Beregning av avkastning på innskutt kapital

Distriktsrevisjonen for Lardal og Larvik kommuner

Postboks 295

3251 LARVIK

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3517-2 BED

20.01.2005

Beregning av avkastning på innskutt kapital

Vi viser til brev av 25.11.04 vedrørende omklassifisering av fondsmidler fra salg av aksjer i kraftselskap.

Saken gjelder beregning av andelen av inntektene fra salget av aksjene i Skagerak Energi AS i 2001, som skal regnes som driftsinntekt og omklassifiseres. Skagerak Energi AS var resultatet av en fusjon den 1.1.2001 mellom Vestfold Kraft AS og Skiensfjorden kommunale kraftselskap AS. Inntil 2001 var Vestfold Kraft AS morselskap i konsern med datterselskapene Vestfold Nett AS og Vestfold Energi AS. Problemstillingen er knyttet til om beregningen av avkastning på innskutt kapital ved salget av aksjene i Skagerak Energi AS skal foretas for konsernet Vestfold Kraft som helhet, nærmere bestemt om utbyttemulighetene fra datterselskapene skal tas med i beregningen.

Føring av salgsinntekter fra salg av aksjer i kraftselskap er regulert i regnskapsforskriften av 15.12.2000 for kommuner og fylkeskommuner etter endring

av 22.9.2004. I § 3 fjerde ledd heter det:

”Som avkastning på innskutt kapital skal regnes det beløpet kommunen eller fylkeskommunen maksimalt kunne fått i utbytte etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 8-1, beregnet ved siste årsskifte før salgsdato, fratrukket utbytte utbetalt i salgsåret.”

I merknadene til bestemmelsen fremkommer det at beregningen av avkastning på innskutt kapital skal baseres på selskapets regnskap for året forut for salgsåret.

I denne saken er Skagerak Energi AS et selskap opprettet 1.1.2001 etter fusjon, slik at det ikke foreligger regnskap for selskapet for året forut for salgsåret. I merknaden til § 3 heter det at ved fusjon av selskaper hvor det utbetales vederlag etter aksjeloven § 13-2, skal vederlaget håndteres regnskapsmessig likt, så langt det passer, med regnskapsreglene for salg av finansielle anleggsmidler. Ved likebehandling av vederlag ved fusjon og vederlag ved salg, vil det i det konkrete tilfellet være naturlig å basere beregningen av avkastning på innskutt kapital på regnskapet til overdragende selskap.

Departementet legger derfor til grunn at regnskapet for 2000 til Vestfold Kraft AS (morselskapet), som overdragende selskap, benyttes som grunnlag for beregningen av avkastning på innskutt kapital ved salget av aksjene i Skagerak Energi AS i 2001.

Gjennom morselskapet kunne det overføres utbytte/konsernbidrag fra de heleide datterselskapene Vestfold Nett AS og Vestfold Energi AS til kommunene. Beslutning om utbytte/konsernbidrag måtte da vært foretatt av generalforsamlingene i datterselskapene. Da slik beslutning på bakgrunn av datterselskapenes regnskap for 2000 ikke ble foretatt, ble utbyttegrunnlaget i morselskapet faktisk ikke styrket gjennom utdeling fra datterselskapene før salget i 2001.

Det er lagt til grunn at regnskapsforskriften § 3 er å forstå slik, at selskapets regnskap slik det faktisk forelå for året før salgstidspunktet, skal legges til grunn for beregningen av avkastning på innskutt kapital, jf. departementets brev av 29.10.2004 til NKRF Servicekontor og brev av 4.1.2005 til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Til orientering kan disse brevene finnes på KRDs internettsider www.dep.no/krd, under tema kommuneøkonomi/kommuneregnskap. Dette innebærer at det faktiske regnskapet for 2000 til Vestfold Kraft AS, slik det faktisk foreligger for regnskapsåret 2000, må legges til grunn for beregningen vedr. Vestfold-kommunenes salg av Skagerak Energi AS. Det er dermed ikke anledning til å inkludere mulig overføring av utbytte/konsernbidrag fra datterselskapene dersom slik overføring faktisk ikke var besluttet.

Ved salg av andeler i selskap organisert med delt ansvar (DA), legger departementet til grunn at aksjelovens regler om selskapskapitalen og utbytte anvendes så langt de passer ved beregning av avkastning på innskutt kapital.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

Avdelingsdirektør

Bent Devik

rådgiverKopi til:

Fylkesmannen i Vestfold