Brev til MeritaNordBanken

Tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse ASA

MeritaNordbanken Abp
Aleksanterinkatu 36, Helsinki
FIN 00020 Merita
Finland

Deres ref

Vår ref

Dato

00/897 FM ToM

18.12.2000

SØKNAD OM ERVERV AV SAMTLIGE AKSJER I CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA

Det vises til Deres søknad av 31. oktober 2000, og Kredittilsynets tilråding i saken av 23. november 2000.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (fbl.) §§ 4 tredje ledd og 31, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finvl.) § 2-2 annet ledd nr. 6, gir Finansdepartementet tillatelse til at MeritaNordbanken Abp erverver samtlige aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse ASA, jf. kgl.res. 15. juni 1990, kgl.res. 22. september 1961 og kgl. res. 7. mai 1999.

Ovennevnte tillatelser gis på følgende vilkår:

  • MeritaNordbanken Abp skal innen 3 måneder eie samtlige aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse ASA.
  • Endringer i eierforholdet i Christiania Bank og Kreditkasse ASA krever Finansdepartementets samtykke.
  • Overføring av hele eller en vesentlig del av virksomheten i Christiania Bank og Kreditkasse ASA til annet foretak kan ikke foretas uten Finansdepartementets samtykke.
  • Transaksjoner mellom Christiania Bank og Kreditkasse ASA og foretak i samme konsern som Christiania Bank og Kreditkasse ASA inngår i, skal skje i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper i henhold til finvl.§ 2a-8.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund
Christiania Bank og Kreditkasse ASA

VEDLEGG