennesker i internasjonale samarbeidsfora

Arbeidet mot handel med mennesker i internasjonale samarbeidsfora

FNs rolle som normutvikler på feltet menneskehandel gjenspeiles i Konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og Protokollen for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn. Norge har ratifisert begge disse instrumentene og innarbeidet dem i norsk lov. Konvensjonen trådte i kraft 29. september, og protokollen den 25. desember 2003.

Flere av FNs særorganisasjoner arbeider aktivt mot handel med mennesker, bl.a. FNs utviklingsprogram, FNs kontor for narkotika og kriminalitet, FNs høykommissær for menneskerettigheter, FNs høykommissær for flyktninger, UNICEF og UNIFEM. Norge støtter prosjekter gjennom flere av disse organisasjonene.

Interpol arbeider for å bekjempe menneskehandel gjennom politi- og etterforskningssamarbeid. Interpols arbeidsgruppe mot handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse , som startet i 2001, har som målsetning å styrke politisamarbeidet mellom medlemslandene. Representantene utveksler opplysninger og erfaringer om saker og arbeidsmetoder innenfor fagområdet. Politimester Beate Gangås i Politidirektoratet ble i april 2003 valgt til å lede arbeidsgruppen. Gruppen har utarbeidet en manual for politiets arbeid mot menneskehandel. Norge har støttet oversettelsen av manualen til russisk for å bidra til implementering av manualen i russisktalende land. Politidirektoratet var vertskap for det femte møtet arbeidsgruppen som ble avholdt i Oslo 15.-17. oktober 2003 og samlet bortimot 100 eksperter fra 40 av Interpols medlemsnasjoner. Hovedtema var styrking av det internasjonale politisamarbeidet for å bekjempe handel med kvinner og barn, og kompetanseheving i politiet på dette området.

Europarådet har gjennom sitt likestillingsfokus lenge vært involvert i arbeidet mot menneskehandel. Nå pågår arbeidet med å utarbeide en europeisk konvensjon mot handel med mennesker, der utgangspunktet skal være menneskerettigheter.Et særlig fokus skal legges på assistanse og beskyttelse av ofre. Norge var tidlig ute med støtte til en slik konvensjon, gitt at den ikke dupliserer eksisterenede internasjonale instrumenter og legger hovedvekten på nettopp de sidene av problemstillingen som er nevnt. Norge deltar med en ekspert i arbeidsgruppen som skal utarbeide konvensjonsteksten. Tekst og forhandlinger skal etter planen være ferdige innen utgangen av 2004.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har lang og praktisk erfaring i arbeidet mot menneskehandel. Her har Norge hatt en aktiv rolle, helt fra det norske formannskapet i 1999, både i utarbeidingen av rammeverket og i det praktiske prosjektarbeidet. Det foreligger nå en ny handlingsplan, som ble vedtatt under ministerkonferansen i Maastricht i desember. Det skal utpekes en spesialrepresentant på menneskehandel og spesialenhet i OSSEs sekretariat i Wien. Norges OSSE-ambassadør leder OSSEs arbeidsgruppe på menneskehandel og likestilling, som har vært sentral i utformingen av både handlingsplanen og den nye oppfølgingsmekanismen (spesialrepresentanten og enheten). Norge har støttet OSSE/ODIHRs Anti-Trafficking Project-Fund med 1,5 mill NOK i 2003. 1 mill NOK av disse er øremerket prosjekter i Moldova, og resten til øvrige ODA-godkjente land i hele OSSE-regionen. Utover dette har Norge støttet tiltak mot menneskehandel i regi av OSSE rettet mot myndigheter og NGOer i enkelte av OSSEs deltakerland.

I NATO har Norge sammen med USA bidratt til at diskusjonen om menneskehandel og det militære personellet sin rolle i internasjonale operasjoner har kommet på dagsorden både i EAPC og NAC. Dette amerikansk-norske initiativet har ført til at NAC har besluttet å starte arbeidet mot en NATO-policy på feltet. Norges delegasjon vil ha en støttefunksjon i det videre arbeidet, blant annet i under CSIS-seminaret ”Towards a NATO Policy on Traffickingin Women and Childre: Lessons from the Balkans” i Brussel 4. og 5. mars 2004.

EUs arbeid mot menneskehandel foregår under headingen ”Forum on the prevention of organised crime” under justis- og innenrikssamarbeidet. Rammebeslutninger og handlingsplaner ligger til grunn. EUs program AGIS kan brukes til å finansiere tiltak mot menneskehandel i EUs medlemsland og tiltredelseslandene. Nå arbeides det for å få vedtatt et direktiv for midlertidig opphold for ofre for menneskehandel som vitner i straffesaker mot bakmenn. Den dominerende prosessen i EU er knyttet til Brusseldeklarasjonen som angir mål og tilrådninger for det helhetlige arbeidet mot menneskehandel. Våren 2003 ble det opprettet en ekspertgruppe på menneskehandel under Kommisjonen i tråd med tilrådningene i Brusseldeklarasjonen. Norge deltok på politisk nivå på Brussel-møtet hvor Brusseldeklarasjonen ble vedtatt i 2002, og har senere deltatt på noen av de oppfølgende arbeidsmøtene på eget intiativ.

Under Stabilitetspakten for Sørøst-Europa vektlegges nå arbeide med assistanse og beskyttelse av ofre og vitner, forebygging av handel med barn, og opplæring av politi, påtalemyndigheter og dommere. Stabilitetspakten har også bidratt til at landene i regionen har utarbeidet nasjonale handlingsplaner mot menneskehandel. Norge har bidratt aktivt til Stabilitetspaktens arbeid, særlig på området forebygging av handel med barn.

Norge bidrar aktivt i arbeidet mot handel med mennesker innenfor rammen av det nordiske nærområdesamarbeidet , Barentssamarbeidet, Østersjøsamarbeidet, Nordisk ministerråd og Den nordisk-baltiske kampanjen mot handel med kvinner. Vi deltar også i den nylig etablerte Nordisk-baltisk arbeidsgruppe mot menneskehandel. Neste møte finner sted i Oslo i mars. Fra norsk side har vi i første omgang signalisert ønske om å samarbeide om retur og rehabilitering av ofre for menneskehandel i denne gruppen. Dette vil bl.a. bli et tema på det kommende møtet.