Beredskapstiltak for å sikre liv og helse - forlenget anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven

Helseberedskapsloven gir Helse- og omsorgsdepartementet hjemler til å iverksette tiltak som bidrar til at befolkningen under kriser får nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester. Dette omfatter blant annet rekvirering av fast eiendom og løsøre mot erstatning, beordring av personell og pålegg til virksomheter om å ta imot pasienter og flytte ressurser. Kongen må først beslutte at fullmaktene kan anvendes, men beslutningen gjelder bare for et begrenset tidsrom og maksimalt for én måned av gangen. Utviklingen i antall smittede og syke i Norge og i andre land tilsier at det fortsatt er behov for hjemler til raskt å kunne innføre tiltak etter helseberedskapsloven. Kongen har derfor i dag besluttet at de fullmaktene som ble vedtatt 6. mars 2020, forlenges og gjelder inntil 6. mai 2020.

Les kongelig resolusjon (PDF).