Årsrapport for 2001

Årsrapport for 2001

Februar 2002

Nærings- og handelsdepartementets virksomhet - Årsrapport 2001

NHDs visjon:

Verdiskaping og innovasjon i en global kunnskapsøkonomi

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) utarbeider etter hvert årsskifte en årsrapport basert på forrige års virksomhetsplan.

Klikk på det enkelte hovedmål for å lese mer om NHDs arbeid i 2001.

Nærings- og handelsdepartementets hadde følgende fem hovedmål for sin virksomhet i 2001:

 1. Skape konkurransedyktige rammebetingelser for langsiktig verdiskaping
 2. Utvikle lønnsom næringsvirksomhet basert på ny teknologi og kunnskap
 3. Sikre effektiv ressursutnyttelse og godt fungerende markeder i privat og offentlig økonomi
 4. Skape sterk IT-vekst og økt anvendelse av IT i næringsliv og samfunn for øvrig
 5. Utvikle NHD videre som moderne departement/kunnskapsorganisasjon og profesjonelt sekretariat

Stortingsdokumenter fremmet av NHD i 2001

Skape konkurransedyktige rammebetingelser for langsiktig verdiskaping

Arbeidsliv/arbeidsmarkedspolitikk

NHD har deltatt i utarbeidelse av rapport fra statssekretærutvalg om arbeidsinnvandring og gitt innspill til stortingsproposisjon og forskrifter om saken. Loven og forskriftene trådte i kraft 01.01.2002. NHD har deltatt i utarbeidelse av rapport for statsrådsutvalget for arbeidslinjen. Departementet deltar videre i arbeidslivslovutvalget.

Etter initiativ fra NHO og LO deltar NHD i et forprosjekt sammen med partene for å vurdere tiltak for å øke kompetansen hos eldre arbeidstakere for å redusere utstøtning.

Kompetanse

NHD har gitt innspill til KUFs arbeid med Stortingsproposisjon om høyere utdanning,

bidratt til og samarbeidet med KUF om kommentarer til EUs memorandum om livslang læring, samt samarbeidet med KUF om utdanningsomtalen i Langtidsprogrammet.

Det er etablert en ordning med regelmessige møter, 2-3 ganger årlig med KUF for gjensidig informasjonsutveksling, drøfting av saker og samarbeid.

Prosjektet Nordika – Intellektuell kapital ble avsluttet i juni 2001.

NHD har videre gitt bidrag på utdanning til rapporten om referansetesting, "Best i test", og sammen med KUF vurdert OECD-rapporten om Norge og livslang læring.

Entreprenørskap

Departementet har arrangert workshop om entreprenørskap og samråd for gründere og mindre bedrifter. Det er gitt faglig og finansiell bistand til den europeiske messen for ungdomsbedrifter.

EU-programmet for næringsliv og entreprenørskap er blitt forankret i NHD, og det er etablert et eksternt sekretariat og en referansegruppe med representanter fra NHO, LO og virkemiddelapparatet.

Norges innspill til EUs BEST procedure-rapport og Charter for small enterprises, der tiltak innenfor norsk nyskapnings-, IT- og entreprenørskapspolitikk er beskrevet, er utarbeidet i NHD. Departementet har koordinert innspill til OECDs SMEs Outlook.

Det er utarbeidet prosjektnotatet – Entreprenørskapspolitikk – en næringspolitikk for fremtiden.

Elektronisk innrapportering

Elmer-prosjektet ble avsluttet sommeren 2001. Prosjektet omfatter to eksempler på elektronisk innrapportering og ble gjennomført i samarbeid med NHO, HSH og SKD, SSB og BR.

Næringspolitikk og internasjonalt klimaarbeid

NHD deltok sammen med andre departementer i de to rundene med internasjonale klimaforhandlinger i juli og i oktober/november. Forhandlingene resulterte i et gjennombrudd for arbeidet med å operasjonalisere Kyotoprotokollen. Man ble enig om løsninger som nå gjør det mulig for land å starte ratifikasjon av protokollen. Norge holdt en høy profil i forhandlingene.

Miljøkonferanse og miljøforum

NHD og Miljøverndepartementet arrangerte 20. mars en miljøkonferanse med over 400 deltakere. Dette var delvis et ledd i oppfølgingen av departementets miljøhandlingsplan som ble lagt fram i 2000. Blant deltakerne var det bedriftsledere, investormiljøer, bedrifts- og produktutviklere, fagmiljøer innen energi og miljø, forskning, nærings-, energi- og miljøvernmyndigheter. En rekke foredragsholdere fra inn- og utland drøftet hvordan miljøutfordringene kan gi grobunn for nytenkning, kreativitet og innovasjon. Departementet har også etablert et miljøforum med representanter for næringsliv og organisasjoner som har i oppdrag å gi råd til næringsministeren i aktuelle miljøsaker.

EU/EØS-strategi

Det er arbeidet med å lage en strategi for styrking av EU/EØS-arbeidet i NHD, i forhold til den øvrige forvaltning og i forhold til EU-land og -institusjoner. Departementet har blant annet søkt å øke kunnskapsgrunnlaget om hvilke utfordringer norsk næringsliv vil stå overfor som følge av EUs utvidelse. Dette arbeidet vil prege departementets arbeid med EU-relaterte spørsmål i 2002.

Handelsforenkling

På området handelsforenkling er følgende vesentlige tiltak gjennomført:

 1. Inngått MRA-avtale med Sveits
 2. Hatt "joint committee" møter med Australia, New Zealand og Canada ifm. MRA- avtalen
 3. Forhandlinger om MRA-avtaler med Tsjekkia og Ungarn
 4. Notifisert 107 klarerte rettsakter til EFTA- sekretariatet under vedlegg II/EØS
 5. Etablert en ny og forenklet håndtering av informasjonsprosedyrer for standarder og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenesten (dir 98/34 og 98/48). Det nye opplegget er basert på et prøveopplegg som ble kjørt våren 2001
 6. Avholdt ett informasjonsmøte for alle departementene med underliggende etater ifm. forenklingen
 7. Behandlet 559 notifikasjoner (dir 98/34 og 98/48)
 8. Gitt innspill til EFTAs/EØS kommentarer til EUs grønnbok om integrert produktpolicy
 9. Startet lovarbeidet med å implementere direktivene 98/34 og 98/48

WTO

Departementet deltok på ministerkonferansen om WTO i Doha, hvor det ble besluttet at det skal forhandles eller forberedes forhandlinger på en del områder. Forhandlingene forutsettes avsluttet innen 1.1.2005.

Direktiv om elektronisk handel i norsk rett (Ot.prp. nr. 9 2001-2002)

Høsten 2001 la NHD frem to proposisjoner med forslag til endringer av bestemmelser i 39 lover som var til hinder for elektronisk kommunikasjon. Proposisjonen inneholdt innspill fra alle departementer og fra Statsministerens kontor. I tråd med Regjeringens beslutning fra sommeren 2000, trådte lovene i kraft 1. januar 2002. Disse tilretteleggelsene vil bidra til å skape en klarere rettslig situasjon for næringslivet og muliggjøre en betydelig effektivisering og verdiskapning i det norske samfunnet.

Endringer i ervervsloven (Ot.prp. nr. 108 2001-2002)

Departementet behandlet ca. 350 ervervssaker i 2001. Dette er en nedgang på ca. 70 saker i forhold til året før, men omtrent på nivå med 1999. I desember 2001 sendte departementet ut et forslag på høring om opphevelse av ervervsloven, da det viser seg at behovet for myndighets-kontroll med eierskifter i næringslivet er lite. Lovverket har dessuten påført norsk næringsliv store kostnader i de årene den har eksistert. I tillegg vil en opphevelse av loven medføre at unødvendig offentlig byråkrati blir fjernet.

Revisjon av firma- og foretakslovgivningen

Arbeidet med å oppdatere regelverket for å imøtekomme dagens krav til rask saksbehandling, få en bedre tilpassing til tilgrensende rettsområder og vurdere mulig flytting av klagebehandlingen til et annet organ er i gang. Departementet har i 2001 arbeidet med et forslag til revisjon av lovverket, og et høringsnotat vil bli sendt ut i februar 2002.

Forsøksprosjekt med testpaneler

I samarbeid med Statistisk sentralbyrå evaluerte NHD i 2000 tre forslag til nytt regelverk for et bedriftspanel sammensatt av 900 bedrifter. Formålet med forsøket var å finne egnede måter å bedre kunne dokumentere hvilke administrative konsekvenser regelendringer vil få for bedriftene. Evalueringen ble avsluttet på ettersommeren 2001. Departementet har besluttet å bruke bedriftspanel (som for eksempel testpanel) som ett verktøy i et større arbeid for bedre

Ny minerallov

Som ledd i oppfølgingen av forskriftsdugnaden har departementet "ryddet" opp i forskriftene til lovverket på mineralsektoren. Av 22 forskrifter ble tolv samlet i én ny forskrift, seks ble opphevet, og fire forble uforandret. Det ble ikke fremmet en proposisjon om ny minerallov i 2001. Arbeidet med en ny minerallov vil fortsette i 2002.

Internasjonalt regelverk for maritim sikkerhet og miljø

Oppfølgningen av Erika-ulykken medførte en betydelig innsats fra NHDs side for å sørge for at det ble internasjonale løsninger i stedet for regionale EU-regler når det gjelder sikkerhet og miljø til sjøs. Gjennom IMO ble det fremforhandlet en avtale om raskere utfasing av enkeltskrogstankskip. Dette var en sak med store konsekvenser for norsk skipsfartsnæring. EUs forslag om et nytt erstatningsregime for oljesøl fra tankskip ble behandlet i IOPC Fondet, hvor det ble utarbeidet et utkast til en ny protokoll om et tillleggsfond. Protokollen skal forhandles videre i IMO. Gjennom IMO ble det også fremforhandlet nye regelsett på miljøsiden ved Bunkerskonvensjonen som regulerer ansvar og erstatning ved oljesøl fra bunkersolje og TBT-konvensjonen som setter forbud mot bruk av tinnholdige bunnstoffer for skip.

Rammevilkår for skipsfartsnæringen

Det ble nedlagt betydelig innsats til utredning av ulike spørsmål knyttet til

refusjonsordningen for sjøfolk og innføring av nettolønnsordninger for ulike deler av skipsfartsnæringen.

Skipsbygging - revidering av dagens regelverk

Det er tatt et initiativ i regi av OECDs skipsbyggingsgruppe for å få på plass en ny skipsbyggingsavtale. Det er framforhandlet et utkast til ny avtale om eksportkreditter for skip. Ved utgangen av 2001 hadde alle land med unntak av Korea sluttet seg til avtalen.

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

Norge spiller fortsatt en aktiv rolle i OECD knyttet til innarbeiding av miljøkriterier for eksportfinansiering samt regelverk for produktive investeringer og et eget regelverk mot korrupsjon.

Eksport til og investeringer i utviklingsland (u-landsordningen)

NHD deltok høsten 2001 i en arbeidsgruppe ledet av UD for å finne frem til hvordan ordningen bør innrettes som følge av at norske næringslivsordninger er vedtatt avbundet f.o.m. 01.01.02. Arbeidsgruppens anbefalinger vil bli behandlet i regjeringen våren 2002.

Utvikle lønnsom næringsvirksomhet basert på ny teknologi og kunnskap

Etablere en permanent innovasjonsgruppe

Arbeidet med en større innovasjonspolitisk gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparat ble forberedt og startet opp høsten 2001. Arbeidet omfatter de fleste av de innovasjonsrettede virkemiddelaktørene under departementets ansvarsområde.

Økt FoU i næringslivet

Det ble for 2. halvår 2001 innført en egen tilskuddsordning til bedriftene for FoU-samarbeidsprosjekter med institutter og universitet/høgskoler (FUNN-ordningen). Ordningen tar sikte på å stimulere til økt FoU-innsats i bedriftene og styrke samhandlingen mellom næringslivet og kunnskapssystemet.

Forsknings-Norge i verden

Ansvaret for Norges deltagelse i EUs rammeprogrammer for forskning, ble i 2000 overført til Nærings- og handelsdepartementet. Departementet har deltatt aktivt i forberedelsene og tilrettelegging av det neste rammeprogrammet i 2003. Arbeidet har skjedd i nær kontakt med øvrige berørte departementer og Norges forskningsråd.

Det er blitt forhandlet frem en bilateral avtale med Japan om forskningssamarbeid. Avtalen vil bli undertegnet vår 2002.

Det er også forhandlet frem en egen samarbeidsavtale mellom Norge og den amerikanske romorganisasjonen NASA. Avtalen er av stor betydning for den norske satellitt-nedlesningsvirksomheten på Svalbard.

Etatsforvaltning

 1. Budsjetteringssystemet for departementets bevilgninger til Norges forskningsråd er lagt om og tilpasset Forskningsrådets budsjettstruktur.
 2. Stiftelsene TI og VINN er fristilt og mål/resultatsystemet for departementets tilskudd til næringsrettet, teknologisk kompetanseoverføring tilpasset denne fristillingen.
 3. Norsk Romsenters tilknytningsform har vært videre utredet - endelig beslutning om organisasjon er imidlertid ennå ikke fattet.
 4. Rapporten "Et nytt Justervesen ble overlevert NHD i desember 2001.
 5. Justervesenet er gitt i oppdrag å utarbeide et forslag til nye lov om mål og vekt. Arbeidet bygger bl.a. på prosjektet Et nytt Justervesen og arbeidet startet 01.01.2002.
 6. Det er utarbeidet R-notat for å bidra til at forskriftsmyndighetene tar ansvar for deltakelse og finansiering av standardiseringsarbeider.

Norges deltakelse på EXPO 2000

Evalueringen av EXPO 2000 ble gjort av et tysk firma i form av en spørreundersøkelse på den norske paviljongen under selve verdensutstillingen for å måle effekten av Norges deltagelse. Evalueringen konkluderte med at Norge totalt sett har et positivt image i den tyske befolkning, men at Norge som moderne industriland er uklar i de fleste tyskeres bevissthet. Norges deltagelse på EXPO 2000 bekreftet derfor hovedsakelig det bestående inntrykk tyskere flest syntes å ha av landet vårt, og slik sett hadde deltagelsen totalt sett liten innvirkning på Norges image i Tyskland.

SMB-programmet i Norges Eksportråd

Våren 2001 fikk departementet utført ekstern evaluering av Eksportrådets SMB-program. Evalueringen avdekket at næringslivet ser SMB-programmet som et nyttig og ubyråkratisk verktøy, og bedriftene er generelt godt fornøyd med programmet. Rapporten ble sendt på bred høring. På bakgrunn av høringsuttalelsene har Norges Eksportråd og NHD utarbeidet nye retningslinjer for SMB-programmet som skal gjelde fra 1. februar 2002.

Statlig investeringsselskap

St. meld. nr. 38 (2000-2001) Om organisering av investeringsselskap ble lagt fram 20. april 2001. Det ble i den forbindelse holdt en rekke møter med forskningsmiljø, investorer og investorgrupperinger.

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

St meld. nr. 36 (2000-2001) SND: Ny giv, ny vekst, nytt næringsliv ble lagt fram 6. april 2001. Meldingen bygget bl.a. på en bred evaluering av SND. Det ble gjennomført flere drøftings- og høringsmøter i tilknytning til evalueringen og meldingen.

De regionale såkornkapitalfondene

Det har vært arbeidet aktivt for sikring av kapitaltilførselen til de regionale såkornfondene. I Nord-Norge har det lyktes å få til en fusjon mellom de to fondene i landsdelen.

Design

Det ble i 2000 nedsatt et utvalg for næringsrettet design. Utvalget avga sin utredning i juni måned 2001. Oppfølgingsarbeidet startet opp høsten 2001. Norsk Designråd og SND ble i denne sammenheng invitert til en arbeidsgruppe som gjennomførte flere regionale presentasjonsmøter.

Turistrådet

Det har vært arbeidet med internettportal og merkevarebygging av Norge som reiselivsmål.

Satsing rettet mot kvinner i næringslivet

Det har vært møter i Næringspolitisk kvinneforum som satte fokus på kvinners rolle i næringslivet. Forumet sorterte direkte under politisk ledelse. Nærings- og handelsdepartementet finansierte også en kartlegging av kvinneandelen i styre og toppledelse i Norges 250 største bedrifter.

Sikre effektiv ressursutnyttelse og godt fungerende markeder i privat og offentlig økonomi

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

1. juli 2001 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser i kraft. Målsetningen med regelverksendringen er å sikre effektiv ressursutnyttelse og økt konkurranse om leveranser til det offentlige. Det nye regelverket innebærer enhetlige og forutsigbare spilleregler ved alle offentlige anskaffelser, uavhengig av art og størrelse.

I forbindelse med regelverksrevisjonen ble det også gitt hjemmel for opprettelse av et nytt tvisteløsningsorgan for offentlige anskaffelser. NHD vil arbeide videre med å utarbeide regler for det nye organet, og legge disse frem for Regjeringen i løpet av 2002.

Nytt prosedyreregelverk på området offentlig støtte

I desember 2001 vedtok EØS-komitéen å innlemme ett nytt prosedyreregelverk på området offentlig støtte. Formålet med de nye prosedyrereglene er å få klarere og mer effektive regler for anvendelsen og håndhevelsen av reglene om offentlig støtte, samt å øke åpenheten og bedre partenes rettssikkerhet. Det nye regelverket nødvendiggjør endringer i lov om offentlig støtte av 27. november 1992, og departementet vil i løpet av mars fremme en ot.prp for Stortinget med forslag om endringer i lov om offentlig støtte.

Statlig eierskap

Ved utgangen av 2001 forvaltet NHD aksjer i 16 selskaper. Dette omfattet fem selskaper hvor staten eier samtlige aksjer ( Kings Bay AS, Svalbard Samfunnsdrift A/S, A/S Bjørnøen, Moxy Trucks AS og Electronic Chart Centre AS), sju majoritetseide selskaper (Cermaq ASA, Kongsberg Gruppen ASA, NOAH AS, A/S Olivin, Raufoss ASA, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Telenor ASA) og fire minioritetseierposter( Arcus ASA, Norsk Hydro ASA, Nammo AS og Eksportfinans ASA). Aksjene i fire av selskapene er børsnotert: Norsk Hydro, Raufoss, Telenor og Kongsberg Gruppen.

Departementet har gjennomført arbeidet med salg av eierandeler i Arcus ASA, A/S Olivin og Norsk Medisinaldepot ASA i 2001, i tråd med fullmakter gitt av Stortinget, jf St.prp. nr. 84 og Innst. S. nr. 325 for 2000-2001. Fra 1. juli 2001 overotk NHD forvalteransvaret for Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding ASA) fra Landbruksdepartementet. Som ledd i refinansieringen av Moxy Trucks AS ble samtlige aksjer i selskapet overdratt fra A/S Olivin til NHD ved årsskiftet 2000-2001. Svalbard Samfunnsdrift A/S er som forutsatt overdratt til Longyearbyen lokalstyre med virkning fra 1. januar 2002.

Stortinget samtykket 6. desember 2001 i å gi HND fullmakt til å selge aksjene i Moxy Trucks AS og dessuten selge resten av aksjene i Arcus AS og A/S Olivin.

Generalforsamlingene, med valg til styrer og bedriftsforsamlinger, ble gjennomført som planlagt våren 2001.

Alle årsregnskap ble fastsatt i samsvar med styrenes forslag.

Gjennom budsjettprosess og i tilstillingsbrev har departementet stilt krav overfor selskaper som mottar statsstøtte om tiltak for at driftsresultatet bedres og derved at behovet for statsstøtte reduseres. Kostnadsrettet prising av tjenestetilbudene er understreket særlig overfor Svalbard Samfunnsdrift A/S og Kings Bay AS.

Arbeidet med forvaltningen av de statlige eierinteressene i NHD er skilt ut som egen avdeling, Eierskapsavdelingen, fra 1. januar 2002.

Omtale av enkeltselskaper

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

I St. prp. nr. 2 for 2001-2002, som ble lagt fram 5. oktober 2001, er det lagt til grunn at gruvedriften, som heretter i det alt vesentlige vil foregå i Svea, skal drives ut fra bedriftsøkonomiske forutsetninger og uavhengig av statlig støtte i fremtiden. Gruvedriften i Svea skal drives i regi av et nytt heleid datterselskap, Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. Stortinget bevilget 19. desember 2001 150 mill kroner som ny aksjekapital til prosjektet.

Cermaq ASA

Staten eier 79,38 pst. av aksjene i Cermaq ASA. Selskapet er forutsatt fisjonert i en havbruksdel og en landbruksdel. Forvaltningen av statens aksjer i selskapet ble pr. 1. juli 2001 overført fra Landbruksdepartementet til NHD. Departementet har fullmakt til å selge seg ned til 51 pst. i landbruksdelen og 34 pst i havbruksdelen. Reduksjonen i statens eierandel kan skje som en kombinasjon av aksjeemisjon og nedsalg. Departementet har videre fullmakt til å ta stilling til den restrukturering av Cermaq-gruppen som måtte bli påkrevd.

Svalbard Samfunnsdrift A/S

Aksjene er overdratt vederlagsfritt til nyopprettede Longyearbyen lokalstyre pr. 1. januar 2002.

A/S Olivin

Departementet inngikk i mars 2001 avtale om salg av 49 pst. av statens aksjer i selskapet til North Cape Minerals AS. Kjøpesummen tilsvarte 400 mill. kroner basert på en gjeldfri verdi av selskapet. Handelen ble gjennomført i april 2001. Departementet fikk 6. desember 2001 Stortingets fullmakt til å selge de resterende 49 pst av aksjene i A/S Olivin.

Arcus AS

Ved behandlingen av Budsjett-innst. S.I. Tillegg nr. 1 for 1998-99 gjorde Stortinget følgende vedtak:

" Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag i 1999 om salg av aksjene i Arcus AS med dets datterselskaper."

Regjeringen besluttet senere at staten skulle beholde en eierandel på 34 pst.

I St.prp.nr. 84 for 2000-2001 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2001, er det redegjort for gjennomføringen av salget av 66 pst. av aksjene i Arcus AS til Sucra AS. Overdragelsen av aksjene skjedde 30. juli 2001.

Departementet fikk 6. desember 2001 fullmakt fra Stortinget til å selge de resterende 34 pst. av aksjene i Arcus AS.

Moxy Trucks AS

Selskapet ble overtatt fra A/S Olivin i desember 2000. I forbindelse med overtakelsen tegnet staten ny aksjekapital for 50 mill. kroner og stilte en garanti for 30 mill. kroner for driftskreditt ut 2001. NHD fikk fullmakt til å selge statens aksjer i Moxy Trucks AS på et senere tidspunkt, etter at restruktureringen var gjennomført. Det vises til Stortingets vedtak av 5. april 2001, jf St.prp. nr. 46 og Innst.S. nr. 295 for 2000-2001. Det ble våren 2001 inngått en opsjonsavtale med Ålesund-selskapet Spilka Invest AS om kjøp av alle aksjene i selskapet for 50 mill. kroner. Opsjonen skal utøves i 2002.

Norsk Medisinaldepot ASA

Stortinget ga i 1998 samtykke til salg av 66 pst. av aksjene i selskapet. Våren 1999 overtok den nederlandske legemiddelgrossisten OPG 17 pst. av aksjene og i desember 1999 overtok norske apotekere en del aksjer i selskapet slik at statens eierandel ble redusert til 80,99 pst. NHD inngikk i mai 2001 avtale med det tyske legemiddelkonsernet GEHE AG om salg av hele statens gjenværende aksjepost i NMD. Fullmakt til aksjesalget ble gitt 15. juni 2001 ved behandlingen av St.prp.nr. 84 og Innst. S. Nr. 325 for 2000-2001. Aksjesalget ble gjennomført 7. september 2001.

Telenor ASA

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 95 for 2000-2001 Statens eierandel i Telenor ASA, og Innst. S. nr 348 for 2000-2001 fikk regjeringen fullmakt til å redusere statens eierandel i Telenor ASA ned til 34 pst. gjennom en kombinasjon av emisjon og nedsalg av statens aksjer. Det er lagt til grunn at staten aktivt skal søke å redusere sin eierandel i selskapet innenfor den begrensning som følger av Stortingets fullmakt. Når dette vil skje, vil være avhengig av Telenors videre strategiske posisjonering og utviklingen i markedsforholdene.

Omstilling i Sør-Varanger

Det er satt av en operasjonsramme på 120 mill. kroner til omstillingstiltak i Sør-Varanger. Det har vært flere møter med kommunen om oppfølging av omstillingspakken. I 2001 ble 25 millioner kroner av rammen utbetalt til Sør-Varanger kommune til bruk som fondskapital i Sør-Varanger kommunes omstillingsfond.

Eksportfinans

Spørsmålet om statlig deleierskap i Eksportfinans ble utredet, og det ble vedtatt at staten skal gå inn med en eierandel på 15 pst. av samlet aksjekapital.

Nord-Norge-prosjektet

Prosjektet for risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningssituasjonen i Nord-Norge ble etablert siste halvdel 1999, og ble sluttført med prosjektrapport ved årsskiftet 2001/2002. Prosjektrapporten, som bl.a. omtaler transport, næringsbasert logistikk og lagersituasjonen, er sendt på høring.

Skipsfartsprosjektet

Rapport om omlegging av norsk skipsfartsberedskap ble sluttført juni 2001 og sendt til berørte departementer og organisasjoner. Rapporten foreslår å avvikle NORTRASHIP som et eget statsrederi og etablere en mer fleksibel organisasjon for skipsfartsberedskap. Flere av tiltakene er under gjennomføring, bl.a. etablering av en ny "Skipsfartsledelse" med basis i rederinæringen.

Kriseorganisasjon

NHD har i 2001 arbeidet internt med å videreutvikle krise- og krigsorganisasjonen og ferdigstille intern kriseplan.

Krisehåndteringsøvelse for ledelsen i departementet ble gjennomført med ekstern bistand i desember.

Det har i tillegg vært arbeidet med videreutvikling av et IT-basert internkontrollsystem som skal dokumentere departementets ansvarsområder og bidra til at systemrettet tilsyn skal kunne gjennomføres.

Øvrige beredskapssaker

NHD har bidratt med innspill til stortingsmelding om samfunnsikkerhet og beredskap i regi av Justisdepartementet. I tillegg har arbeidet med krisehandelsavtaler og NATO-samarbeidet vært fulgt opp. Avvikling av "gamle" beredskapslagre og etablering av et nytt lager for feltrasjoner til Forsvaret er også gjennomført i 2001.

Skape sterk IT-vekst og økt anvendelse av IT i næringsliv og samfunn for øvrig

Konvergens

Arbeidet med sektorsammensmeltingen (tele-, medie- og IT-sektorene) er et langsiktig prosjekt som berører flere departementer. I første rekke ble innsatsen konsentrert om arbeidet med gjennomføringen av et nytt regelverk for elektroniske kommunikasjoner. Dette arbeidet ledes av SD gjennom en referansegruppe. I tillegg ble det utarbeidet omfattende innspill til KDs oppfølging av NOU 1999:26 Konvergens. Arbeidet løper videre inn i 2002. I tillegg arbeides det med å vurdere iverksettelse av prosjekter for å se på konsekvensene av sektorsammensmeltingen for forbrukere og næringsliv.

Internasjonal orientering

Departementet fremmet i 2001 to strategier for eksport og internasjonalisering av IKT-næringen. Den første datert 13.02.2001, som var den første av sitt slag, skulle gjelde for 2001, og la hovedvekten på å gjennomgå virkemiddelapparatets evne til å bidra til IKT-næringens internasjonalisering. Den la opp til å bli etterfulgt av et nytt strategidokument hvert år.

eNorge-planen

Dette er en norsk oppfølging av eEurope og eNorge versjon 1.0 som ble lagt frem 29. juni 2000. Versjon 3.0 ble lagt frem 11. juni 2001, og en kortfattet statusrapport ble lagt på nettet 11.12.2001. Som følge av regjeringsskiftet høsten 2001 planlegges en ny mer politisk versjon av eNorge å bli lagt frem i april 2002. Det ble frem til august 2001 utarbeidet månedlige ekoordinatorrapporter med ulikt tema, men det er ikke blitt skrevet flere etter dette.

eContent

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EU-programmet eContent, som tar sikte på å stimulere europeiske informasjonsprodusenter til å utvikle og ta i bruk nye multimedieprodukter og -tjenester. De overordnede målsetningene for eContent er å ivareta språklig mangfold i Europa, styrke kapitaltilgangen for små og mellomstore innholdsprodusenter og lette tilgangen til offentlig informasjon til slike bedrifter. NHD ansatte høsten 2001 to nasjonale eksperter til programsekretariatet i Luxembourg. Sekretariatet for den norske oppfølgningen av programmet er blitt lagt til Euro Info Centre Sør, som i siste del av 2001 har drevet informasjon og veiledning om programmet, oppfølging av norske deltakere samt aktiviteter knyttet til internasjonalisering av norsk multimedieindustri. Norske bedrifter har vist stor interesse for programmet.

Innhold

En interdepartemental gruppe ledet av NHD arbeidet i første halvår med en rapport om en mulig satsing på elektronisk innhold og med et forslag til program for å støtte opp om en slik satsing. Dette er blitt fulgt opp med en handlingsplan for elektronisk innhold som skal fremme 3-5 pilotprosjekter med sikte på å bringe fremdrift i produksjonen av elektronisk innhold i Norge, og samtidig bidra til avklaring av prinsipielle problemstillinger knyttet til bl.a. eierskap og prising av rådata, digitalisering av eldre materiale, gjenfinningsproblematikk m.v.

Elektronisk handel og forretningsdrift

NHD har vært pådriver og fulgt med i utviklingen på aktuelle saksområder nasjonalt og internasjonalt; for eksempel på regelverksområdet, avholdt møter i interdepartemental gruppe for e-handel og deltatt som medlem i styringsgruppe for AADs program for offentlig innkjøp og i styringsgruppen for e-handelsprogrammet VeRDI i SND. Fellesforum for e-handel og nettstedet handel.no i regi av Fellesforum ble videreført i 2001.

"Digital divide" – sosiale og samfunnsmessige spørsmål

NHD tok høsten 2001 initiativ til et utredningsarbeid for å belyse utviklingen av informasjonssamfunnet i lys av målet om at det ikke skal oppstå nye sosiale og samfunnsmessige skiller som skyldes bruk av IT. Rapport blir avlevert i februar 2002.

Elektronisk infrastruktur for høyhastighetskommunikasjon

Handlingsplan for bredbåndskommunikasjon ble fulgt opp under 2001 og rapportert inn i e-Norge planen. Et partnerskapsprosjekt med deltakere fra IKT-Norge, Abelia, KS og berørte departementer ble etablert. En statusrapport ble fremlagt september 2001, med hovedbudskap at målene i planen mest sannsynlig ikke ville kunne nås. Etter råd fra aktører i markedet, besluttet departementet å konsolidere planen.

Det tre-årige HØYKOM-programmet ble avsluttet i 2001. Som ledd i bredbåndssatsingen besluttet departementet at HØYKOM-programmet videreføres for nye tre år – 2002-2004. Det nye programmet (HØYKOM-2) skal i sterkere grad enn før innrettes mot regionale samarbeidsprosjekter der flere kommuner og offentlige og private aktører inngår. Det vil bli foretatt en samlet evaluering av de to tre-årige programmene mot slutten av det nye programmet. Det er opprettet en veiledningstjeneste kalt HØYVIS basert på erfaringer fra HØYKOM-programmet og diverse utredninger. Det vises ellers til rapport i St.prp. nr. 1 (2001-2002) for NHD, s 108. Årsrapport fra HØYKOM-programmet vil bli oversendt NHD før 1.4.2002.

Informasjonssikkerhet

Et forprosjekt om "Senter for informasjonssikring" ble gjennomført. Departementet har besluttet at senteret skal etableres gjennom et tre-årig forsøksprosjekt som iverksettes i 2002 med midler bevilget over statsbudsjettet.

Norsk kryptopolitikk er vedtatt av regjeringen og nedfelt i publikasjonen "Norsk kryptopolitikk" lagt frem august 2001.

Det er etablert et "Nasjonalt PKI-forum" med om lag 120 medlemmer fra privat og offentlig sektor. Forumet skal danne et arena for dialog mellom leverandører og brukere av elektroniske signaturer i Norge. Det skal bl.a. utarbeide en strategi og handlingsplan for etablering av harmoniserte infrastrukturer for bruk av elektronisk signatur og kryptering (PKI – Public Key Infrastructure) i det norske markedet.

Pilotprosjekter under ordningen for sertifisering av IT-sikkerhet i organisasjoner ble sluttført i 2001. Ordningen er nå fullt ut operativ og inngår i Justervesenets akkrediteringsportefølje.

Statistikk og benchmarking

Arbeidet med offisiell IKT-statistikk er videreført. Norge deltar i EU-programmet PROMISE, og derigjennom EUs benchmarking av eEurope. De fleste av de 23 indikatorene i benchmarkingundersøkelsen omfatter også Norge. Norge er imidlertid ikke kommet med i publikasjonene EU utarbeider. Norge har derfor laget en egen rapport for dette.

IT-politisk redegjørelse for Stortinget

IT-politisk redegjørelse 2001 ble holdt av statsråd Grete Knudsen 14. mai 2001.

IKT-forskning

Den høye prioriteringen av IKT i norsk forskning er fulgt opp, bl.a. med øremerket bevilgning til Simula-senteret på Fornebu og føringer innen mikroelektronikk. Departementet deltar sammen med Norges forskningsråd i det europeiske forskningssamarbeidet innen Information Society Technologies.

Utvikle NHD videre som en moderne kunnskapsorganisasjon og profesjonelt sekretariat

Personalpolitikk

Arbeidet med et total gjennomgang av departementets lønns- og personalpolitikk ble igangsatt 2001, bl.a. på grunnlag av rapport fra intern partssammensatt arbeidsgruppe som har vurdert NHDs fremtidige lønns-/personalpolitiske utfordringer og kommet med konkrete forslag til tiltak.

Bruk av IT i NHD

NHD brukte mye av 2001 til konsolidering rundt eksisterende løsninger, bl.a. gjennom dokumentasjon av sikkerhetsarbeidet (IT-Sikkerhetshåndbok), gjennomføring av kompetansekartlegging (måling av IT-kompetanse hos hver ansatt) og oppstart av arbeidet med ny IT-strategi for departementet.

Elektronisk saksbehandling (A-ITD)

Utprøving av Elektronisk Saksbehandling (ESAK) har krevd oppfølgning og vurderinger som har påvirket prioriterte oppgaver. Resultatet er en forskyvning i forhold til den opprinnelig planlagte fremdriften i ESAK-prosjektet inn i 2002, men dette innebærer også muligheten for å etablere en mer robust løsning enn den som tidligere ble lagt til grunn.