Brev til Storebrand ASA

Konsesjonsbrev - Storebrand ASA gis tillatelse til å erverve opptil 50 pst. av aksjene i Euroben Life and Pension Limited i Irland

Storebrand ASA
Postboks 1380 Vika
0114 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

99/5835 FM HKN

28.6.2000

Storebrand ASA – søknad om tillatelse til å erverve 50 prosent av aksjene i livsforsikringsselskapet Euroben Life and Pension Limited i Irland

Det vises til brev fra Storebrand ASA 8. april 1999 hvor det søkes om tillatelse til å etablere et heleiet datterselskap i Irland som skal drive med livsforsikringsvirksomhet, brev 10. september 1999 hvor søknaden endres til søknad om tillatelse til å eie inntil 50 % av aksjene i nevnte forsikringsselskap i Irland, samt brev 22. september 1999, 22. oktober 1999 og 13. mars 2000. Videre vises det til Kredittilsynets tilråding i saken i brev 23. november 1999, tilleggsvurdering i brev 16. desember 1999 og brev 12. april 2000, samt Norges Banks tilråding i brev 23. juni 1999 til Kredittilsynet.

På bakgrunn av ovennevnte har Finansdepartementet truffet følgende vedtak:

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at Storebrand ASA kan eie 50 prosent av aksjene i Euroben Life and Pension Limited.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 annet ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782, godkjenner Finansdepartementet endringen i organiseringen av Storebrand-konsernet, som følger av ovennevte tillatelse.

Det stilles følgende vilkår for tillatelsen:

  • Euroben Life and Pension Limited må etablere et kundebehandlings- og utbetalingsapparat i Norge
  • En eventuell samarbeidsavtale med Storebrand Livsforsikring AS skal forelegges Kredittilsynet
  • Vesentlige endringer i virksomheten, herunder etablering av datterselskaper av Euroben Life en Pension Limited, skal godkjennes av Finansdepartementet.
  • Det må foreligge en avtale mellom aksjonærene i Euroben Life and Pension Limited som fastsetter prosedyre for å løse problemer som kan oppstå ved stemmelikhet mellom aksjonærene i spørsmål av vesentlig betydning for selskapet.
  • § 2a-8 i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner kommer til anvendelse på forhold mellom Storebrand-konsernet og Euroben Life and Pension Limited. Det forutsettes at Kredittilsynet gjennom sitt konsoliderte tilsyn med Storebrand også for tilfredsstillende innsyn i den risiko selskapet pådrar seg gjennom eierandelen i Euroben Life and Pension Limited.
  • Forsikrede bosatt i Norge sikres adgang til å reise søksmål mot Euroben Life and Pension Limited for norske domstoler, hvor det følger av lovvalgsreglene at norske regler kommer til anvendelse.
  • Dersom Storebrands navn benyttes ved salg eller i annen sammenheng i forbindelse med Euroben Life and Pension Limiteds virksomhet skal det klart fremgå hvilken funksjon Storebrand har. Det må klart fremgå at Storebrand ikke er yter av forsikringsdekningen.

Finansdepartementet vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at norske myndigheter på vanlig måte vil kontrollere og håndheve vilkårene for skattefavoriserte forsikringsprodukter.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Norges Bank

VEDLEGG