Brev til Advokatfirmaet Schjødt AS

Konsesjonsbrev - Etablering av forretningsbank og finanskonsern - ACTA ASA

Advokatfirmaet Schjødt AS
Postboks 2444 Solli
0201 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4346 FM HKN

26.01.2001

Etablering av forretningsbank og finanskonsern

Det vises til Deres brev 14. og 26. april 2000 hvor De på vegne av Sundal Collier Holding ASA søker om tillatelse til at ACTA Bank ASA kan drive bankvirksomhet, jf. forretningsbankloven § 8 første ledd, tillatelse til at ACTA ASA kan være holdingselskap i finanskonsern, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 første ledd, tillatelse til at ACTA ASA kan inneha så store eierandeler i hhv. ACTA Bank ASA, ACTA Sundal Collier ASA og ACTA Asset Management ASA at det består et konsernforhold mellom selskapene, samt godkjenning av organiseringen av ACTA-konsernet. Videre vises det til øvrig korrespondanse De har hatt med Kredittilsynet i sakens anledning og Kredittilsynets tilråding i saken i brev 29. september 2000 og 4. januar 2001 til Finansdepartementet, samt Deres brev 10. januar 2001 hvor De bekrefter at ACTA ASA har endret firma til ACTA Holding ASA.

Ved kongelig resolusjon 26. januar 2001 ble det truffet vedtak om å gi ACTA Bank ASA tillatelse til å drive bankvirksomhet, jf. lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 første ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at ACTA Holding ASA kan være morselskap i finanskonsern som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 annet ledd, jf kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at ACTA Holding ASA kan eie samtlige aksjer i ACTA Bank ASA, ACTA Sundal Collier ASA og ACTA Asset Management ASA.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 annet ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, godkjenner Finansdepartementet organiseringen av ACTA-konsernet, som beskrevet i vedlegg til Deres brev 26. april 2000. Godkjennelsen gjelder bare for de selskapene som er omhandlet i foregående avsnitt.

Finansdepartementet har fastsatt følgende vilkår for tillatelsene, jf. kgl.res. 26. januar 2001 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 siste ledd:

  • ACTA Bank ASA må stiftes med en innbetalt aksjekapital på minimum NOK 50 millioner.
  • ACTA Bank ASA må ha en ansvarlig kapital på minimum NOK 160 millioner før bankvirksomheten settes i gang.
  • ACTA Bank ASA må inntil videre ha en kapitaldekningsprosent på minst 10 prosent av et grunnlag vektet etter alminnelige regler. Dette gjelder inntil Kredittilsynet fastsetter andre kapitaldekningskrav.
  • Tillatelsene kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt styremedlemmene, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten i ACTA Bank ASA er egnet til å drive virksomheten, jf. forretningsbankloven § 8a annet ledd. Dette gjelder også for nevnte personer i ACTA Holding ASA.
  • Det må gjennomføres offentlig spredningssalg av aksjer i ACTA Holding ASA for så vidt gjelder de aksjene som følgende aksjeeiere i ACTA Holding ASA samlet eier eller på annen måte kontrollerer ut over 25 prosent av aksjene i ACTA Holding ASA (etter navnene er det angitt hvor stor andel av aksjene i ACTA Holding ASA som departementet har fått opplyst av søker at den enkelte kontrollerer): J.P. Collier (20,72 %), Alfred Ydstebø (7,10 %), Fred Ingebrigtsen (7,10 %), A. Fredly (6,45 %), A. Engh (5,87 %), R. Myklebust (5,46 %), R. Fougner (4,81 %), J.N. Hansen (4,76 %), G. Ringstad (4,11 %), A. Andersen (2,41 %), J. Willoch (1,42 %), A.O. Sunde (1,42 %), K. Skorstad (1,28 %), P.M. Bårdsgjerde (1,21 %), P.I. Hagestuen (1,21 %) og C. Saure (0,92 %). Spredningssalget skal foretas uten særskilte fortrinnsretter for eller favorisering av eksisterende aksjeeiere, og med ordinære tildelingsvilkår ved en eventuell overtegning. Spredningssalget må fullt ut være gjennomført før tillatelsen til å drive bankvirksomhet tas i bruk. Spredningssalg-/emisjonsprospektets bestemmelser om tildeling av aksjer skal oversendes Kredittilsynet før det trykkes og offentliggjøres.
  • Aksjeeierne i ACTA Holding ASA må oppfylle eierbegrensningsreglene i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, jf. § 2-2 og § 2-6 før ACTA Bank ASA starter virksomhet.
  • Vedtektene til ACTA Bank ASA skal etter fullmakt fra Finansdepartementet godkjennes av Kredittilsynet, jf. forretningsbankloven § 4 femte ledd, jf. kgl.res. 22. september 1961.
  • En eventuell aksjonæravtale mellom aksjeeierne i ACTA Holding ASA skal godkjennes av Kredittilsynet.
  • Dersom virksomhet underlagt konsesjonsplikt skal utkontrakteres til selskap som ikke er underlagt tilsyn må det foreligge samtykke fra Kredittilsynet.

Tillatelsen til ACTA Bank ASA gjelder de virksomhetsområder som det er søkt om tillatelse til å drive.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Norges Bank
Konkurransetilsynet

VEDLEGG