Elliptic Laboratories AS

Vi viser til søknad av 22. desember 2014 om dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i Elliptic Laboratories AS (org. nr. 989 750 186 ). Søknaden gjelder Laila B. Danielsen, som er bosatt i USA. Vi viser også til e-post fra Thor A. Talaug 5. januar 2015 med tilleggsopplysninger til søknaden.

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknaden. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det nærmere for saken, det rettslige grunnlaget og departementets vurdering.

Om søknaden
Det fremgår av søknaden at Elliptic Laboratories AS  har utviklet en teknologi for ultralydbasert gjenkjenning av bevegelser foran en elektronisk enhet, for eksempel en mobiltelefon. Partnere og kunder er i hovedsak selskaper med virksomhet i USA og Asia. Selskapet har sin utviklings- og produktavdeling i Oslo, mens salg og markedsføring er rettet internasjonalt med én avdeling i Palo Alto, California, USA og én avdeling i Shanghai, Kina. Selskapet har 20 ansatte.

Elliptic Laboratories AS søker om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 slik at Laila B. Danielsen, norsk statborger bosatt i USA, kan være daglig leder i selskapet. Danielsen er i dag leder for selskapets virksomhet i USA. Selskapet fremholder at  Danielsen har en internasjonal bakgrunn og betydelig internasjonal kommersiell erfaring og har bodd og arbeidet i USA i mer enn 20 år. Selskapet fremholder at de anser Danielsen til å være den best egnede personen til å lede selskapet.

Styret i Elliptic Laboratories AS består av tre medlemmer, hvorav alle er bosatt i Norge. Styret oppfyller dermed bostedskravet i aksjeloven § 6-11. Det er også opplyst at selskapet har en kontaktperson, Thor A. Talaug, som er norsk statsborger bosatt i Norge.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. USA har ikke ratifisert denne, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i USA.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Vurdering
Daglig leder skal være bosatt i USA. Det er derfor søkt om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd. Vi legger vekt på opplysningene om at Elliptic Laboratories AS vurderer at Laila B. Danielsen har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for selskapet.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i USA. En eventuell ansvarssak vil imidlertid også kunne rettes mot styret. I denne saken er samtlige styremedlemmer i Elliptic Laboratories AS bosatt i Norge. Det er dermed mulig å få fullbyrdet en norsk dom mot alle styremedlemmene. Jurisdiksjonshensynet anses derfor å være ivaretatt.

Samtlige styremedlemmer i Elliptic Laboratories AS er bosatt i Norge. Departementet legger også vekt på at selskapet har en kontaktperson som er bosatt i Norge, og som er registrert som selskapets kontaktperson i Brønnøysundregistrene. På denne bakgrunn vurderer departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt.

På denne bakgrunn har departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er i tråd med departementets praksis.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Elliptic Laboratories AS , org. nr. 989 750 186, kan ha Laila B. Danielsen som daglig leder. Unntaket gis under forutsetning av at styret i Elliptic Laboratories AS oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men vi gjør likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.