Brev til Advokatfirmaet Haavind Vislie DA m.fl.

Konsesjonsbrev - Avvikling av bankvirksomheten i Bergensbanken ASA. Vesentlige deler av virksomheten i Bergensbanken ASA overføres til Svenska Handelsbanken AB

Likelydende brev til:

Advokatfirmaet Haavind Vislie DA
Handelsbanken Norge Holding AS
Bergensbanken ASA

Deres ref

Vår ref

Dato

99/5063 FM CBe

6.07.2001

Søknad om tillatelse til overføring av virksomheten i Bergensbanken til filial av Svenska Handelsbanken

Det vises til søknad i brev 2. februar 2001 om avvikling av bankvirksomheten til Bergensbanken ASA, samt senere korrespondanse. Det vises videre til Norges Banks uttalelse i brev 6. april 2001 og Kredittilsynets tilråding i brev 7. mai 2001.

Ved kongelig resolusjon av i dag er det gitt tillatelse til avvikling av bankvirksomheten i Bergensbanken ASA, jf. lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 31.

Med hjemmel i lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 31, jf. kgl.res. 22. september 1961 nr. 8559, samtykker Finansdepartementet i at vesentlige deler av virksomheten i Bergensbanken ASA overføres til Svenska Handelsbanken AB (publ.) ved dens filial i Norge, slik som beskrevet i søknad i brev 2. februar 2001.

Fra det tidspunkt overføringen skjer vil ikke Bergensbanken ASA lenger ha konsesjon som forretningsbank og kan heller ikke benytte ordet "bank" i sitt navn (firma) eller ved omtale av sin virksomhet.

Samtykket gis på følgende vilkår:

 1. Søker skal påse at gjeldende regler for overføring av virksomheten overholdes.
 2. Bergensbankens kunder skal direkte motta informasjon om at virksomheten overdras til Svenska Handelsbanken AB (publ.). Det skal klart fremkomme av denne informasjonen hva overdragelsen innebærer for kundene. Kopi av den informasjonen som sendes til kundene skal samtidig sendes til Kredittilsynet.

  Kundene i Bergensbanken skal herunder opplyses om at kundeforholdet blir videreført i en annen bank og hvilken adgang kunden har til å si opp foreliggende avtaler.

  Det skal videre klart opplyses at det skjer et bytte av innskuddsgarantiordning, og hvilken betydning innskudd i Svenska Handelsbanken AB (publ.) ved dens filial i Norge får for innskyterne. Oppsigelser av avtaler der kunden er kreditor skal kunne skje vederlagsfritt.
 1. Det må tilbakeholdes midler i foretaket (Bergensbanken ASA) som er tilstrekkelig til å dekke de forpliktelser foretaket har pådratt seg i sin bankvirksomhet.

  I tillegg skal det foreligge en garanti for samme forpliktelser fra Svenska Handelsbanken AB (publ.) eller annen kredittinstitusjon.

  Kredittilsynet skal orienteres skriftlig når disse forpliktelsene har bortfalt. Senest samtidig med denne orienteringen skal det overfor Kredittilsynet fremlegges en bekreftelse fra en advokat på at foretaket (tidligere Bergensbanken ASA) ikke lenger har forpliktelser knyttet til avtaler om innskudd, garantier eller andre bankkundeforhold.
 2. Svenska Handelsbanken AB (publ.) ved dens filial i Norge skal ikke benytte "Bergensbanken" som sekundært kjennetegn i markedsføring mv.

Sistnevnte vilkår er begrunnet i at sekundære forretningskjennetegn ikke skal være egnet til å villede, jf. lov av 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til firma og andre forretningskjennetegn § 1-1 tredje ledd, jf. § 2-3. Etter departementets oppfatning vil Handelsbankens eventuelle bruk av "Bergensbanken" som sekundært forretningskjennetegn kunne være villedende. Det vises særlig til at overføringen av virksomheten innebærer bytte til den svenske innskuddsgarantiordningen, som har en vesentlig lavere dekning enn den norske innskuddsgarantiordningen.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-15, jf. § 2a-7 annet ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til avvikling av/trekker tilbake konsesjonen til Handelsbanken Norge Holding AS.

Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd innen 3 uker fra det tidspunkt underretting om vedtaket er kommet frem til søker, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen stiles til Finansdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32.

Med hilsen

Øystein Løining
avdelingsdirektør

Christoffer Bergene
førstekonsulent

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG