Brev til Storebrand ASA

Tillatelse for Storebrand ASA til å eie inntil 44 prosent av aksjene og stemme for inntil 50 prosent av stemmene i holdingselskapet If Skadeförsäkring Holding AB

Storebrand ASA
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

HUK

99/2188 FM HKN

9.01.2001

Storebrand ASA - søknad om tillatelse

Det vises til brev fra Storebrand ASA 8. september 2000 til Finansdepartementet hvor det søkes som tillatelse til at Storebrand kan eie inntil 44 prosent av aksjene og stemme for inntil 50 prosent av stemmene i holdingselskapet If Skadeförsäkring Holding AB og Kredittilsynets tilråding i saken i brev 21. september 2000 til Finansdepartementet. Videre vises det til Finansdepartementets brev 16. oktober 2000 hvor det ble bedt om en skriftlig bekreftelse på at det er Storebrand Skadeforsikring AS som eier og som evt skal eie nevnte aksjer, og svaret fra Storebrand Skadeforsikring AS 20. oktober 2000 hvor nevnte forhold ble bekreftet. Videre vises det til Finansdepartementets brev 5. desember 2000 hvor det ble bedt om en skriftlig bekreftelse på at "det foreligger en aksjonæravtale mellom Skandia og Storebrand som bl.a. regulerer såkalte "dead-lock" situasjoner", og Storebrands redegjørelse for nevnte forhold i brev 15. desember 2000.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finans-institusjoner § 2a-3 fjerde ledd, jf kgl. res. 6. desember 1991 nr 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at Storebrand Skadeforsikring AS kan eie inntil 44 prosent av aksjene og stemme for inntil 50 prosent av stemmene i If Skadeförsäkring Holding AB. Tillatelsen gis på vilkår om at det i tilfelle av en 50/50- fordeling av stemmene på generalforsamlingen til If Skadeförsäkring Holding AB foreligger en aksjonæravtale som presist regulerer eventuelle tilfeller av såkalte "dead-lock" situasjoner.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finans-institusjoner § 2a-7 annet ledd, jf kgl.res. 6. desember 1991 nr 782, godkjenner Finansdepartementet endringene i organiseringen av Storebrand-konsernet som følge av ovennevnte tillatelse.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Norges Bank

VEDLEGG