Delegasjonsmyndighet til Sosial- og helsedirektoratet

SAK: DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET

Det vises til kgl. res. 21. desember 2001 om opprettelse av Sosial- og helsedirektoratet, jf. vedlegg.

Det vises også til lov 21. desember 2001 om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover. Videre vises til kgl. res. 21. desember om tekniske forskriftsendringer som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltning, delingen av Sosial- og helsedepartementet og sykehusreformen, jf. vedlegg. Som det fremgår av disse endringene er Sosial- og helsedirektoratet tillagt myndighet i flere lov- og forskriftsbestemmelser.

Videre vil det av samme grunner som nevnt ovenfor innen 1. januar 2002 skje en rekke tekniske endringer i forskrifter hvor forskriftsmyndigheten ligger i Sosial- og helsedepartementet. Også i henhold til disse endringene vil Sosial- og helsedirektoratet bli tillagt myndighet. Disse endringene vil løpende bli kunngjort i Lovdata.

Til orientering vises også til kgl.res. 21. desember 2001 om delegasjon av kongens myndighet på Sosial- og helsedepartementets område til Helsedepartementet og til Sosialdepartementet.

I tillegg til at Sosial- og helsedirektoratet blir tillagt myndighet i henhold til ovenstående, delegerer Sosial- og helsedepartementet med dette følgende myndighet til direktoratet:

Forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd

§19: Utarbeide skjema for føring av protokoll.

§ 20: Utarbeide skjema for melding til fylkeslegen.

Lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

§ 5: Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep.

§ 8 c: Godkjenning av bruk av fostervev til behandling og forskning.

§ 8 e første ledd: Godkjenning av fostervevsbanker.

§ 10 b: Godkjenning av utførsel av humant biologisk materiale og opplysninger som er fremkommet ved analyse av slik materiale.

Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering

§ 5 fjerde ledd: Forskriftshjemmel om begjæring eller søknad

§ 13 første ledd: Motta oversikt fra Steriliseringsrådet over utviklingen når det gjelder innvilgede og utførte inngrep mv. etter loven.

§ 13 annet ledd: Motta innberetning fra lege og sykehus om utførte inngrep etter loven.

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

§29 første ledd: Myndighet til å bestemme at opplysninger kan gis til bruk i forskning

Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

§ 6-1 tredje ledd: Bestemme hvilke områder som skal være tillagt den enkelte kontrollkommisjon

§ 6-5: Forskrifter om den nærmere saksbehandling

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer.

§ 3-7 femte ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen.

§ 4-1 sjette ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen.

§ 4-4 annet ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen.

§ 4-6 annet ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen.

§ 5-3 fjerde ledd: Myndighet til å fastsette forskrift som nevnt i bestemmelsen.

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

§ 5-1 fjerde ledd: Avgjøre i tvilstilfelle hvor en pasient har bostedsregion

§ 5-4 annet ledd : Myndighet til å gi forskrift om dekning av utgifter til kontrollkommisjonenens virksomhet

Lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

§ 2-13: Godkjenning av behandlingsformer innen kunstig befruktning.

§ 5-2 første ledd: Godkjenning av undersøkelsestyper og

metoder for fosterdiagnostikk.

§ 6-3 første ledd : Godkjenning av undersøkelsestyper og metoder

for genetiske undersøkelser .

§ 6a-1 sjette ledd: Bestemme i enkelttilfeller hvilke sykdommer som kan gjøres til

gjenstand for oppsøkende genetisk virksomhet .

§ 7-2: Godkjenning av behandlingsformer innen genterapi.

Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv

§ 1-3 femte ledd annet punktum: I tvilstilfelle avgjøre med bindende virkning hvilke drikker som skal regnes som henholdsvis øl, vin og brennevin.

§ 3A-1 første ledd: Bevilling til engrossalg av alkoholholdig drikk, herunder sette vilkår.

§ 3A-12, jf. § 6-1 annet ledd tredje punktum: Myndighet til å inndra engros- og tilvirkningsbevilling dersom vilkårene i § 3A-12 er oppfylt.

§ 5-2 første ledd nr. 1: Bevilling til å skjenke øl og vin på tog som er kollektive transportmidler.

§ 5-2 første ledd nr. 2: Bevilling til å skjenke øl og vin om bord i fly på innenlandske flyvninger.

§ 5-3 første ledd: Bevilling til å skjenke øl, vin og brennevin i befalsmesser. (Fylkesmannen er delegert myndighet til å gi utvidet skjenketid for en enkelt anledning samt til å fastsette årlig skjenkeavgift for befalsmesser. Øvrig kompetanse etter bestemmelsen delegeres til Sosial- og helsedirektoratet).

§ 5-3 annet ledd: Gi, når særlige grunner taler for det, Forsvarets Overkommando og Direktoratet for sivilt beredskap adgang til å gi skjenkebevilling til anlegg som av hensyn til rikets sikkerhet er sikkerhetsgradert.

§ 6-1 første ledd: Bevilling til tilvirkning av alkoholholdig drikk.

§ 8-5: Tillatelse til å ha i besittelse, innføre eller omsette apparater, herunder deler og utstyr, som er bestemt for eller som finnes tjenlige for tilvirkning eller omdestillering av sprit, brennevin eller isopropanol.

§ 8-13 første ledd tredje punktum: Bestemme at enkelte særlige sorter brennevin som måtte ha et høyere alkoholinnhold enn 60 volumprosent skal være unntatt forbudene i første og annet punktum.

§ 9-1 første ledd: Tillatelse til i aviser, blad og lignende, ved utstilling i butikker eller på annen måte å reklamere for apparater – herunder deler og utstyr – som er bestemt for eller finnes tjenlige for tilvirkning eller omdestillering av sprit, brennevin eller isopropanol.

§ 9-1 fjerde ledd annet punktum: Gjøre unntak fra forbudet i § 9-1 tredje ledd når særlige grunner foreligger.

Forskrift 11. desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

§ 9-5: Fravike bestemmelsene i reklamekapitlet i det enkelte tilfelle når særlige grunner foreligger.

§ 15-2: Bestemme at tradisjonelle øltyper som ikke oppfyller kravet i § 15-1 likevel anses som øl.

Forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard

§ 1-2 femte ledd: Avgjøre med bindende virkning hvilke drikker som skal regnes som henholdsvis øl, vin og brennevin.

Når det for øvrig gjelder Sosial- og helsedirektoratets oppgaver i forhold til sosial- og helselovgivningen, vil en del spørsmål avklares i tildelingsbrevet for 2002. Departementet viser også til rapporten om arbeidsdelingen mellom departement og direktorat ("Seiprapporten") som bl.a. beskriver arbeidsdelingen på det rettslige området.

Med vennlig hilsen

Anne Kari Lande Hasle e.f

departementsråd

Gjenpart: Statens helsetilsyn