Brev til Telenor ASA

Konsesjonsbrev - Tillatelse til å utøve finansieringsvirksomhet og dispensasjon fra finansieringsvirksomhetslovens øvrige bestemmelser

Telenor ASA
Advokatene i Telenor
Postboks 6701, St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/89 FM AnL

30.08.2001

Telenor ASA - søknad om tillatelse til å utøve finansieringsvirksomhet og dispensasjon fra finansieringsvirksomhetslovens øvrige bestemmelser

Det vises til Deres brev 18. desember 2000 der det søkes om tillatelse til å utøve finansieringsvirksomhet, og hvor det dessuten søkes om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser i tilknytning til tjeneste for forskuddsbetaling av kjøp via aksessformer som for eksempel telefon, mobiltelefon, Internett og interaktivt fjernsyn. Videre vises det til Kredittilsynets tilråding i saken 27. desember 2000.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457, gir Finansdepartementet Telenor ASA tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet som består i formidling av plasseringer eller annet mottak av andres midler for videreplassering i finansinstitusjon i tilknytning til tjeneste for forskuddsbetaling av kjøp via aksessformer som for eksempel telefon, mobiltelefon, Internett og interaktivt fjernsyn, slik denne tjenesten er beskrevet i ovennevnte brev 18. desember 2000.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457, unntas Telenor ASA fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser for virksomhet knyttet til ovennevnte tjenester med unntak av lovens § 3-7 og § 3-14.

Tillatelsen og dispensasjonen gjelder for en periode på tre år regnet fra dette brevets dato.

Tillatelsen og dispensasjonen er gitt på følgende vilkår, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 fjerde ledd og § 1-3 annet ledd, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457:

  1. En kundes innestående skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn kr. 1000,-
  2. Fullmakten fra kundene skal være begrenset til en rett for Telenor ASA til å disponere beløpet til betaling av varer og tjenester som kunden kjøper ved hjelp av Internett, interaktivt fjernsyn eller lignende aksessformer, i tillegg til tilbakebetaling til kundene.
  3. Telenor ASA skal etablere systemer som innebærer at de beløp som innbetales fra kundene, og som skal plasseres på felles konto opprettet i Telenor ASA's navn, holdes adskilt fra Telenor ASA's midler, og et kontrollsystem for å sikre at dette faktisk skjer.
  4. Telenor ASA kan ikke kreve motregning eller annen dekning i innbetalte beløp for eventuelle krav Telenor ASA selv måtte ha mot en kunde.
  5. Det skal klart fremgå av kontrakten som inngås med kundene hvilken risiko som er knyttet til innbetalingen, herunder at innbetalingen ikke er å anse som et bankinnskudd.
  6. Telenor ASA må på vanlig måte innrette seg etter eventuell ny lovgivning som regulerer slik virksomhet som tillatelsen omfatter.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd bestemmes det at Kredittilsynet, i forhold til Telenor ASA, skal ha slik innsynsrett m.m. som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Norges Bank
Samferdselsdepartementet

VEDLEGG