Brev til Carnegie Asset Management Holding Norge AS

Konsesjonsbrev - Tillatelse til at Carnegie Fondsforsikring ASA kan drive livsforsikringsvirksomhet med investeringsvalg

Carnegie Asset Management Holding Norge AS
Postboks 1434 Vika
0115 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2097 FM HD

15.08.2001

Konsesjonssøknad – Carnegie Fondsforsikring ASA

Det vises til brev 18. oktober 2000 fra Carnegie Asset Management Holding Norge AS hvor det søkes om tillatelse til at Carnegie Fondsforsikring ASA kan drive livsforsikringsvirksomhet med investeringsvalg. Det vises videre til øvrig korrespondanse mellom søker og Kredittilsynet, Kredittilsynets tilråding ved brev 8. mai 2001 til Finansdepartementet. Det vises også til brev fra advokatfirmaet Arntzen de Besche 29. mai 2001 til Finansdepartementet.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 første ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet Carnegie Asset Management Holding Norge AS konsesjon som morselskap i finanskonsern, sml. for øvrig også § 2-2 annet ledd nr. 6.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825 gir Finansdepartementet Carnegie Fondsforsikring ASA tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet som nevnt i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 forsikringsklasse III.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 annet ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at Carnegie Asset Management Holding Norge AS kan etablere datterselskapet Carnegie Fondsforsikring ASA, jf. også lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 1 a.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 annet ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet Carnegie Asset Management Holding Norge AS tillatelse til å eie Carnegie Fondsforvaltning AS og Carnegie Forvaltning ASA.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 annet ledd og § 2a-7, jf. kgl.res. av 6. desember 1991 nr. 782 godkjenner Finansdepartementet organiseringen av konsernet som beskrevet i søknaden.

Før virksomheten settes i gang må følgende vilkår være oppfylte:

  • Carnegie Fondforsikring ASA skal ha innbetalt egenkapital på minimum NOK 32,8 millioner, jf. forskrift 8. september 1989 nr. 931 om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper.
  • Kredittilsynet skal ha gitt bekreftelse på at styrets medlemmer, administrerende direktør og eventuelt andre som faktisk leder virksomheten i Carnegie Fondsforsikring ASA oppfyller gjeldende krav til vandel og relevant erfaring.

Det forutsettes at følgende er oppfylt før tillatelsen tas i bruk:

  • Administrerende direktør og eventuelt andre som faktisk leder virksomheten samt nøkkelpersoner innenfor virksomheten må være formelt ansatt i Carnegie Fondsforsikring ASA.
  • Vedtektene til Carnegie Fondsforsikring ASA må være godkjent av Kredittilsynet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-2 første ledd.
  • Selskapets aktuar skal være godkjent av Kredittilsynet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 8-7 første ledd.
  • Kontrollkomiteens medlemmer skal være godkjent av Kredittilsynet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 5-5 første ledd.
  • Styrets sammensetning skal være godkjent av Kredittilsynet.
  • Bekreftet kopi av stiftelsesdokumentene og bekreftet kopi av protokollen for konstituerende generalforsamling og revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er fullt innbetalt skal være oversendt Kredittilsynet.

Ovennevnte tillatelser, godkjenninger og samtykke kan trekkes tilbake av Kredittilsynet dersom de ikke er benyttet inne 12 måneder fra vedtaksdato, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd nr. 4.

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis fullstendig melding til Kredittilsynet om de forsikringsprodukter som Carnegie Fondsforsikring ASA vil tilby, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 7-6 og forskrift 10. november 1994 nr. 1000 om meldeplikt for forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Videre gjøres det oppmerksom om at konsernspissen Carnegie Asset Management Holding Norge AS vil være omfattet av finanskonsernreglene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2a.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG