Eiendomsdannelse i fortettings- og transformasjonsområder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Høgskulen på Vestlandet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert forbedringer i reglene om eiendomsdannelse ved planlegging og gjennomføring av bytransformasjon.

Siktemålet er å gjøre prosessene mer effektive. Forslagene berører bl.a. plan- og bygningsloven, matrikkelloven, tinglysingsloven.

Eiendomsdannelse i fortettings og transformasjonsområder (pdf)