Disponering av midler fra eieruttak

Porsgrunn kommune

Postboks 128

3901 PORSGRUNN

Deres ref

Vår ref

Dato

05/06153

05/2976-3 BED

10.10.2005

Disponering av midler fra eieruttak

Vi viser til brev av 5.9.2005 med anmodning om Kommunal- og regionaldepartementets aksept for omklassifisering av midler fra investeringsfond til driftsfond.

Midlene som ønskes omklassifisert er utbetalinger fra Skiens Kommunale Kraftselskap/Vestfold Kraft til Porsgrunn kommune i forbindelse med innfrielse av ansvarlig lån og kapitalnedsettelse knyttet til selskapsomdanning og fusjon i 1999 og 2000. Til sammen ble det utbetalt 736 mill kr til kommunen i 2001. Beløpet ble inntektsført og avsatt i investeringsregnskapet.

Regnskapsforskriften § 3 fjerde og femte ledd gir hjemmel til å regne en andel av inntekter fra salg av kraftaksjer som løpende inntekter, med tilbakevirkende kraft. I denne saken er utbetalingene knyttet til selskapets innfrielse av ansvarlig lån og eieruttak fra selskapet. Regelverket gir ikke grunnlag for å likestille inntekter fra slik innfrielse og eieruttak med inntekter fra salg av eierandeler. Regnskapsforskriften § 3 fjerde og femte ledd gir således ikke hjemmel til å omklassifisere en andel av beløpet på 736 mill kr fra investeringsfond til driftsfond.

Når det gjelder spørsmålet om inntektsføring av kapitalnedsettelse i driftsregnskapet, jf. departementets brev av 25.11.2004 til Notodden kommune, viser vi til at føring i drifts- eller investeringsregnskapet skal foretas etter en vurdering av om inntekten er å regne som en løpende eller ikke-løpende inntekt i henhold til standard for god kommunal regnskapsskikk KRS (F) nr. 4 om avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet.

Det er derfor nødvendig å presisere vår uttalelse av 25.11.2004 ved å vise til at inntektsføring i driftsregnskapet av den delen av en kapitalnedsettelse som overskyter verdien av eierandelene i kommunens balanse først kan skje etter en vurdering av om inntekten er å anse som løpende eller ikke-løpende i tråd med KRS (F) nr. 4.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

avdelingsdirektør

Bent Devik
rådgiver

Kopi til:

Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
Fylkesmannen i Telemark