Artikkel 10 - Dok nr 8: 6 (2003-2004) om offentliggjøring av politiske partiers inntekter (brev 1)

Saksnummer: 2003/08603 EO KHR

 

Dato: 07.11.2003

 

Dok nr 8: 6 (2003-2004) om offentliggjøring av politiske partiers inntekter (brev 1)

Vi viser til e-post i dag fra Jens-Oscar Nergård i AAD vedrørende et spørsmål fra familie-, kultur-- og administrasjonskomiteen om overgangsbestemmelsen i lovforslaget i Dok nr 8: 6 (2003-2004) Forslag fra stortingsrepresentant Trond Giske om lov om endringer i lov 22.5.1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter.

Vi har følgende merknader:

Det er meget upraktisk å pålegge lokalpartier m m regnskapslikt med tilbakevirkende kraft. Vi antar imidlertid at det i prinsippet ikke vil stride mot Grunnloven § 97 siden det da blir tale om å sette opp regnskapet i ettertid dersom man ikke allerede har et regn­skap som oppfyller lovens krav. Et slikt regnskap vil imidlertid bli en rekonstruksjon med de svakheter og den begrensede troverdighet det innebærer. Noe mer enn det kan man ikke kreve.

Offentliggjøring av bidrag fra privatpersoner til politiske partier kan tenkes å innebære inngrep i rettigheter som er beskyttet etter den europeiske menneskerettskonvensjon. Art. 8 beskytter retten til ”respect for … private and family life, … home and correspondence”. Art. 10 beskytter ytringsfriheten (jf. i denne sammenhengen Bowman-dommen mot U.K. (1998), der EMD forutsatte at å gi økonomisk støtte til et politisk parti er omfattet av art. 10). Art. 11 beskytter foreningsfriheten. Vi kan ikke uten videre utelukke at offentliggjøring av den tilknytningen som en privatperson har til et politisk parti gjennom økonomiske bidrag, ikke innebærer inngrep i en rettighet som er beskyttet av en av disse bestemmelsene. I så fall må inngrepet ha et tilstrekkelig rettslig grunnlag (det må være ”prescribed by law”). Lovskravet i EMK innebærer blant annet at individene i rimelig grad må kunne forutse hvilke konsekvenser en gitt handling vil få. Dette kravet kan muligens skape problemer dersom det gis en lov som tillegges virkning for støtte som allerede er ytt fra en privatperson til et politisk parti.

Alt i alt må den greieste løsningen være at forslaget eventuelt vedtas i år og gis virkning fra om med regnskapsåret 2004 samtidig som man sørger for å gjøre vedtaket kjent for lokalpartier m m før årsskiftet.