Brev til Tingvoll Sparebank

Tillatelse til sammenslutning mellom Tingvoll Sparebank og Øksendal Sparebank

Tingvoll Sparebank
6630 Tingvoll

Deres ref

Vår ref

Dato

01/287 FM TMo

1.02.2001

Tillatelse til sammenslutning mellom Tingvoll Sparebank og Øksendal Sparebank

Det vises til Deres brev 1. desember 2000, der det søkes om godkjenning av vedtak om sammenslutning mellom Tingvoll Sparebank og Øksendal Sparebank, samt til Kredittilsynets tilrådning i brev datert 11. januar 2001.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 47 første ledd, jf. § 5 og kongelig resolusjon av 22. september 1961, godkjenner Finansdepartementet at Øksendal Sparebank sluttes sammen med Tingvoll Sparebank, slik som vedtatt av forstanderskapet i de to bankene og som beskrevet i søknaden av 1. desember 2000 med vedlegg.

Det settes som vilkår for godkjenningen at de endringer i Tingvoll Sparebanks vedtekter som sammenslutningen forutsetter, godkjennes av Kredittilsynet.

Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Torjus Moe
førstekonsulent

Gjenpart:

Øksendal Sparebank
Kredittilsynet
Sparebankforeningen

VEDLEGG