Brudd på anskaffelsesregelverket og mulige årsaker til disse bruddene

Kartlegging av statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter

Rapporten tar for seg en gjennomgang og analyse av Statlige, fylkekommunale og kommunale virksomheters brudd på anskaffelsesregelverket og årsaker til bruddene.

Målet med analysen har vært å få en oversikt over brudd på anskaffelsesområdet og særlig årsaker til at bruddene forekommer.

Rapporten viser at omfanget av regelverksbrudd og bredden i typer regelbrudd er store. Virksomhetene gjør mange feil i anskaffelsesprosessene og de gjør alle typer feil. Brudd på de grunnleggende kravene som gis i Lov om offentlige anskaffelser og forskriften til denne, og særlig kravet til forutberegnlighet er dominerende.

Kartlegging av statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter - brudd på anskaffelsesregelverket og mulige årsaker til disse bruddene (PDF)
Kartleggingen er foretatt av First Ventura på oppdrag av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).