Brev til Eika-Gruppen AS

Konsesjonsbrev - Eika Kort AS - søknad om unntak fra eierbegrensningsreglene

Eika-Gruppen AS
Postboks 6693 St. Olavsplass
0129 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

Styret/EK

99/4150 FM HKN

28.4.2000

Eika Kort AS - søknad om unntak fra eierbegrensningsreglene

Det vises til brev 25. august 1999 fra Eika-Gruppen AS hvor det søkes om unntak fra eierbegrensningsreglene i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl) § 2-2 første ledd, slik at Eika Kort AS kan ha en eierandel på 35 prosent i Sparebank 1 Kredittkort AS. Videre vises det til Kredittilsynets tilråding i saken i brev 20. oktober 1999 til Finansdepartementet.

Med hjemmel i finansvl § 2-2 annet ledd nr. 11, jf kgl. res. 15. juni 1990 nr 453, gjør Finansdepartementet unntak fra eierbegrensningsreglene i finansvl § 2-2 første ledd slik at Eika Kort AS kan eie 35 prosent av aksjene i Sparebank 1 Kredittkort AS.

Det stilles følgende vilkår for unntaket fra eierbegrensningsreglene:

  1. Kredittilsynet skal godkjenne vedtektene til Eika Kort AS.
  2. Eika Kort AS skal kun finansieres av eierbankene (aksjonærene).
  3. Eika Kort AS skal ikke kunne endre sin eierandel i Sparebank 1 Kredittkort AS uten Kredittilsynets samtykke. Det vises i denne sammenheng til punktene 5.3 og 5.4 i avtalen mellom Sparebank 1 Gruppen AS og Eika Kort AS av 14. juli 1999.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Norges Bank
Konkurransetilsynet

VEDLEGG