Det sentrale avtaleverket for fastlegeordningen

Det sentrale avtaleverket for Fastlegeordningen

Fastlegeordningen skal innføres 1. juni 2001. Innbyggerne vil fra den dato få nye rettigheter gjennom endring i kommunehelsetjenesteloven og fastsettelse av forskrifter om fastlegeordningen i kommunen. Det har vært forutsatt at nærmere rammer for fastlegeordningen skulle utdypes i sentrale avtaler. Disse avtaler ble forhandlet ferdig og anbefalt av partenes forhandlingsdelegasjon 25. september 2000. Avtaleverket som ble forhandlet fram mellom staten, Kommunenes Sentralforbund(KS) og Den norske lægeforening(Dnlf) består av følgende tre avtaler.

  • ASA 4301- Avtale mellom staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund på den ene side og Den norske lægeforening på den andre siden om Økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og leger med fylkeskommunal avtalepraksis (statsavtalen)
  • ASA 4310 - Rammeavtale (sentral kommuneavtale) mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (inkluderer individuell mønsteravtale)
  • SFS 2305 - Sentral forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen (særavtalen)

Det ble utformet følgende protokolltilførsler til avtalene:

  • Protokoll fra forhandlingsmøte 25. september 2000 mellom staten og kommunenes sentralforbund på den ene side og den norske lægeforening på den andre side
  • Protokoll fra forhandlingene om ASA4310 Rammeavtale(sentral kommuneavtale) mellom kommunenes sentralforbund og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene
  • Protokoll fra forhandlingene om SFS 2305 - Sentral forbundsvis særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen(særavtalen)

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske lægeforening.

VEDLEGG