Brev til Vesta Forsikring AS

Tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet ved investeringsvalg

Vesta Forsikring AS
Administrasjonen
5020 Bergen

Deres ref

Vår ref

Dato

Adv Eskeland

00/2830 FM HKN

9.10.2000

Konsesjonssøknad - Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS

Det vises til brev 14. februar 2000 fra Vesta Forsikring AS til Kredittilsynet hvor det søkes om tillatelse til at Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS kan drive livsforsikringsvirksomhet med investeringsvalg, godkjenning av endringer i organiseringen av Vesta-konsernet mv., samt brev fra Kredittilsynet 9. mars 2000 til Vesta Forsikring AS og Vesta Forsikring AS' brev 27. mars 2000 til Kredittilsynet. Videre vises det til Kredittilsynets tilråding i saken i brev 19. juni 2000 til Finansdepartementet, brev 30. juni 2000 fra Vesta Forsikring AS til Kredittilsynet , telefaks 2. oktober fra Vesta Forsikring AS til Finansdepartementet, samt Kredittilsynets brev 29. september 2000 til Finansdepartementet.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1, jf kgl.res. 25. august 1989 nr 825 gir Finansdepartementet tillatelse til at Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS kan drive forsikringsvirksomhet som nevnt i forskrift 18. september 1995 nr 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 forsikringsklasse III.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr 11, jf kgl res 15. juni 1990 nr 453, gjør Finansdepartementet unntak fra eierbegrensningsregelen i bestemmelsens første ledd, slik at Vesta Forsikring AS kan eie 100 prosent av aksjene i Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 annet ledd, jf kgl res 6. desember 1991 nr 782, gir Finansdepartementet tillatelse til at Vesta Forsikring AS kan eie samtlige aksjer i Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 annet ledd, jf kgl. res. 6. desember 1991 nr 782, godkjenner Finansdepartementet endringene i organiseringen av Vesta-konsernet som beskrevet i søknaden.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-11 fjerde ledd, siste punktum, samtykker Finansdepartementet i at Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS kan ha identisk kontrollkomitè med Vesta Forsikring AS, Vesta Liv AS, Vesta Liv Holding AS, Vesta Garanti AS, Aktiv Forsikring AS, Dial Forsikring AS og Vesta Reinsurance Company Ltd. AS.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr 39 om forsikringsvirksomhet § 13-8 tredje ledd, jf kgl. res. 25. august 1989 nr. 825 gjør Finansdepartementet unntak fra § 5-1 første ledd, slik at Trygve Bruvik kan være styrets formann i Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS. Unntaket gjelder frem til 30. juni 2001.

Ovennevnte tillatelser, godkjenning og samtykke kan trekkes tilbake av Kredittilsynet dersom de ikke er benyttet innen 12 måneder fra vedtaksdato, jf. lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-2 første ledd nr 4.

Følgende vilkår må være oppfylt før virksomheten i Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS kan påbegynnes:

  • Kredittilsynet skal ha gitt bekreftelse på at styrets medlemmer, administrerende direktør og evt andre som faktisk leder virksomheten i Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS oppfyller gjeldende krav til vandel og relevant erfaring.
  • Administrerende direktør og eventuelt andre som faktisk leder virksomheten samt nøkkelpersoner innenfor virksomheten må være formelt ansatt i Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS.
  • Vedtektene til Fondsforsikringsselskapet Vesta Link AS må være godkjent av Kredittilsynet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Norges Bank

VEDLEGG