Egenkapitalgrunnlaget for beregning av maksimalt utbytte

Utgående brev

NKRF Servicekontoret

Att: Ole Rødal

Pb 2119

6402 MOLDE

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2039-13 BED

29.10.2004

Egenkapitalgrunnlaget for beregning av maksimalt utbytte

Vi viser til e-post av 20.10.2004 med spørsmål om grunnlaget for beregning av maksimalt utbytte.

Etter regnskapsforskriften av 15.12.2000 § 3 fjerde ledd skal avkastning på innskutt kapital regnes som det beløpet kommunen eller fylkeskommunen maksimalt kunne fått i utbytte etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 8-1, beregnet ved siste årsskifte før salgsdato, fratrukket utbytte utbetalt i salgsåret. I merknadene er det angitt at beregningen skal baseres på selskapets regnskap for året forut for salgsåret.

Dette innebærer at den faktiske balansen til selskapet skal legges til grunn, og at det ikke er rom for å inkludere mulig omgjøring av bundet egenkapital til fri i året før salgsåret.

Med hilsen

Trond Christensen e.f.

underdirektør

Bent Devik

rådgiver