Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging - forprosjekt

Rambøll har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet mulig bruk av arealprofiler i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Stortingsmelding 18 Berekraftige byar og sterke distrikt (2016-2017) foreslår tilgjengeliggjøring av kunnskap for arealplanlegging gjennom arealprofiler, og vi ser nå nærmere på mulighetene rundt å lage statistikkprodukter som er skreddersydd for arbeidet med overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven. Interesseavklaringer og gode avgjørelser i plansaker må bygge på et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Våren 2018 ble det gjennomført et forprosjekt og rapport utarbeidet. Videre arbeid med utvikling av arealprofiler vil fortsette i 2019.

Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging (pdf) 29Mb