Brev til PricewaterhouseCoopers

Konsesjon for etablering av sparebank og finanskonsern. Tillatelse for Jernbanepersonalets Interessekontor, Region Øst og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig til å etablere konserngruppen Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

PricewaterhouseCoopers
v/Per Christiansen
Karenslyst allé 12
0245 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1846 FM TMo

6.10.2000

Konsesjon for etablering av sparebank og finanskonsern

Det vises til Deres brev 10. april og 30. juni 2000 på vegne av Jernbanepersonalets Interessekontor, Region Øst, og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding 26. juni 2000.

Det søkes om tillatelse til å etablere Jernbanepersonalets Sparebank og til å etablere konserngruppen Jernbanepersonalets Bank og Forsikring bestående av Jernbanepersonalets Sparebank og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig. Avvikling av nåværende virksomhet i Jernbanepersonalets Interessekontor, Region Øst, krever ikke tillatelse. Det er opplyst at virksomheten vil bli overført til Jernbanepersonalets Sparebank.

  1. Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (spbl.) § 3 første ledd er Jernbanepersonalets Sparebank ved kongelig resolusjon 6. oktober 2000 gitt tillatelse til å drive virksomhet som sparebank. Finansdepartementet er i den samme kongelige resolusjon gitt fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for tillatelsen.
  2. Det gis ikke dispensasjon fra reglene om forstanderskapets sammensetning i henhold til spbl. § 8 fjerde ledd jf. annet ledd. Finansdepartementet legger vekt på sparebankens formål om å fremme sparing ved å ta i mot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, jf. spbl. § 1. Departementet anser videre kommunestyrets/bystyrets valgrett til forstanderskapet som helt sentralt for å bidra til lokal forankring og sikre bredde i forstanderskapets sammensetning slik at allmennhetens interesser kan ivaretas. Departementet anser ikke at en valgrett for to fagforbund med til sammen 10.000 medlemmer kan ivareta allmennhetens interesser i tilstrekkelig grad. Departementet viser for øvrig til nærheten mellom den antatt overveiende del av innskyterne og de to fagforbundene. Departementet kan etter dette ikke se at det foreligger et slikt særlig tilfelle som kan åpne for unntak fra lovens hovedregel.
  3. Jernbanepersonalets Sparebank blir medlem av Sparebankenes sikringsfond, jf. lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner (sikringsfondloven) § 2-1 første punktum. I medhold av sikringsfondloven § 2-9 første ledd jf. § 2-7 annet ledd skal Jernbanepersonalets Sparebank svare ordinær avgift for første driftsår fra og med inntreden. I medhold av sikringsfondloven § 2-9 annet ledd skal Jernbanepersonalets Sparebank i tillegg svare en særlig inntredelsesavgift som tilsvarer det avgiftsbeløp Jernbanepersonalets Sparebank ville ha betalt etter § 2-7 annet ledd dersom sparebanken hadde vært medlem det foregående år. Innbetaling av særskilt avgift skjer samtidig med første og neste driftsår i henhold til § 2-9 første ledd annet punktum.
  4. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finl.) § 2a-3 første ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, gis Jernbanepersonalets Bank og Forsikring tillatelse til etablering av konserngruppe bestående av Jernbanepersonalets Sparebank og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig som nevnt i finl. § 2a-2 bokstav a annet punktum, jf. finl. § 2a-17.
  5. Med hjemmel i finl. § 2a-6 annet ledd og finl. § 2a-7 annet ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, godkjennes organiseringen av finanskonsernet.

Ovennevnte tillatelser gis på følgende vilkår:

  • Det fattes vedtak med minst to tredelers flertall i (1) forstanderskapet i Jernbanepersonalets Sparebank og på (2) generalforsamlingen i Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig om å inngå konsernavtale som oppfyller vilkårene som følger av finl. § 2a-17
  • Kredittilsynet godkjenner (1) konsernstyret i Jernbanepersonalets Bank og Forsikring og (2 og 3) virksomhetsstyrene i sparebanken og forsikringsselskapet og (4) sparebankens administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten i Jernbanepersonalets Sparebank
  • Kredittilsynet godkjenner (1) konsernavtalen og vedtektene i (2) sparebanken og (3) de nødvendige vedtektsendringene forsikringsselskapet og (4 og 5) de to konsernforetakenes virksomhetsstyrers instrukser
  • Konsernet avlegger konsernregnskap
  • Filialetablering meldes skriftlig til Kredittilsynet med kopi til Norges Bank i god tid før filialen settes i drift i henhold til Kredittilsynets rundskriv 54/90

Departementet vil i likhet med Kredittilsynet bemerke at en forstår sparebankloven § 14 slik at det ikke kan gis dispensasjon fra bestemmelsen om at administrerende direktør skal være medlem av styret.

Med hilsen

Øystein Løining e.f.
avdelingsdirektør

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Norges Bank
Sparebankenes sikringsfond

VEDLEGG