Årets barne- og ungdomskommune 2006

Alle landets kommuner
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Lokale og regionale innflytelsesorgan for barn og ungdom

Saksnummer: 200602167
Dato: 26.04.2006


Årets barne- og ungdomskommune 2006 – invitasjon til nominering, frist 1. september

Alle kommuner gjør en god innsats for barn og unge, men noen er spesielle ved at de satser litt ekstra. Jeg ønsker å stimulere til utvikling av en stadig bedre kommunal barne- og ungdomspolitikk og vil med dette invitere til nominering av kandidater til Årets barne- og ungdomskommune 2006. Dette er fjerde året at Årets barne- og ungdomskommune skal kåres. Eidskog fikk utmerkelsen i 2003, Bjugn i 2004 og Ski i 2005.

Kommunen som kåres skal utmerke seg som en god kommune for barn og ungdom å vokse opp i. En jury, nedsatt av departementet, vil stå for utvelgelsen av Årets barne- og ungdomskommune. Kriteriene som ligger til grunn for juryens vurderinger er beskrevet i et vedlegg til dette brevet sammen med noen praktiske opplysninger.

Jeg vil oppfordre alle som mener at deres kommune er flink på barne- og ungdomsområdet til å søke! Nominering kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker.

Søknadsfristen er 1. september 2006.

Med hilsen

Karita Bekkemellem

Vedlegg:

Nærmere om kriterier for utvelgelse - og praktiske opplysninger om søknaden:

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker å stimulere til utvikling av god barne- og ungdomspolitikk i kommunene ved å kåre en barne- og ungdomskommune hvert år. Det er et mål å løfte fram gode eksempler på ulike typer av virksomhet for barn og ungdom i kommunene.

Utvelgelsen skjer som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge som Stortinget sluttet seg til i juni 2003. Meldingen bygger på fem overordnede mål for barne- og ungdomspolitikken:

  1. gode og trygge oppvekstvilkår med plass for mangfoldet
  2. en aktiv familiepolitikk som gir barn en god start
  3. mulighet til selvstendighet og egenutvikling
  4. medansvar og innflytelse over eget liv og i samfunnet
  5. solidaritet, ansvar og respekt for andre.

Årets barne- og ungdomskommune skal være en kommune som har utmerket seg gjennom å gjøre et godt arbeid for å bedre oppvekstmiljøet lokalt. En forutsetning for utvelgelsen er at kommunen har lagt vekt på et godt samspill lokalt, mellom ulike etater og tjenester, og mellom offentlig og frivillig sektor. Dialog med barne- og ungdomsmiljøene vil stå sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom innflytelse lokalt vil bli vektlagt.

Nominering til Årets barne- og ungdomskommune kan gjøres av kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker. Dersom kommunen ikke selv står som søker, vil departementet informere kommunen om at de er nominert.

Begrunnelsen for hvorfor kommunen er en god kandidat og bør velges til å bli Årets barne- og ungdomskommune 2006, skal ikke omfatte mer enn en A4-side, eksklusive vedlegg. Ulike aktører kan med fordel bidra med uttalelser til søknaden.

En egen jury vil bli oppnevnt for å ta stilling til søknadene. Prisen vil bli kunngjort og overrakt på Årets barne- og ungdomskonferanse for kommunesektoren som arrangeres 31. oktober - 1. november i år. Den kommunen som får utmerkelsen, vil få beskjed om dette noen dager i forveien.

Søknad om å få utmerkelsen Årets barne- og ungdomskommune sendes til:

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

FRIST FOR INNSENDING AV SØKNAD: 1. SEPTEMBER 2006.