Dokument

Beredskap, utgifter til håndtering av covid-19-pandemien og finansiering i 2022

Kommunene gjør en stor innsats i bekjempelsen av covid-19-pandemien. Kommunenes beredskapsarbeid, arbeidet med smittevern, oppfølging av TISK-strategien (teste-isolere-smittespore-karantenere) og vaksineringsarbeidet, samt oppfølgingen av den kommunale helse- og omsorgstjenesten har vært og er helt avgjørende for håndteringen av pandemien.

Kommunesektoren vil ha en svært viktig rolle i håndteringen av pandemien også framover. Selv om mange av tiltakene nå er tatt ned, må kommunene opprettholde beredskap og kapasitet til håndteringen også videre i 2022

Nær 400 000 vaksinedoser ble satt i uke 1 og i uke 2. Selv om vaksinasjonstempoet nå har gått noe ned er det viktig med et åpent og tilgjengelig tilbud som til enhver tid dekker etterspørselen både for grunnvaksinasjon og oppfriskningsdoser. Det betyr at kommunene per i dag må opprettholde dagens vaksinekapasitet.

Selv om det er gjort betydelige endringer i TISK-strategien, er det fremdeles behov for å sikre testkapasitet både til å håndtere utbrudd, og til å tilby innbyggerne nødvendig testing. Helsedirektoratet vil sende ut mer enn 40 millioner tester til kommunene i ukene som kommer. Det betyr at det er behov for å opprettholde frostfri lagerkapasitet og en hensiktsmessig løsning for distribusjon til innbyggerne i tråd med gjeldende prioriteringskriterier og anbefalinger. Det er viktig at kommunene fremover opprettholder dagens testkapasitet.

Regjeringen har vært opptatt av forutsigbarhet for kommunen og det betyr at regjeringens strategi og beredskapsplan gjelder ut april. Den finnes her;
Håndteringen av covid-19-pandemien (regjeringen.no)
Strategien angir hvilken beredskap kommunene skal planlegge med, både innen testing og vaksinasjon. Og så vil jeg minne om at kommunesektoren vil bli kompensert for samlede merutgifter og mindreinntekter som følger av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak. Dette inkluderer også utgifter knyttet til slik beredskap.

For å kartlegge de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommune-sektoren, ble det i april 2020 nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Vurderinger av kommunenes kostnader til beredskap, særskilte smitteverntiltak, TISK-arbeid og vaksinasjon inngår i dette arbeidet. Arbeidsgruppen har avgitt flere rapporter, senest i august 2021. Den neste rapporten skal leveres innen 1. april 2022. I dette arbeidet har arbeidsgruppen kartlagt de økonomiske konsekvensene for 2021. Arbeidsgruppen vil få forlenget sitt mandat, slik at den også vil kartlegge de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunesektoren for første halvår 2022.

Regjeringen vil for øvrig legge frem ny strategi denne våren med forventninger til videre beredskapskapasitet.

Med hilsen

Ingvild Kjerkol